Lärarförbundet
Bli medlem

Avtal för IDEA Skolavtalet

Lärarorganisationernas avtal med IDEA Skolavtalet har tecknats för andra gången med enbart IDEA som arbetsgivarpart. Avtalet utgår till väldigt stor del från vårt avtal med Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet. Avtalet med IDEA har blivit förlängt till 31 augusti 2021.

Aktuellt

Prolongering

Industrins parter har kommit överens om att förlänga sina avtals giltighetsperiod från den 31 mars (det finns senare utlöpstider) till den 31 oktober. De återupptar sina förhandlingar den 1 oktober. Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund dialog om det här med de arbetsgivarorganisationer vi tecknar avtal med.

2020-06-29: Avtalet har förlängts och gäller till den 31 augusti 2021. Avtalsperioden innehåller ett lönerevisionstillfälle, den 1 september 2020. Inscannat avtal läggs upp på sidan. Inga förändringar i avtalet har gjorts.

Karensavdrag

Nya regler om karensavdrag har börjat gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de ekonomiska konsekvenserna av de fortfarande gällande reglerna om karensdag. Protokollet finns som bilaga på sidan.

Omfattning

IDEA Skolavtalet gäller anställda inom bland annat Stiftelsen Fryshuset, Medborgarskolan på flera håll, samt Folkuniversitetet Uppdrag Norr. I dagsläget omfattar avtalet 17 huvudmän.

Parter

Parter på avtalet är IDEA på arbetsgivarsidan och Lärarnas Samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund), Kommunal samt Vision på arbetstagarsidan.

Avtalets utgångspunkt

Villkorsavtalet utgår från kollektivavtalet som Lärarförbundet har tecknat med Almega Tjänsteföretagen, men med IDEA som självständig förhandlingspart har vi kommit överens med IDEA om några förändringar av allmänna villkor, vilka framgår av det förhandlingsprotokoll här intill. Förhandlingsprotokollet har två bilagor:

Läs mer: Löneavtal. Observera att det är ett ”IDEA-löneavtal” och alltså inte har samma förhandlingsordning som inom Friskoleavtalet. Det är i stort sett identiskt med de andra IDEA-löneavtalen, vilket vi såg som en stor fördel. Avtalet bygger på lokal lönebildning där man utgår från verksamhetens ekonomiska förutsättningar, omvärldsanalys och faktiska behov. Det saknar ett centralt angivet utrymme och innehåller inte heller någon individgaranti.

Om lokala parter är osäkra på avtalets intentioner och hur det ska tillämpas är man välkommen att kontakta centrala parter!

Löneavtalet i sammanfattning

  • Lokala parter (OBS: avdelning för Lärarförbundet, kommunförening för LR) ska träffas före lönerevisionen för att gå igenom förutsättningarna inför den.
  • Arbetsgivaren ska informera de anställda om lönesättningsprinciper och andra faktorer av betydelse för lönesättningen och om tidsplanen.
  • Lönesamtal ska erbjudas en gång per år i samband med lönerevision och tidigare medarbetarsamtal ska ligga till grund för dialogen.
  • Utifrån samtalet meddelar och motiverar arbetsgivaren den nya lönen. Är motiveringen inte tillfredsställande kan nytt lönesamtal begäras inom två veckor efter att den nya lönen meddelats. Då kan du bistås av facklig företrädare.
  • Fungerar processen inte tillfredsställande kan lokal part kontakta central part (Jens Ranta) för central konsultation i syfte att löneprocessen ska återupptas.
  • Har avtalets intentioner inte följts kan central förhandling begäras senast tre veckor efter att konsultationen avslutats. Då fattar centrala parter beslut om löneökningsnivån på kollektiv nivå, sedan fördelar arbetsgivaren det på individuell nivå.

Lokala parter kan komma överens om annan förhandlingsordning än avtalets och om annat revisionsdatum. Central part rekommenderar att lokal part kontaktar avtalsansvarig ombudsman innan dylik överenskommelse ingås.

Lönerevision sker per den 1/9, 2020, om inte annat överenskommes lokalt.

Varför har avtalet ingen siffra? Svar: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bedömer att en siffra i löneavtalen för närvarande enbart skulle fungera som ett tak och det vill vi inte ha.

Parterna konstaterar att goda löne- och anställningsvillkor är kritiskt för att arbetsgivare ska vara attraktiva och yrket vara attraktivt, inklusive arbetsförhållanden i övrigt (arbetsbelastning, etc) för att säkra god kompetensförsörjning och bidra till att rekrytera och behålla medarbetare.

Allmänna villkor - några nyheter

  • Konvertering av allmän visstidsanställning för anställning som ingås från och med den 15 feb 2018 - det har tidigare saknats.
  • Avtalet gäller inte för arbetstagare i verksamhetsledande befattning enligt samma snäva undantagsprincip som beträffande undantag från Lagen om anställningsskydd.
  • Uppräkning av krontalsersättningar (OBS, detta har inte med lön att göra) i samband med förskjuten arbetstid, OB, respektive eventuell beredskapstjänstgöring.
  • Det krävs dessutom saklig grund från arbetsgivarens sida enligt 7 § Lagen om anställningsskydd för att visstidsanställning ska kunna upphöra efter sex månaders anställning.

Observera att det kommer en fullständig avtals-pdf inom en snar framtid. För den som verkligen vill ha koll måste den här bilagan läsas tillsammans med det kollektivavtal som gällde mellan Lärarnas Samverkansråd och Almega Tjänsteföretagen 2013-2017 fram tills att avtals-pdf:en finns tillgänglig. IDEA Skolavtalet vilar som sagt till väldigt stor del vilar på vårt kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen - Friskoleavtalet. Centrala parter är överens om att förhandlingar om det här avtalet förs efter det att avtal är slutet mellan Lärarnas Samverkansråd och Almega Tjänsteföretagen. Avtalstryck kommer också att finnas möjliga att beställa enligt principen först till kvarn.

Utvärdering och uppföljning av avtalet

Centrala parter ska för första gången inom IDEA:s områden ta fram ett system för att kunna utvärdera och följa upp löneökningarna inom avtalsområdet. Det arbetet kommer att utgå från det arbete vi gör med Almega Tjänsteföretagen inom det området.

Arbetsmiljön mycket viktig

Centrala parter kommer även att finnas tillgängliga för centrala konsultationer beträffande arbetsmiljö, vilket vi ser mycket positivt på. Vi måste verka för att fler ombud och skyddsombud utses inom avtalsområdet för att säkerställa att det finns fungerande skyddsorganisation, inklusive skyddskommitté, samt ett högkvalitativt systematiskt arbetsmiljöarbete med god kartläggning, snabba åtgärder och god uppföljning med tydlig koppling mot organisatorisk och social arbetsmiljö. Inom det området är prioritering och bortprioritering av arbetsuppgifter när tiden inte räcker till ett väldigt kritiskt område att arbeta med.

Är du intresserad av att bli ombud eller skyddsombud, ta kontakt med avdelningen, eller med Lärarförbundet Kontakt.

Avdelningarna, regionombudsmännen och Lärarförbundet Kontakt kommer givetvis också att få gedigen information om avtalet så att de kan svara på frågor om avtalsinnehållet samt dess tillämpning. Har ni akuta frågor om avtalet, kontakta avtalsansvarig ombudsman Jens Ranta. Det kommer även att finnas en Frågor och svar om IDEA Skolavtalet

Tveka inte i övrigt att ta kontakt med avdelningen eller Lärarförbundet Kontakt på 0770 – 33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här