Lärarförbundet
Bli medlem

​Chefens roll vid misstanke om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsgivaren är ansvarig för att utreda och förebygga sexuella trakasserier. Ingen ska behöva bli utsatt för kränkningar och sexuella trakasserier på sin arbetsplats.

Om du som chef och arbetsgivare får veta att det förekommer sexuella trakasserier på din arbetsplats måste du vidta åtgärder.

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har tillsynsansvaret över den lagstiftning som gäller på området och på sin webbplats tydliggör DO vad arbetsgivaren ska göra. Bland annat gäller att:

  • Arbetsgivaren har ansvaret att utreda och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen.
  • På en arbetsplats ska det finnas riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att På en arbetsplats ska det finnas riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förebygga och förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
  • Chefen ska vara uppmärksam på om det finns behov av stöd och hjälpinsatser till den utsatta. Det kan handla om att erbjuda stödsamtal eller hjälp genom företagshälsovården.
  • Som arbetsgivare gäller ditt utrednings- och åtgärdsskyldighet trakasserier som har samband med arbetet. Den gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa, på en fest som arbetsgivaren ordnar eller en utflykt som kollegor gör tillsammans.
  • Arbetsgivarens ansvar gäller för anställda, men även för inhyrd och inlånad arbetskraft samt praktikanter som blir trakasserade av någon annan anställd, någon som utför arbete eller gör praktik hos arbetsgivaren.

Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen

Signalera uppåt om det krävs insatser

Alla chefer som har någon form av personalansvar är arbetsgivarföreträdare och förväntas ta ett stort eget ansvar i arbetet mot att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Ingen kan underlåta att agera.

De flesta rektorer och förskolechefer är också medarbetare och anställda hos en huvudman. Det yttersta ansvaret för att leva upp till lagens krav ligger då hos huvudmannens centrala ledning. Det innebär att det kan finnas policys och planer som skolans chefer måste förhålla sig till i sitt arbete på enheterna. Det innebär också att det finns någon form av fördelning av arbetsmiljöuppgifter ut till enheterna som skolledare behöver känna till.

Huvudmannens centrala ledning ansvarar för att rektorer och förskolechefer har mandat och förutsättningar för att leda sina enheters arbete så att det lever upp till de krav som arbetsmiljöförfattningar och diskrimineringslagstiftning kräver. Skolledarna har å sin sida ett ansvar för att signalera uppåt om det krävs insatser utöver de som kan sättas in på enheterna. Det behövs alltid en dialog om krav och resurser mellan rektorer och förskolechefer och deras chefer.

När det gäller sexuella trakasserier vill Lärarförbundet Skolledare särskilt framhålla vikten av att det finns tillgång till centralt placerad HR-kunnig personal som kan stödja skolledarnas arbete. Det är ofta en avgörande fördel om det kommer någon utifrån och bistår i utredningsarbetet och i arbetet med åtgärder, när trakasserier upptäckts. Det är också en stor fördel om det finns central HR-kompetens som kan stödja enheterna i det förebyggande arbetet. Här kan också fackliga ombud vara behjälpliga.

De flesta skolledare är också anställda och medarbetare. Det betyder att de också ska omfattas av ett arbete mot kränkningar och trakasserier. Huvudmannens centrala ledning ansvarar för att så sker.

Här har vi samlat länkar för dig som vill ha mer information.

  • Skapad 2017-11-22
Frågor & Svar