Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen - avtal folkhögskola

Avtalet Folkhögskola omfattar drygt 100 folkhögskolor. Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Avtal 2020

Lärarförbundet har tillsammans med Lärarnas Riksförbund, Lärarnas Samverkansråd tecknat nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen.

  • Avtalet är tre-årigt, 1/5-2020 till 30/4-2023.
  • Löneavtalet innehåller inget centralt garanterat utfall, precis som tidigare avtal.
  • Löneöversynen 2020 kan lokala parter överenskomma om annat datum än den 1/5.
  • Löneöversynerna 2021 och 2022 gäller 1/5 respektive år.

Nyheter i avtalet:

- Kompetensutveckling ska ingå som en naturlig del i ledning och planering av lärares arbetstid. Med kompetensutveckling menas insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande genom ökade ämneskunskaper och pedagogisk/didaktisk förmåga inom sin profession och utveckla arbetsformerna för skolan.

- Möjlighet att efter 65 år ålder gå ner i tid, i syfte att orka och vilja jobba deltid istället för att helt gå i pension.

- Ersättning för beordrad övertid ändras till att utges per påbörjad halvtimme, istället för att en halvtimme måste ha fullgjorts.

- OB-ersättning höjs, dvs. ersättningen du får för att arbeta på obekväma tider.

- Kort ledighet med lön kan beviljas för exempelvis besök hos läkare eller barnmorska, om en nära anhörig avlider eller hastigt blir svårt sjuk.

- Restidsersättning kan utges under högst 8 h (tidigare 6 h).

- Möjlighet till ny modell för ferieanställning införs. Lokalt fack och arbetsgivaren behöver vara överens för att den nya modellen ska kunna användas. Modellen medför ingen förändring i arbetstiden utan endast ett tydliggörande av när semesterperioden infaller. Avtalet medger också att man kan förlägga arbetsdagarna under arbetsåret till 194 arbetsdagar (ca 40 veckor) istället för det veckointervall som finns idag och som i praktiken kan innebära väldigt olika antal arbetsdagar trots att antalet veckor kan vara det samma.

”Semesterns förläggning har en otydlig skrivning, vilket kan vålla bekymmer för lärare som är föräldralediga, framförallt vid delledighet. I den nya modellen förläggs semestern till första delen av sommarferien, precis som i alla andra avtal inom lärarområdet”, säger Mats Andersson, avtalsansvarig ombudsman.

- Arbetsgrupp tillsätts som ska ta fram förslag på hur skolledares arbetsmiljö ska utvecklas.

Du kan ta del av hela kollektivavtalet via länken under rubriken Bilagor till höger här på sidan.

Dessa villkor gäller redan sedan tidigare


Föräldralön

Du har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under 6 månader (180 dagar). Denna rätt gäller från den första dagen du är anställd, du måste alltså inte ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss period före din föräldraledighet. Du ska kunna visa för arbetsgivaren att du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Rätt till tillsvidareanställning

Om du haft allmän visstidsanställning och/eller vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning automatiskt. Det finns undantag från denna regel om du arbetar i ett externt finansierat projekt, dvs. medel som inte tilldelats Folkhögskolan utöver statsanslagen från Folkbildningsrådet eller annan reguljär verksamhet. Avsluta tidsbegränsade anställningar Om anställningen gäller mer än tre månader kan du säga upp dig med en månads uppsägningstid. Du behöver inte något särskilt skäl för att säga upp dig men om arbetsgivaren ska kunna avsluta anställningen i förtid krävs s.k. saklig grund enligt LAS.

Karensavdrag

Sjuklönelagen ändrades 2019 för att komma tillrätta med att medarbetare som arbetar på schema med olika långa arbetsdagar fick ett väldigt stort avdrag om de var sjuka en dag de skulle ha arbetat många timmar. Sjuklönelagen är tvingande och därför bygger kollektivavtalen på en genomsnittlig beräkning av veckoarbetstiden.

För dig som arbetar på skolor som har Arbetsgivaralliansens kollektivavtal görs avdraget i följande tre steg:

1. Först beräknas avdrag per timme med

månadslönen x 12 / 52 x veckoarbetstiden

2. Sjuklön beräknas med

månadslönen x 12 / 52 x veckoarbetstiden x 0,8

3. Karensavdrag görs från sjuklönen med 3,68% av månadslönen.

Om du blir sjuk under dagen och går hem dras karensavdraget på den sjuklön som du skulle fått. Om du är fortsatt sjuk kommer det dras karensavdrag även dag två, tills helt karensavdrag gjorts. Är du sjuk en hel dag räknas en arbetsdag som 8 h, både för avdrag och för beräkning av den sjuklön du får. Detta oavsett om du är ferieanställd eller anställd med semester.

  • Skapad 2014-03-13
  • Uppdaterad 2020-12-01
Frågor & Svar