Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen - högskoleavtalet

Högskolor som tidigare ingått i Lärarförbundets och Arbetsgivaralliansens avtal som idag ingår i skola/utbildning ska efter den 30 mars 2013 ha flyttats över till högskoleavtalet. Idag ingår åtta enskilda högskolor inom avtalsområdet.

Ett nytt kollektivavtal för avtalsområde ArbetsgivarAlliansen Högskoleavtalet gäller från den 1/1 2017.

Avtalet löper ut ut den 31 december 2018

De viktigaste avtalsmässiga detaljerna är följande:

  • Föräldralöneutfyllnad betalas nu ut för nya föräldraledigheter utan att den anställde måste ha uppnått en viss sammanhängande anställningstid, så länge avtalets övriga intentioner uppfylls.
  • Om regeringen/riksdagen fattar beslut om nya regler i enlighet med SOU 2016:29, Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden, ska parterna uppta överläggningar för att anpassa avtalet.
  • Parterna stärker synen på hur betydelsefullt det är med en god arbetsmiljö och att föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö tillämpas på arbetsplatserna. Det inbegriper även att parterna lokalt ska anta ett helhetsperspektiv och inkludera frågor som rör ledighet för besök inom hälso- och sjukvården, där lokala kollektivavtal kan tecknas.
  • Vid upprättande av tjänstgöringsplan ska lärarens samtliga arbetsuppgifter beaktas
  • Parterna ska ta ett större ansvar för förbättrad implementering genom att utbilda och informera om lönefrågor. Dessutom ska avtalet utvärderas i sin helhet, inklusive löneutfall, löneprocesser, m.m., samt även arbetsmiljöarbete och tjänsteplaneringen på lärosätena.
  • Lokal part för Lärarförbundet utgörs av avdelning.

Förhandlingsprotokoll med bilagor återfinns här intill samt i webbshoppen för trycksaker och ska tills vidare läsas tillsammans med det senast tecknade kollektivavtalet (2013-2014, vilket prolongerades till den 31 december 2016).

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här