Lärarförbundet
Bli medlem

Försäkringskassans siffror talar sitt eget språk

Under juni har Försäkringskassan publicerat den senaste statistiken över sjuktalen. Dessa siffror visar tydligt på att förskollärare, fritidspedagoger, lärare i grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning är en utsatt kår när det handlar om att bli sjuk av sitt arbete.

Lärarförundet har under de senaste åren arbetat hårt för att förskole- och skolhuvudmännen ska ta sitt ansvar för de anställdas arbetsmiljö såsom lagar och avtal föreskriver. Avdelningsrepresentanter och skyddsombud berättar dagligen om händelser där de möter medlemmar som har för hög arbetsbelastning och tyngs av samvetsstressen som uppstår när tiden inte räcker till för att ge barn och elever det som våra professionella medlemmar vet att de behöver.

När så Försäkringskassan levererar sin statistik över sjuktal fram till kvartal 1 i juni, bekräftar den redan vad vi vet. Vår kår går på knäna! Läs mer om statistiken i bilagan som du finner till höger.

Försäkringskassan sjuktal privat


Försäkringskassans sjuktal för privatanställda inom utbildningsbranschen

När Försäkringskassans siffror tydliggör det Lärarförbundet vittnat om under så lång tid, blir det ännu viktigare att våra huvudmän inser vikten av att balansera de krav som ställs mot de förutsättningar som ges våra förskolechefer, skolledare och lärare av alla kategorier. Dels utifrån styrdokument såsom skollag, läroplaner och kursplaner, dels våra avtal, arbetsmiljölag och föreskrifter.

Lärarförbundet har under det senaste året publicerat en rad verktyg i Lärarfackligt som stöd för våra skyddsombud i deras arbete för en förbättrad arbetsmiljö.

Exempel på Lärarförbundets arbetsmiljöarbete under det senaste året:

 • Ny ombudssida som är lätt att använda i ex telefonen
 • Suntarbetslivs skyddsombudsutbildning kombinerat med en uppdaterad endags skyddsombudsutbildning som lokalavdelningarna kommer att hålla i
 • Rehabiliteringshäfte med enkla punkter som tydliggör gången i rehabilitering och tips på åtgärder
 • Genom TCO pågår just nu ett påverkansarbete gentemot beslutsfattare för en bättre och mer rättssäker sjukförsäkring och bättre arbetsmiljöregler

Den avsiktsförklaring som skrevs med SKL inom KL-sektorn förra hösten ligger till grund för en del av dessa verktyg och vi har även partsgemensamt tagit fram en Skol-OSA, utifrån föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsmiljöföreskrifterna ska ses som ett stöd för skyddsombuden. Föreskrifterna är inget nytt utan förtydligar och kompletterar arbetsmiljölagen. De gör det därför lättare för skyddsombuden att direkt peka på de åtgärder som behöver vidtas när risker med arbetsmiljön uppmärksammas.

Försäkringskassan sjuktal kommunal
Försäkringskassans sjuktal för kommunalt anställda inom utbildningsbranschen

Punkter för att skapa friska arbetsplatser inom bransch utbildning:

 • Chefer ska ha ansvar för ett hanterbart antal medarbetare vilket ger bättre förutsättningar att vara en god ledare och möjlighet till följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Arbetet med föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö måste på plats, dvs huvudmännen måste ge chefer förutsättningar och kunskap om arbetsmiljöarbete, gärna tillsammans med skyddsombuden och den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen som Suntarbetsliv tillhandahåller utan kostnad.
 • Personalens hälsa måste finnas på dagordningen: huvudmän, oavsett om det är kommunalpolitiker eller fristående verksamheter, måste arbeta fokuserat med dessa frågor. Det kan enkelt göras genom att ta fram hälsobokslut för att tydliggöra kostnader för sjukskrivningarna och sätta fokus på de organisatoriska förutsättningarna.
 • Återkoppling till huvudmännen i dessa frågor, oavsett politisk nämnd eller bolagsstyrelse, måste ske konsekvent för att kunna ta fram de nödvändiga åtgärder och resursförstärkningar som kan behövas.
 • Rätt förutsättningar innebär balans mellan krav och resurser. Se över arbetets organisering, kompetenser ska vara rätt använda. Följ arbetsmiljölagens krav om att anpassa till individens fysiska och psykiska möjligheter och förutsättningar.
 • Upphandla kvalitativ företagshälsovård som innehar kompetens om organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga stress måste prioriteras.
 • Utnyttja medel för förebyggande och rehabiliterande åtgärder via exempelvis AFA. Alldeles för få huvudmän och chefer känner idag till om möjligheten med detta.
 • Skapad 2017-07-05
 • Uppdaterad 2017-07-04
Frågor & Svar