Lärarförbundet
Bli medlem

Corona ställer krav på arbetsmiljöarbetet

Det finns stor oro kring viruset corona just nu och detta kan resultera i arbetsmiljöproblem för lärare och skolledare. Då blir det systematiska arbetsmiljöarbetet extra viktigt. Här är några aspekter i arbetet som berör dig som skyddsombud, arbetsplatsombud och skolledarombud.

Coronaviruset, covid-19, är ett problem som inte bara berör enstaka skolor. Därför måste du som ombud kunna kräva av arbetsgivare och huvudmän att de snabbt upprättar någon form av organisation eller struktur som avlastar och ger råd och anvisningar till rektorer och lärare. Lärare och skolledare ska kunna få stöd när denna typ av händelser inträffar.

Nu är det extra viktigt att arbetsgivaren fattar beslut om vad som ska göras i verksamheten och informerar kring vad som gäller. Stöd och/eller ställ krav på tydligt beslutsfattande och tydlig information.

Denna typ av situation är lyckligtvis ovanlig. Allt kan inte förväntas fungera perfekt med en gång. Professionella lärare och skolledare måste kunna laga lite efter läge, men naturligtvis inom rimliga gränser.

Var uppmärksam på nedanstående aspekter i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller särskilt nu när såväl oro och som smitta blir kvar över tid.

Riskbedömningar

Arbetsgivare ska kontinuerligt göra en bedömning av risk för ohälsa och olycksfall i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Det pågående utbrottet av covid-19 viruset är en risk som ska riskbedömas. Riskbedömningen ska ske i samråd med skyddsombud. Utifrån riskbedömningen ska sedan åtgärder vidtas.

Läget ändras snabbt och arbetsgivare och skyddsombud måste hitta former för hur riskbedömningar ska göras. Att ha regelbundna träffar med fortlöpande riskbedömning, avstämning och uppföljning av åtgärder rekommenderas. Detta arbete med riskbedömningar görs både på en kommuncentral och skolföretagsnivå samt på arbetsplatserna.

Det ska planeras för hur verksamheten hanterar utbrottet av covid-19 och hur personal och barn/elever ska kunna vistas i skolan/förskolan under så säkra förhållanden som möjligt. Det ska också identifieras vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras.

Det finns särskilda föreskrifter som gäller smitta. Enligt AFS 2018:4 ska arbetsgivaren vidta åtgärder på arbetsställen där det finns smittrisk för att undvika att smittämnen sprids. Tag hjälp av skolhälsovården eller företagshälsan i detta.

Läs mer hos folkhälsomyndigheten

I den situation som föreligger kommer ständigt upp nya situationer som kan medföra risker, till exempel:

  • Press som lärare och rektor utsättas för i kontakten med t ex oroliga föräldrar.
  • Nya och utökade arbetsuppgifter.
  • Personalbrist.
  • Oro från de som kan vara i en riskgrupp tex äldre arbetstagare, de som har en underliggande sjukdom.

Här kan du läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömningar. Är du skolledarombud kan du dessutom läsa här.

Arbetsbelastning och oklar arbetsfördelning

Om det råder oklarheter kring vad som ska göras, vem som ska göra vad, hur det ska göras och hur mycket som ska göras, leder detta ofta till negativa konsekvenser för arbetsmiljön och i en förlängning till ohälsa. I detta fall kan det exempelvis handla om vem som ska svara på frågor från föräldrar och vad som ska svaras.

Här kan du läsa mer om arbetsbelastning och oklar arbetsfördelning. Är du skolledarombud kan du dessutom läsa här.

Starkt psykiskt påfrestande arbete, ensamarbete och krisstöd

Psykiskt påfrestande arbete är sådant som berör oss starkt och som vi har svårt att skydda oss känslomässigt mot. Många är oroliga på grund av corona och för lärare och skolledare innebär det en extra belastning att hantera denna oro eller att känna den själv. Det skiljer mellan individer hur vi hanterar sådana situationer, men arbetsmiljöarbetet ska utgå från att vi är olika och att allas upplevelser tas på allvar.

Att vara ensam i arbetet innebär en extra belastning som behöver hanteras. Detta gäller särskilt för skolledare, men det kan också gälla för lärare.

Här kan du läsa mer om starkt psykiskt påfrestande arbete, ensamarbete och krisstöd. Är du skolledarombud kan du dessutom läsa här.

Suntarbetsliv


Suntarbetsliv har gjort en samlingssida med tips om hur alla kan bidra till att minska smittspridningen, samtidigt som vi tar hand om varandra på jobbet med hjälp av ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer här!


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här