Lärarförbundet
Bli medlem

Bättre arbetsmiljö genom inflytande över arbetet

Inflytande över arbetssituationen är en viktig komponent på arbetsplatser med god arbetsmiljö. Därför bör skolledare engagera sig och organisera sig kring arbetsplatsträffar och samverkan.

Skolledare organiserar sig lokalt

De flesta arbetsgivare har idag tecknat ett lokalt samverkansavtal. Det är ett kollektivavtal som är en lokal överenskommelse kring hur arbetsgivaren ska uppfylla kraven i medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML), men även diskrimineringslagen. Inom Friskoleavtalet tas utgångspunkt även i Utvecklingsavtalet. Ett av syftena med samverkan är att arbetsgivaren ska fatta bättre beslut då hen först har samrått med arbetstagarsidan och att denna sida fått ge synpunkter tidigt i beslutsprocessen. Ett annat syfte är att ge medarbetarna inflytande över sin arbetssituation.

Efter samverkan, dvs dialog med fackförbunden, fattar arbetsgivaren beslut. Fackförbunden kan i samverkan välja att ge sin åsikt och/eller förklara sig oeniga med besluten. I det fall fackförbunden skulle bedöma att beslutet inte är förenligt med hur lag och avtal ska tillämpas, förklarar de sig först oeniga skriftligt. Därefter ska frågan förhandlas på en högre nivå, på så sätt som lag och avtal beskriver. Ytterst kan en arbetsrättslig fråga avgöras i domstol.

Nedanstående texter behandlar det fall där det finns ett lokalt samverkansavtal. I annat fall gäller MBL och skolledarna i Lärarförbundet kommer då överens med avdelningsstyrelsen om hur Lärarförbundet Skolledare lokalt kan representera sin målgrupp och deras intressen.

Samverkansavtalet innebär vanligen att samverkan sker på de nivåer där beslut fattas. Avtalet beskriver dessa nivåer och vilka parter som samverkar. Ett vanligt exempel är att samverkan i en normalstor kommun förekommer på tre nivåer:

  • Enhetsnivå
  • Förvaltningsnivå
  • Kommuncentral nivå

På enhetsnivå sitter skolledaren i normalfallet på arbetsgivarsidan, vilket utelämnas här då detta material handlar om skolledaren som anställd. På förvaltningsnivån och på den kommuncentrala nivån ska Lärarförbundet Skolledare lokalt alltid eftersträva att finnas representerade och företräda sina medlemmars intressen.

Arbetsplatsträff - grunden till medbestämmande i samverkansmodellen

APT är en förkortning av ArbetsPlatsTräff. De flesta skolledare torde ha lett eller deltagit i APT som arbetsgivarrepresentant och chef. Lärarförbundet Skolledare menar dock att systemet haltar för den anställda chefen. Skolledarnas arbetsgivare glömmer alltför ofta bort att chefen som anställd också har rätt till APT.

Arbetsplatsträffar har ett syfte att tillgodose alla medarbetares rätt till delaktighet på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren har skyldighet att organisera APT för alla medarbetare samtidigt som medarbetaren förutsätts delta och vara aktiv. Hur arbetsgivarens beslutsprocesser ser ut och arbetsplatsträffens position i dessa processer måste vara tydlig för alla inblandade.

På arbetsplatsträffarna diskuteras kring förhållandet arbetsgivare – arbetstagare. Medarbetarna ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter runt aktuella verksamhetsfrågor och kommande beslut. De ska också kunna lyfta egna frågor på APT. Samtidigt är det återigen viktigt att betona att det är arbetsgivaren som fattar beslut på arbetsplatsen.

På APT behandlas:

  • Förändringsarbeten
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö

--------------------------------------------------------------------------------------

Lärarförbundet Skolledare

Hur skolledare deltar i samverkan och APT måste bestämmas lokalt efter lokala förutsättningar. Lärarförbundet Skolledare ger dock följande råd och tips:

En modell som fått goda vitsord är att skolledare har APT med sin närmaste chef innan ett chefsmöte (rektorsmöte). Det är då extra viktigt att komma ihåg att det specifikt är förhållandet arbetsgivare-arbetstagare som ska diskuteras då många av punkterna på en sådan APT också ofta kommer på dagordningen för chefsmötet. På en sådan APT fattas inga beslut, men skolledarnas rätt till delaktighet som arbetstagare uppfylls.

Det har också visat sig vara bra att medlemmar i Lärarförbundet Skolledare begär en stunds mötestid innan APT. Många arbetsgivare går med på att detta sker inom arbetstidens ram, då partssträvan är att alla ska få ett utrymme för goda förberedelser. På detta fackliga förmöte kan dagordning för APT samt chefsmötet diskuteras. På så vis kan skolledarombudet få reda på vad de anställda skolledarna ser som viktigt att framföra och även diskutera hur skolledarna senare ska agera i en eventuell förvaltnings- eller kommuncentral samverkansgrupp.

Diskutera gärna detta med skolledarombudsmannen på närmaste regionkontor för att få råd och stöd.

  • Skapad 2019-05-14
Frågor & Svar