Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen - avtal folkhögskola

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang inom bland annat områdena skola, utbildning och folkbildning.

Avtalet Folkhögskola omfattar drygt 100 folkhögskolor.

Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Avtalen möjliggör en fortsatt uppvärdering av lärarnas löner. Löneöversynerna den 1 maj 2018 och 2019 sker genom lokal lönebildning och saknar centralt angivna nivåer. För att bl.a. säkerställa kvaliteten i den lokala lönebildningen och främja ett effektivt arbetsmiljöarbete kommer partsgemensamma utbildningar att genomföras under hösten 2018. Nedan följer några av nyheterna i avtalet.

Avtalsperiod

2018-05-01 – 2020-04-30.

Central konsultation

En möjlighet att begära central konsultation hos central part införs när lokal part anser att den lokala löneprocessen inte fungerar tillfredsställande.

Arbetsmiljö

Vad avser arbetsmiljöområdet införs protokollskrivningar om vikten av ett effektivt arbetsmiljöarbete kopplat till kompetensförsörjningen inom avtalsområdet. Parterna är även överens om att rekommendera specifikt stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Föräldralön

Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under högst 180 dagar. Denna rätt förutsätter ingen kvalifikationstid och har inga begräsningar gällande antal uttagsperioder.

Särskilda ersättningar

Särskilda ersättningar räknas upp med 2,2 % per den 1 maj 2018 och 2019.

Möjlighet till förlängd visstidsanställning vid externt finansierade projekt

Avtal om allmän visstidsanställning får träffas upp till 36 månader vid projekt som är av tidsbegränsad art och som helt eller delvis finansieras via externa medel. Med externa medel avses medel som tilldelats folkhögskolan utöver statsanslagen från Folkbildningsrådet eller annan reguljär finansiering av verksamheten.

Tidsbegränsad anställnings övergång till tillsvidareanställning

Om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Uppsägning av tidsbegränsade anställningar:

För tidsbegränsade anställningar som tecknas för mer än tre månader gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.

Övrigt

Bland övriga förändringar kan nämnas ett förbättrat statistikavtal och tydligare hänvisningar i avtalet beträffande villkoren för facklig verksamhet och facklig förtroendeman.

Partsgrupp

Parterna har enats om diskutera förläggning av semester för ferieanställda samt överenskommelse gällande kompensation vid lägerverksamhet och skolresor i tjänsten. Diskussionerna ska vara genomförda senast 31 januari 2020. Partsgruppen ska även under avtalsperioden belysa arbetsmiljöfrågorna och arbetstidens förläggning för ferieanställda lärare inom folkhögskolan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här