Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Arbetsgivaralliansen - avtal folkhögskola

Avtalet Folkhögskola omfattar drygt 100 folkhögskolor. Parter är Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Utbildning och Folkbildning, Lärarnas Samverkansråd, Vision, Akademikerförbunden och Kommunal.

Avtalsförhandlingar 2020

LO och Svenskt Näringsliv har träffat en överenskommelse om att senarelägga avtalsrörelsen till hösten 2020.

Detta innebär att även avtalsrörelsen på Arbetsgivaralliansens område skjuts fram till hösten. Det är planerat att vi skall återuppta förhandlingarna i slutet av oktober/början av november.

Kollektivavtalet gäller fortsatt och förlängs automatiskt med sju dagar åt gången.

Parterna har inte flyttat fram datum för löneöversyn 2020 utan avsikten är att det 1/5-2020 som gäller, om inte lokala överenskommelser om andra datum har träffats.Korttidsarbete

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin uppstått på den svenska arbetsmarknaden har mellan Arbetsgivaralliansens branschkommitté Utbildning och Folkbildning och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd träffat överenskommelse om korttidsarbete.

Detta innebär att lokala parter kan teckna lokala kollektivavtal om korttidspermittering, förutsatt att verksamheten uppfyller lagstiftningen.

Ett mindre antal folkhögskolor som har exempelvis konferensverksamhet kan vara berörda. Förskolor och skolor inom arbetsgivaralliansens avtalsområde berörs inte av detta.

Avtalet finns som bilaga på sidan.
Nedan kan du ta del av valda delar från det nu gällande kollektivavtalet som gäller under perioden

2018-05-01 – 2020-04-30.

Hela avtalet hittar du i länken här bredvid.

Föräldralön

Arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren under 6 månader (180 dagar). Denna rätt gäller från den första dagen du är anställd, du måste alltså inte ha varit anställd hos arbetsgivaren en viss period före din föräldraledighet. Den är inte heller knuten till att du måste vara föräldraledig en viss period. Däremot måste du kunna visa för arbetsgivaren att du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Tidsbegränsad anställnings övergång till tillsvidareanställning

I avtalet finns en överenskommelse om att vid blandade tidsbegränsade anställningar räknas tiden samman. Har du haft såväl allmän visstidsanställning och vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Uppsägning av tidsbegränsade anställningar

För tidsbegränsade anställningar som tecknas för mer än tre månader gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren förutsätter saklig grund enligt LAS.

Möjlighet till förlängd visstidsanställning vid externt finansierade projekt

Avtal om allmän visstidsanställning får träffas upp till 36 månader vid projekt som är av tidsbegränsad art och som helt eller delvis finansieras via externa medel. Med externa medel avses medel som tilldelats folkhögskolan utöver statsanslagen från Folkbildningsrådet eller annan reguljär finansiering av verksamheten.

Vid oklarheter om vad externt finansierade projekt innebär skall ni lokalt begära central konsultation.

Karensavdrag

Från och med årsskiftet har karensdagen vid sjukdom avskaffats och ersatt med ett karensavdrag.

Karensavdraget skall enligt sjuklönelagen ”uppgå till 20% av den sjuklön som skulle betalts ut en genomsnittlig arbetsvecka”.

Denna förändring har kommit tillstånd för att jämna ut skillnader som kunde uppstå när arbetstagaren arbetade på schema som hade olika långa arbetsdagar.

Det var helt enkelt ”dyrare” att bli sjuk en dag när man skulle haft en längre arbetsdag.

Karensavdraget bygger istället på en genomsnittlig beräkning.

För dig som arbetar på skolor som har Arbetsgivaralliansens kollektivavtal görs avdraget i följande tre steg:

1. Först beräknas avdrag per timme med

månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden

2. Sjuklön beräknas med

månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden
x 0,8
3. Karensavdrag görs från sjuklönen med 3,68% av månadslönen.


Om du blir sjuk under dagen och går hem dras karensavdraget på den sjuklön som du skulle fått. Om du är fortsatt sjuk kommer det dras karensavdrag även dag två, tills helt karensavdrag gjorts.

Är du sjuk en hel dag räknas en arbetsdag som 8 h, både för avdrag och för beräkning av den sjuklön du får. Detta oavsett om du är ferieanställd eller anställd med semester.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här