Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen - högskoleavtalet

Lärarförbundet har tecknat nytt kollektivavtal för Högskolor med Arbetsgivaralliansen. Det nya avtalet knyts till stora delar till Högskoleförordningen, inte minst vad gäller villkoren för olika tidsbegränsade anställningar. Avtalet gäller för tiden 1/1 - 2019 till 30/6 - 2022

Avtalet har fått en helt ny struktur och indelning och har fått en närmre knytning till högskoleförordningen. Detta syns inte minst i ”§ 3 Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning”, samt i ”§4 Anställning” som till största delen är tagna direkt ur förordningen.

Anställning som doktorand har fått ett helt eget avsnitt, § 5 som också till stora delar är taget från högskoleförordningen.

Ta del av avtalet i sin helhet här!

Ett urval av avtalsförändringar.

Ändring av uppsägningstid för de som är äldre än 68 år

Den 1/5-21 ändras uppsägningstiden för de som är äldre än 68 år. Detta är en anpassning till förändringar i Lag om anställningsskydd. I korthet ändras förfarandet till att både arbetsgivare och anställd kan med en månads varsel säga upp en anställning i samband med eller efter man uppnått 68 års ålder. Från den 1/1 2023 ändras Lag om anställningsskydd till att reglerna gäller från 69 års ålder och kollektivavtalet anpassas automatiskt till denna ändring. Se bilaga på denna sida.

Enskilda överenskommelser

I tidigare avtal kunde enskilda överenskommelser endast sägas upp i november månad respektive år. Detta ersätts med att alla enskilda överenskommelser kan sägas upp när som helst under året med en uppsägningstid på tre månader.

Timanställning fasas ut under en övergångsperiod fram till 2019-12-31.

Anledningen till detta är att det egentligen är allmän visstidsanställning och också skall betraktas som en riktig anställning. Den anställde har då samma lön oavsett hur många timmar som fullgjort under den gångna perioden, man får helt enkelt komma överens om hur många procent av en heltidsanställning som anställningen motsvarar.

Förkortade arbetsdagar

Valborgsmässoafton har tidigare varit en förkortad arbetsdag, ”halvdag” (fyra timmars arbetsdag). Detta tas bort och ersätts med att dan före julafton blir en helt arbetsfri dag (åtta timmar).

Övriga ”halvdagar” berörs inte av någon förändring.

Sjuklön

Avsnittet har helt anpassats till det nya regelverket med karensavdrag.

Sjuklön för pensionärer

Avsnittet har helt tagits bort och alla anställda har samma rätt till sjuklön oavsett ålder.

Förtroendearbetstid ersätts med oreglerad arbetstid

Begreppet ”förtroendearbetstid” tas bort och ersätts med ”oreglerad arbetstid”. Detta innebär endast en språklig förändring.

Arbetstidens fördelning

Om en lärare erhåller externa forskningsmedel ska den i avtalet föreskrivna forskningstiden inte minskas. Överenskommelse kan dock träffas kring förändrad tjänstgöringsplan.

Semestertillägg

Det införs i avtalet en möjlighet att växla semesterdagstillägg mot fler semesterdagar, för de som så önskar.

Enskild överenskommelse kan tecknas om växling av semesterdagstillägget till ytterligare lediga dagar. Ansökan ska göras i god tid och avtal gäller endast innevarande och hela semesterår. Årets hela semester måste tas ut innan växlade dagar tas ut. Lediga växlade dagar måste tas ut samma år.

Semesterdagar omvandlas enligt följande

Vid 28 semesterdagar ges 6 lediga dagar

Vid 31 semesterdagar ges 6 lediga dagar

Vid 35 semesterdagar ges 7 lediga dagar

Föräldralönens storlek

På lönedelar som överstiger högsta SGI utökas antalet dagar med föräldralön till högst 300 dagar per barnsbörd. Tidigare var antalet dagar 270.

Visstidsanställda

Det införs i avtalet en uppsägningstid för visstidsanställningar.

För tidsbegränsade anställningar (vikariat eller allmän visstid) som tecknas för längre tid än tre månader införs en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.

Löneavtalet

I löneavtalet införs en möjlighet till ”Förstärkt lönesamtal” (sk. fyrpartssamtal) som kan tillämpas vid oenighet vid lönesättande samtal. I ett förstärkt lönesamtal deltar förutom chef och medarbetare en facklig representant samt ytterligare en arbetsgivarrepresentant. Syftet är att sträva efter en enighet mellan parterna. Kvarstår oenigheten beslutar arbetsgivaren.

  • Skapad 2014-03-13
  • Uppdaterad 2019-06-19
Frågor & Svar