Lärarförbundet
Bli medlem

Det här gäller om du ska jobba på lovskola

Nu börjar sommarens lovskola närma sig. Det kommer signaler om att behoven av lovskola är större i år eftersom många elever inte varit i skolan i samband med Coronapandemin. Om chefen vill göra upp med dig om att jobba på ferien finns ett antal saker att tänka på.

Följande avses med lovskola.

Alla elever i 8:an och 9:an som inte nått, eller riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet ska erbjudas att läsa upp sina betyg direkt efter skolavslutningen. Lärare kan då behöva jobba med undervisning efter slutet av elevernas ordinarie läsår.


Vilka villkor ska gälla om jag ska jobba på lovskola?

I den bästa av världar är det här redan avklarat i och med tjänsteplaneringen, du vet vad som gäller för arbetsåret och att en del av din arbetstid är förlagd för arbete med lovskola i juni.

Det kan också vara så att din arbetsgivare har ett lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet där villkoren för hur det ska gå till regleras.

Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler. Om du får förslag på att göra en enskild överenskommelse – stäm av den med oss på Lärarförbundet innan du accepterar den.


Vad bör jag tänka på?

Är du heltidsanställd med ferieanställning arbetar du 194 dagar per år och har normalt jobbat den tid du ska, när det är dags för sommarledighet.


Principer för bemanningen av lovskola – kommunal ferieanställning

Frågan var aktuell i de senaste kommunala avtalsförhandlingarna. Lärarförbundet och SKR kom överens om att det finns principer att följa:

Inom planeringen

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka som ska jobba på lovskola. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år och kan då lägga upp planeringen så att lärarna är tillgängliga för lovskolan inom den tiden. Det betyder att du jobbar mindre en annan tid på året för att i stället jobba på lovskolan.

Enskild överenskommelse – bygger på frivillighet


"Överenskommelse kan träffas med arbetstagare om arbete inom lovskolan med upp till ytterligare sex A-dagar enligt något av följande alternativ”:

1. När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 150% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag (utöver 194).

2. När arbetstiden inom lovskolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag (utöver 194).

Alternativ 1 är normalt bara möjligt att komma överens om tidigt under arbetsåret eftersom tid och arbetsuppgifter behöver tas bort och flyttas till de extra dagarna.

Vid en sådan överenskommelse utbetalas både din intjänade ferielön och den extra ersättningen.

Beordrad övertid

När ingen framförhållning finns återstår beordrad övertid, och då ska läraren ha kvalificerad övertidsersättning 240% lön/per timme (timlön = månadslön/165) enligt avtalet. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med planeringen.

Vid en sådan överenskommelse utbetalas både din intjänade ferielön och den extra ersättningen.


Gäller det här på alla avtalsområden?

Att en årsarbetstid ska planeras med god framförhållning, att lokala kollektivavtal är förstahandsvalet om avvikelser behöver göras från arbetstidsavtalet och att övertid alltid ska ersättas enligt kollektivavtalet, även om arbetsgivaren kallar det frivillig överenskommelse, visstidsanställning vid sidan av din ordinarie anställning eller något annat.

Eftersom villkoren i centrala och lokala kollektivavtal ibland varierar rekommenderar vi dig att läsa just ditt avtal och kolla med ditt ombud eller Lärarförbundet Kontakt.


Vad ska göra om jag får frågan om att jobba på lovskola?

Om du är osäker på villkoren, prata med ditt ombud eller vänd dig till Lärarförbundet Kontakt.

  • Skapad 2019-04-04
  • Uppdaterad 2021-05-10
Frågor & Svar