Lärarförbundet
Bli medlem

Avtalsdelegationen - för din talan!

Medlemmarnas intressen är det som driver hela avtalsrörelsen. Det är 101 lärare och skolledare från olika skolformer och olika kommuner som tillvaratar medlemmarnas intressen under den kommunala avtalsrörelsen i avtalsdelegationen. Här berättar två av de 101 om uppdraget!

Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars syfte är att tillsammans med förbundsstyrelsen tillvarata medlemmarnas intressen i en avtalsrörelse. Avtalet med SKR, Sveriges kommuner och regioner, omfattar över en tredjedel av våra medlemmar och därför består avtalsdelegationen av 101 ledamöter från olika skolformer och olika delar av landet. Ledamöterna utses direkt av medlemmarna efter nominering och val på varje avdelnings årsmöte inför aktuell avtalsrörelse.

Linda Rung från Gotland och Per Edberg från Umeå är två av dessa 101 ledamöter.

– Det är ett stort förtroendeuppdrag som jag fått från medlemmarna, säger Linda Rung.

Per Edberg instämmer:

– Det känns hedrande och viktigt men också svårt. Jag drivs i mitt fackliga engagemang för att göra skillnad för våra medlemmar och centrala avtal kan påverka den vardagliga situationen för medlemmar.

Men vad innebär uppdraget? Per Edberg menar att uppdraget har flera delar som är viktiga:

– Att hålla sig informerad om läget ute i verksamheterna för att ha så bred bild som möjligt om vilka behov vi ser när det gäller lärares villkors och arbetsmiljöfrågor. Vi ska omvärldsbevaka för att ha koll på vad som sker på svensk arbetsmarknad, hur andra avtal ser ut, vilka strategier som är framgångsrika i andra avtalsrörelser och vi ska se vilka möjligheter vi i Lärarförbundet har att nå framgång i avtal.

Delegationens arbete från start till mål

När avtalsrörelsen börjar så träffas avtalsdelegationen för att jobba fram ett yrkande som delegationen tror kommer att ligga rätt, både utifrån vad medlemmarna behöver men också utifrån vad som kan vara möjligt att få igenom i en avtalsrörelse. Därefter börjar förhandlingarna med arbetsgivaren, där sitter inte avtalsdelegationen med i förhandlingsrummet men de får löpande information under tiden om vad som pågår. Till slut presenteras ett avtalsförslag som delegationen har att ta ställning till. Det är då avtalsdelegationens arbete når en kulmen.

– I ett läge när vi ska ta ställning till ett avtal så är det många aspekter att ta hänsyn till. Många medlemmar menar att vi bör strejka för att visa att vi menar allvar och det kan jag hålla med om. En strejk skulle behövas för att tydliggöra situationen i skol-Sverige, säger Per Edberg och fortsätter:

– Det kan dock låta enkelt att välja att gå i konflikt för vår sak men det innebär en del ansvar då också. Då behöver alla veta vad det egentligen är vi kräver och få ett stöd för vår sak. Det normala i en avtalsrörelse är att det gäller löneökningar i förhållande till det så kallade ”märket ”. Det handlar om vilka löneökningar som anses rimliga i förhållande till den konkurrensutsatta industrins löneökningar. Vi lärare har haft arbetsbelastning och arbetsmiljö som oerhört viktiga frågor de senaste avtalsrörelserna och i de kraven är det lite svårare att få allmänheten, media och andra fackförbund att förstå vad vi egentligen vill.

Per förklarar att en avtalsrörelse i grund och botten handlar om att komma överens om ett nytt avtal. Ingången är inte att det ska bli konflikt, även om Lärarförbundet står redo om det krävs.

– För mig handlar svenska modellen om att vi är pragmatiska och kan hitta möjliga lösningar på problem. Men om motparten inte förstår, eller vill förstå vad som behövs för att ge våra medlemmar rätt förutsättningar kanske vi behöver markera mer än vi gjort i våra avtalsrörelser. Våra centrala avtal har inte alls levererat det som behövs för att ge lärare bättre förutsättningar. Lönerna har visserligen höjts generellt men det räcker inte, det behövs förutsättningar för att hinna med jobbet också utan att bli sjuk, och där har vi stora brister i svensk skola. Det är hög tid att åtgärda dessa brister!

Stor bredd med 101 ledamöter

Det faktum att avtalsdelegationen har många ledamöter med stor kompetens och bredd är en stor styrka för att få fram den bredaste och mest korrekta bilden över läget för Sveriges lärarkår.

– Man får med hela den geografiska spridningen. Det är jättestor skillnad om man jobbar i en norrländsk glesbygdskommun eller om man jobbar i en storstadskommun. Det är också en styrka då lärare från alla skolformer är representerade. Det innebär att varje lärargrupps frågor blir lyfta och diskuterade och det är ingen som behöver stå tillbaka, säger Linda Rung.

Hon menar också på att det är viktigt att komma ihåg att ett avtal alltid är ett resultat av förhandlingar där samtliga parter ska kunna känna sig nöjda, stå bakom det och också se till så att avtalet upprätthålls.

– Ett avtal handlar ju om att både arbetsgivarpart och facklig part ska komma överens. Ett avtal kan bara slutas om man hittar en kompromiss som alla kan skriva under på. Man kanske inte kan få igenom precis varenda sak man vill men avtalet måste ju innehålla tillräckligt mycket bra saker för att man ska kunna stå bakom det som facklig representant. Det innebär att det kan bli avvägningar som gör att varje liten detalj kanske inte står så tydligt skrivet, men då får man komma ihåg att det centrala avtalet ska omvandlas på det lokala planet i den lokala kommunen, säger Linda Rung.

Demokratiska processen viktig

Men det finns såklart utmaningar:

– Det är utmanande att hitta de gemensamma nämnarna som verkligen gör skillnad för alla lärare oavsett vart i landet man befinner sig. Det är viktigt att påminna sig om att det kan finnas specifika frågor som är otroligt lokala som inte kan hanteras i ett centralt avtal utan det får lösas i ett lokalt. Innan jag blev insatt så tänkte jag ”det centrala avtalet – varför står det inte exakt hur det ska vara?”. Det är ju för att det är så olika runtom i Sverige, säger Linda Rung.

Per Edberg tycker det är viktigt att som medlem påminna sig om den demokratiska processen i Lärarförbundet, som avtalsrörelsen och avtalsdelegationens arbete är ett resultat av.

– För mig är det viktigt att alla medlemmar känner till att vi som är i avtalsdelegationen är yrkesverksamma förtroendevalda lärare i våra olika skolformer och att vi har blivit valda demokratiskt och fått ett förtroende att företräda medlemmarna. Demokrati kräver engagemang och tyvärr tycker jag att för få medlemmar bryr sig om vilka som väljs på årsmöten till våra olika centrala uppdrag. Vad vi som förtroendevalda står för påverkar starkt vad som händer i förbundet, säger han.

per edberg_umea

linda rung gotland


  • Skapad 2021-03-11
Frågor & Svar