Lärarförbundet

Arbetsbelastning - prioritera bland arbetsuppgifter

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till:

1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,

2. vilket resultat som ska uppnås med arbetet,

3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,

4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och

5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet.

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Motverka otydlighet och gränslöshet

Om det råder oklarheter kring vad som ska göras, vem som ska göra vad, hur det ska göras och hur mycket som ska göras, leder detta ofta till negativa konsekvenser för arbetsmiljön och i en förlängning till ohälsa. Det kan exempelvis medföra oenigheter mellan kollegor eller upplevelsen av jobbet som gränslöst.

De flesta i skolan jobbar inte under dagligdags arbetsledning av närmaste skolledare, utan medarbetarna har i hög grad själva ansvar för hur arbetet sköts. Det finns många åtaganden som inte har en naturlig gräns, eftersom en lektion alltid kan planeras lite bättre, en elev eller ett barn kan ges lite mer stöd, information till föräldrar kan göras lite utförligare, etc. Det är också mycket svårt att avgränsa arbetet mot krävande skolförfattningar som exempelvis att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (Skollagen)

Inom skola och förskola är det således viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och att det finns en fungerande kommunikation mellan medarbetarna och mellan medarbetarna och chefen. Det är också viktigt att cheferna sätter gränser för arbetet och finns tillgängliga och kan ge stöd i hur det ska utföras. Cheferna ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras om inte arbetstiden räcker till.

Det ska samtidigt framhållas att lärar- och skolledararbete är professionellt arbete. Detta innebär att den professionella förväntas fatta många egna beslut om hur denne ska agera i arbetsvardagen. Dessa beslut fattas och genomförs utifrån den professionelles utbildning, erfarenhet och förmågor. Alltför ingripande arbetsinstruktioner riskerar att hämma den professionelle i sin yrkesövning och försämra resultatet. Den professionelle är oftast bäst lämpad för att avgöra vad som är optimalt att göra i en given situation i dennes arbete.

Planera så att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden

I utgångsläget ska arbetet alltid planeras så att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. Detta är kritiskt, inte minst mot bakgrund av att de professionella behöver prioriteringsutrymme. I det fall prioriteringar ända måste göras rekommenderar parterna bakom Skol-OSA central ledning och skolledare att om möjligt först nedprioritera sådant som inte direkt bedöms behövas i förhållande till skolförfattningarnas krav. Detta är naturligtvis olika mellan verksamheter, men skulle exempelvis kunna gälla så kallade LPP:er, krav på mer än en IUP per läsår eller krav på IUP:er där betyg sätts, ambitiösa skolavslutningar, utflykter, föräldrainformation, temaarbeten med mera. Det är kanske möjligt att dra ned på möten som inte upplevs som effektiva i förhållande till måluppfyllelse. Det kanske finns arbetsuppgifter som kan göras av andra än lärare och skolledare. Det är självklart också kritiskt att planera verksamheten så att arbetstoppar undviks i görligaste mån, exempelvis så att utvecklingssamtal och nationella prov inte krockar.

Inom det s k Prioprojektet har lärare tillfrågats om vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller prioriteras ned i förhållande till vad som är optimalt för måluppfyllelse. I många fall har lärares prioriteringar sammanfallit med vad som nämns i ovanstående stycke.

Annat som är viktigt:

  • En bra arbetsintroduktion är viktig och ska ge utrymme för att klargöra arbetsinnehållet. På motsvarande sätt ska nyutexaminerade lärare alltid erbjudas ett introduktionsår, enligt Skollagens krav.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan gärna innehålla uppföljningar av tydlighet i arbetsinnehållet och gränser i arbetet.
  • Inflytande över hur arbetet ska organiseras och genomföras ger ofta en bättre arbetstillfredsställelse och högre belåtenhet över arbetssituationen för medarbetaren.
  • Det är viktigt att etablera en kultur där det finns en acceptans för att man på ett prestigelöst sätt tar/ger stöd samt där chefer och kollegor ger och efterfrågar konstruktiv feedback.
  • Dessa frågor ska förutom att vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet även hanteras i medarbetarsamtalet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här