Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivarföreningen KFO – sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har genom Lärarnas Samverkansråd tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFO. Kollektivavtalet gäller framförallt förskolor som drivs som föräldrakooperativ, men även grund- och gymnasieskolor. Avtalet gäller till den 31 augusti 2020.

Aktuellt

Då avtalet löper ut den 31 augusti kommer arbetet med att förhandla ett nytt avtal inledas. Nomineringsprocessen till avtalsdelegation för KFO har nu avslutats och beslut om avtalsdelegation togs av förbundsstyrelsen den 17 februari. Förtroendevalda från avtalsområdet har utsetts till avtalsdelegater - en mycket viktig roll vad gäller vårt arbete med avtalsfrågor! Delegationen kommer sedan att ledas av en presidieledamot. Förhandlingsledare är Mardjan Dubois.

Om avtalet

Avtalet gäller från den 1 september 2018 till och med den 31 augusti 2020. Avtalet innehåller några förändringar som tillsammans med de partsgemensamma materialen ger ett bra stöd för våra omkring 4000 medlemmar att få bra villkor.

Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation.

– Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation. Ta reda på vad som gäller och verka för att ombud utses om det inte redan finns på arbetsplatsen, säger Mardjan Dubois, avtalsansvarig på Lärarförbundet.

– Tack vare enkätundersökningen bland våra medlemmar har vi kunnat belysa viktiga löne- och arbetsbelastningsfrågor, som kommer att ha stor påverkan på de partsgemensamma arbetena under avtalsperioden.


Viktigt om löner

I och med att avtalet är tecknat kan löneöversynerna ta fart på din arbetsplats. Löneavtalet är oförändrat men det kan vara bra att läsa igenom avtalet och speciellt de delar som rör lönesamtal. Observera att det inte finns något revisionsdatum för 2020 innan det nya avtalet ärframförhandlat.

 • Vi är överens med Arbetsgivarföreningen KFO om att det är nödvändigt att höja lärarnas status och yrkets attraktivitet. Den handlar såväl om ökad lönespridning inom området som att utveckling och goda prestationer ska löna sig. Det råder samsyn om att löneutvecklingen inom avtalsområdet inte ska vara sämre än övrig svensk arbetsmarknad.
 • Löneavtalet saknar centralt angivet utrymme, precis som 2016-2017. Utfallet fastställs helt genom lokal lönebildning.
 • Lönesamtalet har en central roll i lönesättningen för dig som medlem. Liksom tidigare finns det möjlighet för enskilda medlemmar att begära förstärkt lönesamtal inom en vecka efter lönesamtalet. Det är framförallt i de fall där kvaliteten på lönesamtalet brister eller den nya lönen inte har motiverats på ett tillfredsställande sätt. Kontakta ditt ombud för råd och stöd!
 • Vi vill särskilt understryka vikten av det lokala lönearbetet. Särskild i de fall lokala löneprocessen är bristfällig är det extra viktigt att begära central konsultation.

Sammanfattning av förändringar och överenskommelse

 • Höjd ersättning för lägerskola. Ersättningen för lägerskolverksamhet höjs från 400 till 440 kronor/dygn.
 • Semesterlön för semester som inte kan läggas ut. Arbetstagare som vid semesterårets slut har betalda dagar som inte har lagts ut och som inte heller kan sparas ersätts med semesterlön.
 • Statistikavtal. Parterna är ense om att löneutveckling ska följas noggrant och att en årlig genomgång görs då statistik följs upp och utvärderas. Det är en viktig förutsättning för löneavtal utan centralt angivet utrymme.
 • Partsgemensamma seminarier om lön i syfte att öka deltagarnas kunskap om löneprocessen.
 • Parterna ska även under avtalsperioden se över löneavtalet och i första hand löneavtalets förhandlingsordning.
 • Arbetsmiljöfrågorna kommer att hanteras i den gemensamma arbetsmiljökommittén, fffsam.
 • Fack och arbetsgivare kommer tillsammans att utreda de förtroendevaldas förutsättningar.

Vad händer nu?

Efter att avtalet är påskrivet påbörjar vårt arbete med avtalsutveckling. Närmaste tiden kommer parterna, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Arbetsgivarföreningen KFO, att planera de gemensamma arbetena inom lön, arbetsmiljö och fackliga ombudens förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Genom åren har Lärarförbundet haft fåtal tvister inom KFO-området. Detta trots mångfalden bland arbetsgivare när det gäller kunskap inom lag- och avtalstillämpning. Det är bland annat resultatet av ett respektfullt samarbete med motparten, och mestadels därför överenskommelsen består av få ändringar men många arbetsgrupper.

En gemensam arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté fffsam arbetar för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön i fristående skolor, förskolor och fritidshem. Arbetsgivarföreningen KFO bildade fffsam 2011 tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Fffsam har tagit fram två broschyrer som tar upp hur man kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskolan samt inom förskoleklass, skola och fritidshem.

Har du frågor?

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.

Avtalsrörelse 2020

Den 31 augusti löper avtalet med KFO ut. Därför börjar vi förbereda oss på avtalsrörelsen 2020.

Har du frågor om processen? Kontakta ansvarig ombudsman Mardjan Dubois, mardjan.dubois@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här