Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Debatt: Betalda studier för lärare kan ge stor samhällsvinst

​Behovet av utbildning i svenska för invandrare, SFI, är större än någonsin. Det kommer att krävas exceptionella åtgärder för att alla nyanlända ska få undervisning av hög kvalitet. Vi föreslår en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser, skriver Johanna Jaara Åstrand på DN Debatt.

Behovet av utbildning i svenska för invandrare, SFI, är större än någonsin. Häromdagen visade DN:s granskning att de flyktingar som läst hela SFI klarar sig betydligt bättre på arbetsmarknaden än de som hoppar av. Det kommer att krävas exceptionella åtgärder för att alla nyanlända ska få undervisning av hög kvalitet. Vi föreslår en kraftig utbyggnad av antalet utbildningsplatser till 1 000 varje år och betalda studier för den som utbildar sig för att få behörighet i SFI, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand på DN Debatt.

Fördubbling sedan 2006

Antalet inskrivna i SFI har ökat varje år under 2000-talet. Sedan 2006 har de studerande fördubblats och sedan år 2000 tredubblats. Under 2016 kommer närmare 150 000 studerande vara inskrivna i SFI och trots att Regeringskansliet precis skrivit ner prognosen förväntas den siffran vara nästan 170 000 år 2019.

Låg andel SFI-lärare är behöriga

Att det finns lärare är en grundförutsättning för en utbildning av hög kvalitet. Tyvärr är det också den grundförutsättningen som inte fullt ut finns på plats när Sverige nu möter en stor integrationsutmaning. I dag arbetar cirka 3 400 personer med undervisning inom SFI. Av dessa är knappt 39 procent legitimerade och behöriga SFI-lärare. Det är en låg andel jämfört med andra skolformer. I grundskolan är 73 procent legitimerade och i gymnasieskolan och vuxenutbildning 79 procent, beräknat på heltidstjänster. Det är givetvis ett stort problem att legitimationsgraden inom SFI är så låg. Även lärartätheten är låg, vilket innebär att lärarna inte alltid hinner ge varje individ den tid han eller hon behöver.

Många måste behörighetskompletteras

För att möta det ökade behovet behövs drygt 2 000 fler heltidstjänster än i dag. Det innebär ett examinationsbehov på 2 500 lärare, enligt Regeringskansliets beräkningar. Därutöver tillkommer behovet av komplettering i SVA för de 2 100 som saknar ämneskompetens inom SFI, samt för alla de som saknar behörighet i grund- och gymnasieskolan. Det är många lärare som ska utbildas och behörighetskomplettera, men det skulle kunna gå att klara inom några år med rätt satsningar.

Rekrytera lärare som lämnat skolan

SCB:s statistik visar att det finns 39 200 utbildade lärare som i dag arbetar i andra yrken utanför skolsystemet. Det är en resursreserv att rekrytera ur när behovet av SFI-lärare ökar. Faktum är att den som har en lärarexamen för undervisning i grundskola eller gymnasieskola bara behöver 30 högskolepoäng i ämnet svenska som andraspråk, SVA, för att bli behörig att undervisa i SFI. Det är en termins studier – en kort, men oerhört viktig, termin som ger de kunskaper och verktyg lärare behöver för att kunna ge nyanlända anpassad undervisning.

Satsa på SVA

Studier i SVA ger förutom behörighet i SFI också behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i grund- och gymnasieskolan. Behörighetsgraden inom SVA är lägst av alla lärarkategorier i grund- och gymnasieskolan, bara omkring hälften är behöriga. Även det är ett starkt skäl att satsa på SVA. Men en satsning på SVA måste förutom fler utbildningsplatser också innebära en kraftig kvalitetsförstärkning. Dessutom måste utbildningen anpassas utifrån var i utbildningssystemet läraren ska undervisa. Det är självklart inte samma sak att undervisa en åttaåring, en sextonåring eller någon som är 42 år.

Högt tryck på utbildningar

Söktrycket är redan i dag högt till lärarutbildningen i svenska som andraspråk. Siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att andelen förstahandssökare till program eller kurser som har svenska som andraspråk med i kurs/programnamnet ökade med 47 procent vårterminen 2016 jämfört med året innan. Höstterminen 2015 var ökningen 18 procent jämfört med ett år tidigare. Det är tydligt att det finns en stark önskan att få bidra i den utmaning som Sverige står inför och göra skillnad för de människor vars framtid står på spel.

Mer än var femte utlandsfödd i Sverige saknar i dag arbete. Språket är en avgörande faktor och SFI spelar en oerhört viktig roll för möjligheten att integreras i samhället och få ett jobb. Att satsa på SFI är att investera i de människor som har kommit hit och i Sveriges framtid.

För att få fram fler SFI-lärare och öka kvaliteten i SFI-undervisningen föreslår Lärarförbundet:

  1. Bygg ut antalet utbildningsplatser, inom både de ordinarie programmen och genom lärarlyftet, inom svenska som andraspråk till minst 1 000. Utöver att Skolverket bör upphandla fler SVA-utbildningar bör lärosätena prioritera att bygga ut program och kurser med ämnesvalet. Det behövs för att de nyanlända ska få möta legitimerade och behöriga lärare och få bästa möjliga förutsättningar att lära sig språket.
  2. Inför möjlighet till betalda studier för behörighetsgivande utbildning inom svenska som andraspråk. Det kan ske genom till exempel studieskuldsavskrivning eller studiemedel med förhöjd bidragsdel. Det är nödvändigt för att locka karriärbytare och locka tillbaka lärare som lämnat yrket. Det är också nödvändigt för att hålla uppe söktrycket när antalet platser byggs ut.
  3. Stärk möjligheterna till behörighetskomplettering på arbetstid för personer som redan är anställda inom skolan. Staten bör gå in och täcka lönebortfallet för behörighetskomplettering inom SFI och SVA. Det är en viktig åtgärd för att öka behörighetsgraden inom de ämnena.
  4. Inför samma system för tillståndsgivning, uppföljning och kontroll av SFI som för övriga skolformer. SFI bör i sin helhet gälla under skollagen. Det behövs för att säkerställa utbildningens kvalitet och lärares och studenters arbetsmiljö.

Fler satsningar krävs

När regeringen presenterade sin vårproposition innehöll den en satsning på 40 miljoner extra, utöver de 100 miljoner som de tidigare budgeterat, för att få fram fler SFI-lärare. Det är bra att regeringen inser vikten av att satsa på den här lärargruppen. Men satsningen är långt ifrån tillräckligt. Om behovet av SFI-lärare ska kunna mötas krävs både resurser till de lärosäten som ska kunna erbjuda utbildningen, till huvudmännen som måste täcka upp för vikariekostnader samt ekonomiska incitament för den enskilde.

Nya åtgärder för att möta det stora behovet

Lärarförbundets bedömning är att behovet av SFI-lärare är så stort att nya åtgärder måste prövas. Om betalda studier som verktyg visar sig vara effektivt är vi öppna för att använda det även i andra bristämnen. Med ett yrke som lockar, och lön och villkor som kan konkurrera med andra yrken kan detta vara det som ger karriärbytare chansen att ta klivet.

Investeringen i fler SFI-lärare borde vara ett enkelt val, när vinsten kan bli så enorm – både för de nyanlända som väntar på att få starta sitt nya liv och för hela vårt samhälle.

Johanna Jaara Åstrand

Ordförande Lärarförbundet

Kommentarer:

Malin
Malin Tufvesson

Hej anonym!
Lärarförbundet har i arbetet med lärarlönesatsningen drivit att alla lärare och skolledare oavsett var i skolsystemet de jobbar ska omfattas av lärarlönelyftet. Dessvärre har vi inte fått gehör för det utan regeringen valde tyvärr en annan väg.

Du kan läsa Lärarförbundets remissvar på lärarlönesatsningen här: https://www1.lararforbundet.se/web/remisser.nsf/files/D9DD0134EE808842C1257F1F00379C21/$FILE/Dnr_20150093_Yttrande_over_statsbidrag_for_hojda_loner_till_larare_och_vissa_andra_grupper.pdf

Vänliga hälsningar
Malin Tufvesson

  • Skapad 2016-05-27 11:29
Malin

Om Malin Tufvesson

Samhällspolitisk chef på Lärarförbundet.

Malin
Malin Tufvesson

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2016-05-27 11:28
Malin

Om Malin Tufvesson

Samhällspolitisk chef på Lärarförbundet.

Anonym
Anonym

"Viktigaste orsaken till lärarbristen är den låga lönen" står det i en tidigare artikel. Varför har då lr inte kämpat för att sfi och komvux får ta del av den lönesatsning som nu delas ut till grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare och fritidspedagoger? Det räcker inte med att locka med betalda studier för kompletering. Vad är det som säger att dessa lärare kommer att jobba inom sfi efter sina studier när gymnasiets im-program skriker efter utbildade sva-lärare och dessutom kan locka med sommarlov? Jag vill precis som alla andra lärare ha en vettig lön för det arbete jag gör och även ha utbildade kollegor att arbeta med. Här presenteras en del vettig förslag för att möta sfi-lärarbristen men en stor fråga kvarstår: lönen. Lr har kämpat för att även förskollärare och fritidspedagoger ska kunna ta del av lönesatsningen men det har varit väldigt tyst kring sfi- och komvux-lärare; varför?

  • Skapad 2016-05-26 22:39

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här