Lärarförbundet
Bli medlem

Därför behöver skolan förstelärare och lektorer

För att läraryrket ska vara ett framtidsyrke måste lärare kunna utvecklas i sin profession och göra karriär. För att uppnå det, är möjligheten att bli förstelärare och lektorer en viktig del. De nya karriärtjänsterna bidrar även på sikt till högre löner för alla lärare.

Lärarförbundet har länge arbetat för att ge lärare möjligheter att utvecklas inom yrket och att göra karriär. Att bli skolledare ska inte vara den enda karriärvägen för lärare. Förstelärare och lektorer skapar goda förutsättningar för lärardrivet skolutvecklingsarbete. Karriärtjänsterna ger yrkesutveckling och chansen att göra karriär. Långsiktigt handlar det om lärares inflytande över det egna arbetet samt om yrkets status och villkor. Läraryrket ska vara ett attraktivt framtidsyrke.

Redan i samband med Lärarförbundets kongress 2010 lyfte vi fram hur viktigt det är både för elevernas resultat och för läraryrkets utveckling att lärare ägnar sin tid och sin kompetens åt rätt saker. Rapporten beskriver hur läraryrket kan utvecklas ytterligare och hur lärares löner och villkor bättre kan motsvara deras uppdrag, kompetens och yrkesansvar.

Rapporten "Om varför det ska vara möjligt för lärare att göra karriär" (pdf)

Förstelärare och lektorer bidrar till skolutveckling

I skolan ska lärares kompetens och erfarenheter tas till vara. Lärares professionella kunskap ska vara vägledande för hur arbetet på skolan utformas samt för hur skolan styrs. Läraryrket integrerar vetenskap, konst och beprövad erfarenhet. Forskningsanknytningen i arbetet måste stärkas ytterligare.

Mot denna bakgrund kan förstelärare och lektorer fylla en viktig funktion både för skolan och för yrket i stort. När karriärtjänsterna används rätt kan de bidra till att lärares kompetens används strategiskt för att främja hela skolan och förbättra elevernas resultat.

Karriärtjänster är ett steg i rätt riktning för att stärka lärare som grupp, men självklart behövs fler utvecklings- och karriärmöjligheter i skolan. Forskning visar att lärare är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Lärare som får fokusera på att utveckla undervisningen gör skillnad för eleverna.

Karriärvägar och högre löner motverkar lärarbristen

Höjda löner och varaktiga karriärvägar är två viktiga faktorer för att hejda den växande lärarbristen. Karriärsteg kan locka fler till yrket och få fler att stanna kvar, som annars kanske skulle ha valt bättre betalda yrken med större karriärmöjligheter.

Det är viktigt att krossa glastaket som håller tillbaka lärares löner. Att förstelärare och lektorer får högre lön blir en effektiv hävstång i argumentationen för högre lärarlöner generellt. Om några får högre lön ökar chansen för andra att klättra lönemässigt.

Vi vill förbättra villkoren för förstelärare

Lärarförbundet arbetar för att påverka politiker och arbetsgivare för att vårda och utveckla reformen. Här är våra förslag till förbättrade villkor för att stärka uppdraget som förstelärare eller lektor.

1. Tid för uppdraget

Om förstelärare och lektorer ska ha möjlighet att arbeta med lärardriven skolutveckling, måste man avsätta tillräckligt med tid för det nya uppdraget.

2. Tydlig uppdragsbeskrivning

Det är viktigt att arbetsgivaren formulerar ett tydligt uppdrag för förstelärarna eller lektorerna. Skolutveckling förutsätter långsiktig planering och konkreta mål. Ett karriärsteg måste innebära någonting nytt.

3. Tillsvidaretjänst

Ungefär 5 av 10 förstelärare och lektorer har tillfälliga tjänster. Karriärtjänster ska vara tydliga och varaktiga karriärsteg, vilket förutsätter tillsvidaretjänster. Tillfälliga tjänster med kortsiktiga projekt kan inte sägas utgöra reella karriärsteg.

4. Kompetensutveckling

Många förstelärare signalerar att de vill ha kompetensutveckling för att kunna fullgöra det nya uppdraget på ett bra sätt. Det är ett rimligt krav. En ny tjänst kräver ofta att man fyller på med kunskaper.

5. Fortsatt löneutveckling

Lärare med karriärtjänst ska ingå i löneöversynen och ha en fortsatt löneutveckling. Det är inte meningen att du ska stå still lönemässigt för att du får en löneökning när du blir förstelärare eller lektor.

Jag har ingen karriärtjänst - vad har jag för nytta av reformen?

Förstelärare och lektorer kan bidra till att höja yrkets status, vilket gynnar yrkets attraktionskraft generellt sett. Karriärsteg kan locka fler till yrket och få fler att stanna kvar, som annars kanske skulle ha valt bättre betalda yrken med större karriärmöjligheter.

Det gynnar dessutom alla lärares löneutveckling, även för de som inte är förstelärare eller lektorer. Att förstelärare och lektorer får högre lön blir en effektiv hävstång i argumentationen för högre lärarlöner generellt. Om några får högre lön ökar chansen för andra att klättra lönemässigt.

När karriärtjänsterna används rätt kan de bidra till att lärares kompetens används strategiskt för att främja hela skolan och förbättra elevernas resultat. Det gynnar alla lärare, även om man inte har en lektors- eller förstelärartjänst.

Genom att lärare får större kontroll över arbetet och skolutveckling blir vi som profession mer självständiga.

  • Skapad 2015-03-10
Frågor & Svar