Lärarförbundet

Arbetsgivarföreningen KFO - sammanfattning av kollektivavtalet

Här hittar du en sammanfattning av det fyraåriga avtal mellan KFO och Lärarförbundet, som gäller från den 1 september 2014 till den 31 augusti 2018. Inom KFO finns framförallt förskolor som drivs som föräldrakooperativ, men även grund- och gymnasieskolor.

Kollektivavtalet innebär att det lägsta garanterade utfallet för vardera förbunden vid respektive företag ska vara lägst 2,8 procent 2014 och en stupstock på lägst 2,5 procent 2015. För 2016 och 2017 är det inget centralt fastställt utrymme utan utfallet fastställs helt genom lokal lönebildning.

Det nya avtalet med KFO gäller från retroaktivt från den 1 september 2014 till och med den 31 augusti 2018.

Fokus på lokal lönebildning

Avtalet innehåller två år med ett icke centralt fastställt utrymme, parterna är överens om att gemensamt lägga fokus på att få till stånd en väl fungerande lokal lönebildning. Lokalt framtagna lönekriterier och väl förberedda och genomförda lönesamtal är viktiga förutsättningar för arbetet. I den lokala lönerevisionen finns möjlighet till ett extra förstärkt lönesamtal och central konsultation. De centrala parterna ska följa löneutvecklingen noggrant och en årlig genomgång görs då statistik följs upp och utvärderas.

Ett flödesschema kopplat till löneavtalet beskriver genomförandet av varje års lönerevision inklusive senaste datum för till exempel lönesamtalens genomförande.

Utökad föräldralön

Föräldralönen utökas till att utbetalas i 180 dagar om den anställde varit anställd i minst ett år. Gäller från den 1 september 2014.

Höjd ersättning för lägerskola

Ersättningen för lägerskoleverksamhet höjs från 320 till 400kronor/dygn.

Omvandling av semesterdag till semester per timme

Överenskommelse kan träffas med arbetsgivaren om att omvandla semesterdag till ledighet i timmar. Gäller semesterdagar över 20.

Förlängning av provanställning

Anställning på prov kan efteröverenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare förlängas om den anställde är frånvarande under prövotiden på grund av föräldraledighet eller sjukdom.

Vad händer nu?

Under våren 2015 ska partsgemensamma seminarier hållas dit arbetsgivare och fackliga företrädare bjuds in.

Fffsam

Arbetsmiljökommitté fffsam arbetar för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön i fristående skolor, förskolor och fritidshem. KFO bildade fffsam 2011 tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Fffsam har tagit fram två broschyrer som tar upp hur man kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskolan samt inom förskoleklass, skola och fritidshem.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här