Lärarförbundet
Bli medlem

Antalet förskollärare på din förskola påverkar dina förutsättningar

Antalet förskollärare på en förskola eller avdelning är inte reglerat i lag eller i någon förordning men det måste finnas förskollärare i en förskola eftersom det är en förskollärare som både enligt skollag och läroplan ska ha ansvar över det pedagogiska innehållet i undervisningen.

Ingen förskollärare är anställd på en avdelning. Ansvaret sträcker sig således över hela verksamheten och därmed kan det utifrån de olika förutsättningar som råder i svenska förskolor uppstå olika scenarion där förskollärares ansvarsfördelning och arbetsfördelning ser olika ut. Hur mycket tid ni behöver för att planera er undervisning kan påverkas av förskolans förutsättningar. Exempel på olika scenarior:

 • En ensam förskollärare på en förskola
  Förskolläraren har ansvar över hela verksamhetens pedagogiska innehåll. Detta scenario ställer mycket höga krav på goda förutsättningar i organisationen såsom mer tid för planering, reflektion och utveckling.

 • En förskollärare per avdelning/arbetslag på en förskola
  En vanligt förekommande målsättning för huvudmän. Förskollärarna har ansvar över den egna avdelningen/arbetslaget samt gemensamt ansvar med övriga förskollärare på förskolan över verksamhetens pedagogiska innehåll.

 • Flera förskollärare per avdelning/arbetslag
  Förskollärarna har gemensamt ansvar över verksamhetens pedagogiska innehåll. Sammanfattningsvis kan det konstateras att förskolläraren ansvarar över undervisningen oavsett sammansättning i arbetslaget. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (Skollagen 2 Kap.9§ ).

* Dagmammor/dagpappor och andra former av organiserad barnomsorg för barn i förskoleåldrarna benämns samtliga i skollagen ”som annan pedagogisk verksamhet”.

 • Skapad 2021-04-20
 • Uppdaterad 2021-04-20
Frågor & Svar