Lärarförbundet

Åtgärdsprogrammen minskas - men fler resurser behövs till särskilt stöd

Under onsdagen presenterade regeringen ett nytt lagförslag där arbetet med åtgärdsprogram ska minskas. Lärarförbundet välkomnar förslaget och det går i linje med vad vi drivit sen lång tid tillbaka. Men det behövs mer resurser till särskilt stöd i praktiken.

Idag skrivs ofta åtgärdsprogram direkt när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven i ett ämne, vilket gör att mycket tid går åt till dokumentation istället för faktiskt stöd till eleven. Därför föreslår regeringen nu en ändring i skollagen.

- Det var inte en dag för tidigt att minska lärarnas arbetsbelastning, situationen är ohållbar. Naturligtvis ska alla elever få det stöd de behöver, men låt oss fokusera på det istället för dokumentation som sväller på alla bredder, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Anpassning inom ordinarie undervisningen

När en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven snabbt få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. För detta behöver läraren inte skriva något åtgärdsprogram, enligt regeringens förslag.

Det här är ett steg i rätt riktning, men Lärarförbundet menar att författningarna saknar en avgörande ingrediens även om detta lagförslag klubbas igenom.

Dokumentationen inte största problemet

- Skolans stora problem har aldrig varit hur särskilt stöd ska dokumenteras. Problemet är att lärare som påpekar att en elev behöver särskilt stöd nekas detta på grund av resursbrist. Det behövs ett tydligare lagkrav på huvudmännen att förvissa sig om att rektorn har de resurser som krävs för att ge alla elever det stöd de behöver, säger Eva-Lis Sirén.

Om behovet av särskilt stöd är uppenbart från början eller om extra anpassningar har getts under en tid ska rektor utreda behovet av särskilt stöd. För den elev som behöver särskilt stöd ska då ett åtgärdsprogram upprättas, enligt regeringens förslag.

Åtgärdsprogrammen förenklas

Regeringen föreslår också att själva åtgärdsprogrammen förenklas, till exempel ska det räcka med att ange när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som är ansvarig, inte hur det ska göras.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här