Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljö: Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) avses i korthet att arbetsmiljön ingår som en naturlig del av skolans och förskolans vardag, och därför behöver alla på plats i verksamheten dagligen vara uppmärksamma på risker för ohälsa och olyckor så att de kan upptäckas i tid, rapporteras och åtgärdas.

Utöver vardagliga aktiviteter för att säkerställa en god arbetsmiljö, krävs planerade, främjande och förebyggande åtgärder. Rektorn eller förskolechefen har det övergripande ansvaret för skolans systematiska arbetsmiljöarbete och en god utbildningsmiljö.

SAM – undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan beskrivas i fyra moment; undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Undersöka

I korthet handlar undersökning av arbetsförhållanden om att i tid identifiera risker. Regelbundna undersökningar i arbetsmiljön ingår i det förebyggande arbetet. Ett exempel kan vara att titta på de inkomna tillbuden.

Riskbedöma

När undersökningen är klar ska potentiella risker för ohälsa och olycksfall bedömas, om de är allvarliga eller inte. Allvarliga risker ska åtgärdas först och omedelbart. Det som inte kan åtgärdas omedelbart, eller inom de närmaste dagarna, ska skrivas in i en handlingsplan.

Åtgärda

Av handlingsplanen ska framgå vilka åtgärder som ska genomföras, vem som ansvarar och när åtgärderna ska vara genomförda.

Kontrollera

När åtgärderna är genomförda är det dags att kontrollera att faran för ohälsa eller olycksfall är undanröjd, annars ska kompletterande åtgärder vidtas.

Planera och kommunicera kring SAM

Olika undersökningar under ett läsår, av förhållanden i skolans utbildningsmiljö, kan du med fördel beskriva i en årsplan. Tänk på att samverka med skolans skyddsombud och elevskyddsombud om planen, samt att alla medarbetare på skolan ska ges möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till plan innan du fastställer den. Arbetsplatsträffen kan vara ett lämpligt forum för medarbetarna att kommunicera kring planen. Du bör även efterfråga och beakta synpunkter från skolans elevhälsoteam och föräldraråd.

Fffsam

Arbetsmiljökommitté fffsam arbetar för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön i fristående skolor, förskolor och fritidshem. Arbetsgivarföreningen KFO bildade fffsam 2011 tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision.

Fffsam har tagit fram två foldrar som tar upp hur man kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskolan samt inom förskoleklass, skola och fritidshem.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Skyddsrond

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här