Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att satsa på SFI!

Skolinspektionen presenterade nyligen en rapport om SFI som har fått stor uppmärksamhet. Nu behövs betydande reformer så att du som är lärare inom SFI får rätt förutsättningar att utföra ditt jobb.

Trycket på SFI har ökat kraftigt som en konsekvens av de senaste årens flyktingmottagande. Det Skolinspektionen främst ser som en utmaning i sin rapport är individanpassning i undervisningen. Samtidigt har media rapporterat om misskötsel och fusk inom privata SFI-aktörers verksamhet.

– Vi vill se seriösa och långsiktiga satsningar på SFI. Politiker måste inse att man både behöver investera och i vissa delar reformera den verksamhet som är helt grundläggande för integration och etablering på arbetsmarknaden, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Här kan du läsa Skolinspektionens rapport.

Stora utmaningar att planera undervisningen

Att ta emot nya elever kontinuerligt flera gånger i månaden eller en gång i veckan gör det svårt att planera undervisningen. För att möta elevernas individuella behov krävs framförhållning och en systematik kring hur undervisningen ska utformas.

Även administrationen inom SFI är omfattande och har också ökat. Detta stjäl värdefull tid från lärarnas möjlighet att förbereda sin undervisning.

Öka andelen behöriga lärare

Av de ca 3 900 tjänstgörande lärarna i SFI har knappt 36 procent en lärarlegitimation med behörighet för skolformen. Att öka andelen SFI-lärare med lärarlegitimation är ett av de viktigaste målen.

– Att öka andelen SFI-lärare med lärarlegitimation är avgörande för kvalitén. Därför måste arbetsgivarna jobba för att både locka och behålla kompetens och göra yrket mer attraktivt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets förslag

Lärarförbundet har bland annat föreslagit följande för att komma tillrätta med problemen inom SFI:

  • Att ett långsiktigt hållbart alternativ till dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning behöver tas fram. Alternativet ska tas fram och utvecklas i dialog med professionen.
  • Att lärarnas kärnuppdrag alltid ska prioriteras och renodlas.
  • Att lärarutbildningen alltid ska innefatta möjligheten att läsa vuxendidaktik.
  • Att antagningen till vuxenutbildningen inte bör ske tätare än en gång per månad.
  • Att kommunen skapar en samordningsfunktion för att möta de nyanländas behov av till exempel studiehandledare på modersmål, modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt psykologer för traumabearbetning.
  • Att insatser ska vidtas för att andelen legitimerade lärare ska öka.
  • Att antalet förstelärare- och lektorstjänster inom vuxenutbildningen ska öka samt att vuxenutbildningen ska omfattas av samtliga statliga satsningar på till exempel lön, kompetensutveckling och karriärvägar.
  • Att ett professionsprogram för befintliga lärare inom vuxenutbildningen skapas. Programmet ska bidra till att lärarna stärker sin kompetens kring bland annat vuxenpedagogik, specialpedagogik, svenska som andraspråk och interkulturalitet. Programmet ska utvecklas i samråd med professionen.

Här kan du läsa mer om Lärarförbundets politik för vuxenutbildningen.

Läs även Lärarförbundets rapport där 500 lärare inom vuxenutbildningen berättade om sin arbetssituation.

  • Skapad 2018-05-11
  • Uppdaterad 2018-05-15
Frågor & Svar