Lärarförbundet
Bli medlem

Avlöst rätt till övertidsersättning

Ett anställningsavtal där rätten till övertidsersättning är avlöst innebär inte gränslöst arbete. Det innebär att pengar för övertid avtalats bort, eller avlösts. Veckoarbetstiden har i grunden inte förändrats och arbetstidslagen gäller.

Kort om avlöst övertidsersättning

Skolledares arbetstid kan regleras på flera olika sätt. Några har exempelvis lokala kollektivavtal för sin arbetstid. Det absoluta flertalet har dock endast en skrivning i sitt anställningsavtal där rätten till övertidsersättning är avlöst mot att lönen satts högre än vad den annars skulle ha satts. Denna webbsida behandlar bara detta fall. Den som vill läsa mer om arbetstid för skolledare och om andra fall, kan göra det via denna länk.

Ofta upplever skolledare att de har en gränslös arbetstid i och med att de avlöst rätten till övertidsersättning. Skolledare kan också mötas av att deras chefer menar att det är skolledarens eget problem att hålla rätt på sin arbetstid och själv kompensera kvällsarbete med ledighet.

Dessa uppfattningar stämmer illa med arbetsmiljöregelverket. Arbetstidslagen gäller även om rätten till övertidsersättning är avlöst i det egna anställningsavtalet. Det innebär bl. a att skolledare ska ha en normalarbetstidsram, tydliggjord i ett normalarbetstidsschema så att avvikelse från ordinarie arbetstid kan följas upp. Kravet på uppföljning åligger arbetsgivaren och i lagen angivna spärrgränser ska följas. Övertid ska endast användas när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, dvs när det dyker upp i på förhand oförutsägbara händelser. Planerad övertid ska inte förekomma och ständigt återkommande övertid är inte acceptabelt vare sig i lagen eller i våra avtal. Skolledaruppdraget ska rymmas inom ordinarie arbetstid.

I detta sammanhang ska också nämnas att det förekommer uppfattningar om att skolledare har så kallad oreglerad arbetstid. Det stämmer inte. På arbetsmarknaden finns förvisso grupper av medarbetare som har avtal med oreglerad arbetstid men skolledare tillhör inte dessa grupper.

Lärarförbundet Skolledare menar att detta sammantaget innebär:

  • Ordinarie arbetstid för en vecka är 40 timmar
  • Mer än detta, exempelvis ett kvällsmöte som läggs till, är en avvikelse från ordinarie arbetstid
  • Sådana avvikelser ska vara av tillfällig natur och överenskommas i förväg
  • Arbetsgivaren, därmed närmaste chef har ett ansvar att registrera avvikelserna så att de sammantaget inte blir för stora
  • Ständigt återkommande/pågående avvikelser, s k "planerad övertid" ska inte förekomma

Det är väl känt att chefer i allmänhet och skolledare i synnerhet jobbar alldeles för mycket. I en rapport om svensk skola skriver OECD: ”The norm for working hours of school leaders appears to be around 50 hours weekly, even though the normal work week is up to 40 hours. These working hours are among the highest when compared to other public service occupations in Sweden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärarförbundet Skolledare

Det är naturligtvis oacceptabelt att en hel yrkesgrupp ska arbeta omkring 50 timmar/vecka när lag och avtal i de flesta fall påbjuder omkring 40 timmar. Lärarförbundet Skolledare menar att skolledarnas chefer och arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar i denna fråga.

Lärarförbundet Skolledare kräver

  • att det finns system och rutiner där skolledares chefer och arbetsgivare kan ta ansvar för skolledares arbetstid enligt lag och avtal. Dessa system och rutiner måste överenskommas lokalt efter lokala förutsättningar.

Lärarförbundet Skolledare anser vidare att våra centrala avtal, t ex Allmänna Bestämmelser, anger de normer som ska gälla för övertid. Om det träffas lokala kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal som avviker från dessa normer, ska det ske för att ett tydligt angivet syfte ska uppnås. Utgångspunkten ska vara att det lokala avtalet ska uppfattas som bättre av båda parter. Reglering i anställningsavtal är däremot en enskild överenskommelse, där arbetsgivaren har skyldighet att tydliggöra innehållet innan överenskommelsen görs. Vanligen handlar bakomliggande syfte om hur arbetstiden bättre kan anpassas till hur verksamheten bedrivs. Det ska regelbundet utvärderas om syftet med avvikelserna uppnås inom ramen för en i övrigt god arbetsmiljö. Om detta inte sker bör arbetsgivaren återgå till det centrala avtalet.

Parterna på den kommunala sidan är överens om att lönesättningen och övertidsrätten bör ses över om förutsättningarna ändras, vilket sker när skolledares ansvarsområden förändras. Avlöst övertid, och eventuell ersättning för denna, ska alltså omförhandlas när skolledare får nya/andra arbetsuppgifter och ändrat ansvar.

Det kan här nämnas att skolledare inte sällan avlöser sin övertid för omkring 1 500 kr/månad i sina egna anställningsavtal. Lärarförbundet Skolledare tycker att det är en dålig affär. På andra delar arbetsmarknaden är fem extra semesterdagar en vanligt förekommande ersättning för avlöst övertid. Även detta är knappt, men ändå betydligt bättre. Det ger också möjlighet till återhämtning. Det rimligaste är givetvis fem extra semesterdagar och högre lön.

Lärarförbundet Skolledare vill slutligen påpeka att den enskilde skolledaren alltid ska överväga sina egna handlingar och sitt eget ansvar. Har du som skolledare gjort vad du kan för att hålla ned din arbetstid?

  • Skapad 2019-05-14
Frågor & Svar