Lärarförbundet
Bli medlem

Att satsa på förskolan är smart utbildningspolitik

På Förskolans dag skickade Lärarförbundet en skrivelse till utbildningsminister Gustav Fridolin, där vi lyfte fram våra krav för fortsatta satsningar på förskolan. De mest effektiva utbildningsinsatserna görs under förskoleåren, det är både dyrare och svårare att tvingas reparera senare.

Den svenska förskolan har en lång och stolt tradition och har länge ansetts som ett internationellt föredöme. Det finns goda skäl att investera i förskolan.

Utbildningsinsatser ger högre avkastning ju tidigare de görs. Mest effektivt är det att satsa under förskoleåren; det blir dyrare och svårare att tvingas reparera senare.

Förskolan har också en dokumenterat viktig kompensatorisk roll, en roll som blir allt viktigare i takt med att fler nyanlända barn kommer till våra förskolor.

Reformer utan nödvändiga förutsättningar

För fem år sen infördes flera viktiga förändringar för förskolan och dess lärare. Förskolan blev en egen skolform. Förskollärare blev ett legitimationsyrke. I skollagen skrevs det in att endast legitimerade får bedriva undervisning. I läroplanen förtydligades förskollärarnas pedagogiska ansvar och kraven på uppföljning, utvärdering och utveckling skärptes. Det rör sig om positiva och viktiga förändringar.

Men lärarna fick själva bära hela ansvaret. I nästan alla större statliga utbildningssatsningar har förskolan lämnats utanför. Tyvärr syns inga tecken på en vändning. Vid årsskiftet avslutade regeringen Förskolelyftet, trots ett fortsatt stort intresse från huvudmännen. I de nationella skolutvecklingsprogrammen har förskolan exkluderats helt.

Alarmerande lärarbrist

Endast 42 procent av personalen i landets förskolor har förskollärarexamen och skillnaderna mellan olika förskolor och huvudmän är stora. Lönerna för förskollärare är fortsatt bland de lägsta akademikerlönerna. I lärarlönesatsningen finns möjlighet att använda en del av summan till förskollärare, men ytterligare satsningar kommer att krävas från huvudmännens sida för att komma tillrätta med den alarmerande förskollärarbristen.

De nya riktmärkena för gruppstorlekar i förskolan visar på ökad insikt om att dagens gruppstorlekar är ohållbara. I veckan uppmärksammades att huvudmännen i hög grad också söker statsbidraget för att minska dem. Ett steg på vägen, även om det är långt kvar.

Nu är det dags att vända utvecklingen. Att satsa på förskolan är smart utbildningspolitik. Satsa tidigt – satsa på förskolan!

Här är våra förslag på åtgärder för förskolan:

Förskollärarbrist och gruppstorlekar

  • Öka statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan och koppla det till ett krav på att huvudmännen har en långsiktig strategi för att följa riktmärkena
  • Inför nationella riktlinjer som garanterar legitimerade förskollärare i varje barngrupp och möjlighet till kollegialt lärande tillsammans med andra förskollärare
  • Öka antalet platser på förskollärarprogrammet och inkludera obehöriga förskollärare fullt ut i VAL-projektet
  • Inför stödfunktioner för att avlasta förskollärarna med administration och andra praktiska uppgifter

Karriär och kompetensutveckling

  • Inrätta professionsprogram och en infrastruktur för kompetensutveckling - från förskola till vuxenutbildning
  • Ge Skolverket tilläggsuppdrag angående nationella skolutvecklingsprogram så att hela skolväsendet inkluderas
  • Inkludera förskolan i karriärreformen
  • Skapad 2016-05-19
  • Uppdaterad 2016-10-25
Frågor & Svar