Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen – avtal Skola/Utbildning

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola, utbildning och folkbildning.

Avtalet Skola/Utbildning omfattar bl.a. ett 40 tal skolor och förskolor.

Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Avtalen möjliggör en fortsatt uppvärdering av lärarnas löner. Löneöversynerna den 1 maj 2018 och 2019 sker genom lokal lönebildning och saknar centralt angivna nivåer. Den nya lönen gäller från den 1 maj 2018 och full retroaktivitet ska utbetalas. För att bl.a. säkerställa kvaliteten i den lokala lönebildningen och främja ett effektivt arbetsmiljöarbete kommer partsgemensamma utbildningar att genomföras under hösten 2018. Nedan följer några av nyheterna i avtalet.

Avtalsperiod

2018-05-01 – 2020-04-30.

Central konsultation

En möjlighet att begära central konsultation hos central part införs när lokal part anser att den lokala löneprocessen inte fungerar tillfredsställande.

Arbetsmiljö

Vad avser arbetsmiljöområdet införs protokollskrivningar om vikten av ett effektivt arbetsmiljöarbete kopplat till kompetensförsörjningen inom avtalsområdet. Parterna är även överens om att rekommendera specifikt stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Föräldralön

Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under högst 180 dagar. Denna rätt förutsätter ingen kvalifikationstid och har inga begräsningar gällande antal uttagsperioder.

Särskilda ersättningar

Särskilda ersättningar räknas upp med 2,2 % per den 1 maj 2018 och 2019.

Tidsbegränsad anställnings övergång till tillsvidareanställning

Om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Uppsägning av tidsbegränsade anställningar:

För tidsbegränsade anställningar som tecknas för mer än tre månader gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.

Karensavdrag

Från och med årsskiftet har karensdagen vid sjukdom avskaffats och ersatt med ett karensavdrag.

Karensavdraget skall enligt sjuklönelagen ”uppgå till 20% av den sjuklön som skulle betalts ut en genomsnittlig arbetsvecka”.

Denna förändring har kommit tillstånd för att jämna ut skillnader som kunde uppstå när arbetstagaren arbetade på schema som hade olika långa arbetsdagar.

Det var helt enkelt ”dyrare” att bli sjuk en dag när man skulle haft en längre arbetsdag.

Karensavdraget bygger istället på en genomsnittlig beräkning.

För dig som arbetar på skolor som har Arbetsgivaralliansens kollektivavtal görs avdraget i följande tre steg:

1. Först beräknas avdrag per timme med

månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden

2. Sjuklön beräknas med

månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden
x 0,8
3. Karensavdrag görs från sjuklönen med 3,68% av månadslönen.


Om du blir sjuk under dagen och går hem dras karensavdraget på den sjuklön som du skulle fått. Om du är fortsatt sjuk kommer det dras karensavdrag även dag två, tills helt karensavdrag gjorts.

Är du sjuk en hel dag räknas en arbetsdag som 8 h, både för avdrag och för beräkning av den sjuklön du får. Detta oavsett om du är ferieanställd eller anställd med semester.

Övriga förbättringar

Bland övriga förbättringar kan nämnas ett förbättrat statistikavtal och tydligare hänvisningar i avtalet beträffande villkoren för facklig verksamhet och facklig förtroendeman.

Partsgrupp

Parterna har enats om diskutera förläggning av semester för ferieanställda samt överenskommelse gällande kompensation vid lägerverksamhet och skolresor i tjänsten. Diskussionerna ska vara genomförda senast 31 januari 2020.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här