Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Avtalsrörelsen från start till mål

En avtalsrörelse innehåller många steg. Följ med i vår avtalsskola så hänger du med i svängarna under förhandlingarna.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna på arbetsmarknaden kommer överens. Det som parterna kommer överens om bekräftas i ett kollektivavtal. Allt sker utan någon politisk inblandning, det som brukar kallas den svenska modellen.

En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Så förutom hur stora löneökningarna ska vara förhandlas om frågor som arbetstid, pensioner, karriär och kompetensutveckling, arbetsmiljö och inflytandefrågor.

Lärarförbundet förhandlar på nästan alla avtalsområden tillsammans med Lärarnas Riksförbund i det som kallas för Lärarnas samverkansråd. Genom att förhandla tillsammans får vi en betydligt starkare förhandlingsposition.

Parterna är oftast Lärarnas samverkansråd och olika arbetsgivarorganisationer i kommunal, privat och statlig verksamhet. Den största är SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Steg 1: Beslut om inriktning

En avtalsrörelse handlar i grunden om att medlemmarnas krav på förändringar ska omsättas i praktiken.

Men inget krav blir verklighet förrän förhandlingsparterna är överens. I Lärarförbundet är det avtalsdelegationen som beslutar om inriktningen för avtal som rör fler än tre procent av medlemmarna.

Övriga avtalskrav beslutar förbundsstyrelsen om på förslag från avtalsområdets förhandlingsdelegation. Innan dess har medlemmar och avdelningar fått säga sitt på möten och träffar över hela landet där avtalsrörelsens inriktning diskuterats.

Steg 2: Yrkande läggs

Parterna överlämnar sina krav.

Steg 3: Förhandling

Nu är det dags att möta motparterna. Första steget är att parterna beskriver och argumenterar för sina yrkanden. Att vi driver frågor lokalt är också viktigt för att påverka de centrala förhandlingarna.

I arbetet med att förhandla och utreda konsekvenserna av alla olika förslag till avtalstexter arbetar ombudsmän och experter vid Lärarförbundets kansli för att stötta förbundsstyrelsen och förhandlingsdelegationerna.

Steg 4: Avtalet antas

Efter intensiva förhandlingar finns till slut ett avtalsförslag som parterna ska ta ställning till. Det är Lärarförbundets avtalsdelegation (om avtalet berör minst tre procent av medlemmarna) och förbundsstyrelse som fattar beslut om att förbundet ska anta förslaget till avtal.

Steg 5: När avtalet är klart

När avtalen är klara ska de börja tillämpas. Det centrala avtalets innehåll ska omsättas till praktisk vardag av Lärarförbundets lokala förtroendevalda tillsammans med arbetsgivaren. Nu råder fredsplikt till dess avtalet går ut.

Om vi inte kommer överens under förhandlingarna

Medling

Om fack och arbetsgivare inte kommer överens kan parterna besluta sig för att ta in extern hjälp, medlare. Oftast utses två personer som ska hjälpa parterna att komma vidare i förhandlingarna.

Medlarna lägger efter att ha satt sig in i konflikten ett bud till parterna.

Konflikt

Säger någon part nej till medlarnas bud, och medlarna väljer att inte komma med ytterligare något bud, då kan någon part välja att varsla om konflikt. Arbetstagarna om t.ex. strejk och arbetsgivarna om lockout.

Senast två veckor innan konflikten träder i kraft måste parten varsla om åtgärden.

Medlarna har rätt att skjuta upp konflikten i ytterligare två veckor om de kommer fram till att de trots allt vill göra ett försök till.

Vilka som omfattas av en konflikt och hur lång konflikten blir är ett beslut som fattas av de båda lärarfackens beslutande församlingar.

Förbundsstyrelsen beslutar också om hur stor konfliktersättningen från förbundet ska vara. Konfliktersättning får den som blir uttagen i konflikt och därmed inte får någon lön från arbetsgivaren. Ersättningen bygger på den inkomst du har anmält till förbundet.

Besked om en eventuell konflikt, hur den utformas och vilken ersättning som ges kommer vi att kommunicera via vår webbplats, nyhetsbrev, och i våra tryckta media.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här