Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljö: Skolledares samverkan om skolans eller förskolans arbetsmiljö

Det är viktigt att du som skolledare samverkar med skyddsombudet, fackliga företrädare, skolans elevhälsoteam och föräldrarådet för att bidra till en god arbetsmiljö

Alla som har skolan eller förskolan som arbetsplats ska bidra till en god arbetsmiljö. Handlingsplaner och rutiner ska finnas som stöd för hur var och en ska agera, enskilt eller kollektivt, både förebyggande och när akuta situationer uppstår.

Inventera och utforma handlingsplaner

Att vara väl förtrogen med handlingsplaner och rutiner för olika händelser, kan i sig leda till trygghet och ett gott klimat på skolan eller i förskolan. Hör med personalavdelningen vilka handlingsplaner och rutiner inom arbetsmiljöområdet som ska finnas i din verksamhet. Ta initiativ till och utforma handlingsplaner och rutiner som saknas. Det lönar sig i det långa loppet.

Stående punkt på arbetsplatsträffar

Skolans eller förskolans arbetsmiljö bör finnas som en stående punkt vid arbetsplatsträffar. Mängden frågor inom arbetsmiljöområdet som i allmänhet måste hanteras i en skola eller förskola medför behov av tät kommunikation mellan rektor/förskolechef och personal. Vid sidan av arbetsplatsträffen kan även annan tid behöva tas i anspråk för samverkan i arbetsmiljöfrågor. Det som avgör hur du behöver prioritera är rådande arbetsmiljö i verksamheten. Den kan periodvis kräva större insatser från din och personalens sida för att komma tillrätta med brister som kan ha uppstått.¨

Planera tillsammans med skyddsombudet och fackliga företrädare

Du kan med fördel planera innehållet i arbetsplatsträffen tillsammans med skolans eller förskolans skyddsombud och fackliga företrädare när det gäller arbetsmiljöfrågorna. De kan bidra med värdefull information om aktuellt läge i skolans eller förskolans utbildningsmiljö, som grund för vilka frågor som ska prioriteras på dagordningen.

Elevhälsoteamet och föräldrarådet

Samverkan om skolans utbildningsmiljö bör även ske med skolans elevhälsoteam, samt föräldrarådet. Föräldrar har generellt sett stort intresse av att deras barn får vistas i en trygg, säker och god lärandemiljö och kan ge input på skolans utbildningsmiljö ur ett föräldraperspektiv.

Elevskyddsombudet

Skolans elevskyddsombud företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och regelbunden samverkan med dem ska också ingå i din mötesplanering. Du ska även organisera och bedriva arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt, att elevskyddsombudens deltagande underlättas. Dessutom ska elevskyddsombuden ges möjlighet att samverka med skolans elever, elevrådet och dess styrelse, samt personalens skyddsombud.

Skyddsombudet

Skyddsombudet på skolan eller i förskolan är en viktig samverkanspart i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan som regel bidra med stor kompetens inom arbetsmiljöområdet. Ett kontinuerligt samarbete och regelbunden kommunikation underlättar med stor sannolikhet för er båda, att fullgöra era arbetsmiljöuppgifter i de olika rollerna med det ansvar som följer.

Mer om skolledares arbete med arbetsbelastning och stress

Arbetsbelastning och stress

Delegering och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Elevskyddsombud

Rehabilitering - anpassning av arbetsplatsen och arbetsuppgifter

Rektors och förskolechefens arbetsmiljöansvar

Riskbedömning ska föregå beslut om förändring

Skyddsrond

Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Så kan alla medverka till en god arbetsmiljö

Arbetsmiljöfall att diskutera vid arbetsplatsträffar

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här