Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljöansvar och arbetsmiljöuppgifter

I en kommun är det kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. I fristående skolor är det huvudmannen. Dessa ansvarar för att arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare ut i organisationerna.

Arbetsmiljöansvar

Sveriges Regioner och Landsting, SKR, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner och regioner. Organisationen stöder och råder sina medlemmar utifrån gällande lagstiftning. SKR rekommenderar att fullmäktige, som ytterst ansvarig arbetsgivare, ska lägga ansvaret för att fördela ut arbetsmiljöuppgifter på den nämnd som svarar för verksamheten.

Detta sker också vanligen och för kommunala skolor och förskolor är det oftast en utbildningsnämnd eller motsvarande som får ansvaret. Sedan fördelar nämnden i sin tur ut arbetsmiljöuppgifterna till en förvaltningschef eller liknande. Denna fördelar vidare i chefsledet av skolledare. I fristående organisationer sker fördelning på motsvarande sätt från företagsledning/styrelse vidare ut i befintlig chefsstruktur. Här finns många olika upplägg då fristående organisationer naturligtvis kan se mycket olika ut.

Fördela arbetsmiljöuppgifter

Det är mer korrekt att tala om att fördela arbetsmiljöuppgifter istället för att fördela arbetsmiljöansvar. Det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar på fullmäktige/företagsledning som ytterst ansvarig arbetsgivare. Det går inte att helt ”delegera bort” arbetsmiljöansvar. Om någon exempelvis ska avkrävas rättsligt ansvar vid en olycka bedömer åklagaren vem det finns möjlighet att väcka åtal mot.

En olycka kan uppstå i samband med att en fördelad arbetsmiljöuppgift inte utförts på ett fungerande sätt. Det pekar mot den som fått arbetsmiljöuppgiften. Domstolen överväger ändå regelmässigt om denne fått tillräckliga förutsättningar att utföra uppgiften, bland annat ifråga om resurser, kompetens och mandat. Om domstolen inte tycker att förutsättningarna varit tillräckliga, kan den vända sig uppåt i organisationen för att söka finna nivån där ansvar kan utkrävas.

Ansvar för uppföljning

Den som fördelat ut arbetsmiljöuppgifterna har också ett ansvar för att följa upp att arbetet utförs som det är tänkt och att fördelningen fungerar. En nämnd/styrelse/företagsledning måste alltid aktivt ta in uppgifter i syfte att försäkra sig om arbetet fungerar och ger avsett resultat. SKR uttrycker saken på detta sätt angående arbetsmiljöarbete för förtroendevalda:

Huvudprincipen – att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret – gäller så länge inte ett särskilt arbetsmiljöuppdrag har tilldelats någon annan person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även i sådana fall har dock den högsta ledningen alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verksamheten håller en god arbetsmiljö. Om så inte är fallet – ingrip!

Skolledares möjlighet att delegera

Skolledare kan delegera arbetsmiljöuppgifter inom sin organisation. Det är exempelvis inte ovanligt att slöjd- och idrottslärare får sådana uppgifter i förhållande till de risker som finns i deras specialsalar. Alla som får tilldelade arbetsmiljöuppgifter kan också returnera dem.

Läs mer om att returnera arbetsmiljöuppgift


Att tänka på - sammanfattning

SKR sammanfattar vad som är viktigt att tänka på vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter:

 1. Att uppgifterna är fördelade på tillräckligt många chefer, arbetsledare eller medarbetare.
 2. Att uppgifterna fördelas på personer eller funktioner - inte på en grupp.
 3. Att den/de som får uppgifterna har en självständig ställning och en egen rimlig arbetssituation, tillräckliga befogenheter och resurser, tillräckliga kunskaper och kompetens om arbetsmiljöreglerna, fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.
 4. Att det framgår vad som ska göras när kunskaper, resurser eller befogenheter inte räcker.
 5. Att fördelningen görs skriftligt och undertecknas både av den som fördelar och den/de som tar emot uppgiften.
 6. Att den som gör fördelningen följer upp hur den har fungerat och ingriper om något behöver förbättras.
 7. Att den som tilldelats en uppgift har möjligheter att returnera arbetsmiljöuppgiften och att detta ska ske skriftligt med motivering.
 8. Att följa upp arbetsmiljöarbetet och säkerställa att fördelningen fungerar tillfredsställande. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till kompetenta medarbetare, utrustning, lokaler, tid och kunskap samt hjälpmedel.

Lärarförbundet Skolledares krav

Lärarförbundet Skolledare ser idag att skolledare försummas ifråga om arbetsmiljöarbete för dem i deras roll som anställda. Ett stort ansvar ligger på de ansvariga nämnderna/huvudmännen som inte följer upp skolledarnas situation tillräckligt. Det som följs upp av arbetsgivaren blir viktigt i en organisation och därför måste de ansvariga börja informera sig mer om sina skolledare och vidta åtgärder när detta krävs. Om skolledaren mår bra är det också mer sannolikt att hans/hennes medarbetare gör det.

Lärarförbundet Skolledare kräver att nämnd/huvudman med ansvar för att fördela arbetsmiljöuppgifter i utbildningen alltid regelmässigt följer upp och vid behov vidtar åtgärder kring:

 • Att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för skolledare som resulterar i en god arbetsmiljö
 • Att den anställde skolledaren också omfattas av planer och arbete kring OSA och andra arbetsmiljöförfattningar
 • Omsättningen på skolledare
 • Sjuktal för skolledare
 • Antal medarbetare per chef
 • Arbetsmiljöundersökningar som gäller skolledare i rollen som anställd
 • Skolledares förutsättningar för att utföra sina arbetsmiljöuppgifter i rollen som chef, bland annat kompetens, mandat och resurser.
 • Skapad 2019-05-14
 • Uppdaterad 2022-02-11
Frågor & Svar