Lärarförbundet
Bli medlem

Bra arbetsmiljö i skolan ger bättre resultat

Allt fler elever och lärare känner sig stressade och sjukskrivningar bland lärare ökar. Det går ut över skolresultaten. Lärarförbundet och Sveriges Elevkårer kräver därför i en gemensam rapport att makthavarna genomför fem förändringar för att förbättra arbetsmiljön i skolan.

Mycket talar för att det finns en koppling mellan stress och sjuktal för lärare, respektive stress och resultat för elever. I förlängningen riskerar stressen i skolan att slå ut både elever och lärare. Därtill leder den ökade stressen till sämre kunskapsresultat för både den enskilde eleven och skolans kunskapsresultat generellt.

För tre år sedan gav Lärarförbundet och Sveriges elevkårer gemensamt ut en rapport med titeln "Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat". I den slog vi fast att en väg till förbättrade resultat är att satsa på arbetsmiljön i skolan. Det gäller fortfarande - och fördelen med att välja den vägen är att det samtidigt leder till att lärare och elever mår bättre och är mindre stressade.

Vi återupprepar våra krav

I den förra rapporten från 2013 hade vi fem förslag som vi krävde att ansvariga makthavare skulle genomföra. Dessvärre har inte tillräckligt hänt sedan dess. Därför uppmanar vi återigen alla företrädare för huvudmän, både kommunala och fristående, att vidta följande åtgärder:

  • Lyssna på elever, lärare och rektorer när de framför synpunkter på arbetsmiljön.
  • Bygg en välfungerande organisation för samtal om arbetsmiljö.
  • Organisera arbetet så att arbetsbelastningen blir jämn och rimlig.
  • Låt elevers, lärares och skolledares hälsa väga tungt i allt beslutsfattande.
  • Bedriv ett aktivt hälsoarbete där både individen och kollektivet sätts i fokus.
  • Skapad 2016-07-07
Frågor & Svar