Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetstidens förläggning (12 §)

Arbetstidens förläggning ska inte orsaka ohälsa.

12 § Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.

Arbetstidens förläggning ska inte orsaka ohälsa

Arbetstidens förläggning på dygnet och över veckan påverkar vår hälsa och är därför en viktig arbetsmiljöfråga. Det kan handla om när vi arbetar, hur länge vi arbetar, våra möjligheter till återhämtning och vilket inflytande vi har över arbetstiden.

Det bör sägas att 12 § i OSA handlar mycket om skiftarbete och arbete som av arbetsgivaren förläggs på kvällar, helger eller nätter. Skolans verksamhet utförs vanligtvis enbart dagtid. Mot denna bakgrund är paragraferna 9-11 i OSA ofta mer relevanta när det gäller att förebygga ohälsa i skola och förskola.

Ett problem som kan aktualiseras genom 12 § är förväntningar på att vara ständigt nåbar. Det är sällan klart varifrån förväntningarna kommer, men det är väl känt att många lärare kommunicerar med föräldrar och elever på kvällstid och på helger. Om detta bedöms vara ett arbetsmiljöproblem rekommenderar parterna bakom Skol-OSA att det upprättas en tillgänglighetspolicy. Denna policy kan exempelvis tala om när och hur lärare och skolledare normalt kan förväntas vara nåbara för föräldrar. Den kan också sätta gränser så att medarbetare inte skapar en kultur som innebär nåbarhet på oönskade tider. Policyns syfte ska vara att motverka för stora förväntningar på tillgänglighet och att möjliggöra god återhämtning från arbetet. Det kan här vara en fördel att central kommunal ledning utarbetar ett policydokument som sedan anpassas för den lokala verksamheten.

Mer om arbetstidens förläggning

  • Arbetstidslagen ligger till grund för hur arbetstiden regleras. Lagen ger utrymme för att förhandla överenskommelser om arbetstid som därför kan se olika ut i centrala och lokala kollektivavtal.
  • Skolledare har ofta oreglerad arbetstid – fortfarande ska dock deras chefer följa upp deras arbetstid. Inte sällan ska tid journalföras.
  • Förväntan på tillgänglighet som upplevs som ett arbetsmiljöproblem bör följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet i skola och förskola samt för skolledare.
  • Chefer bör föregå med gott exempel ifråga om att förlägga sin arbetstid på ett bra sätt. Chefens agerande bidrar ofta till den kultur som utvecklas på arbetsplatsen

______________________________________________________________________

Vad är detta?

Detta är ett skolanpassat stödmaterial till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. Skol-OSA är ett partsgemensamt projekt mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Sidor inom Skol-OSA:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar