Lärarförbundet
Vår medlemsservice Lärarförbundet Kontakt håller extraöppet till kl.19.00 för frågor som rör facklig vägledning →
Bli medlem

Anställningsformer för lärare

Det finns två sorters anställning: Tillsvidare- och visstidsanställd.

Det finns två sorters anställning: Tillsvidare- och visstidsanställd.

För lärare finns det i huvudsak två former av anställning; tillsvidareanställning och visstidsanställning. Det finns olika former av visstidsanställningar.

Tillsvidareanställning - kräver lärarleg

Tillsvidareanställning är detsamma som "fast" anställning. Det är den formen som gäller om inget annat avtalats mellan dig och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren vill säga upp anställningen måste hen kunna ange ett sakligt skäl. En viss uppsägningstid gäller för både arbetsgivaren och dig själv.

Men för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare måste du i de flesta fall ha lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Undantag finns till exempel för yrkeslärare och modersmålslärare som får anställas tillsvidare om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå.

Kan jag söka tillsvidareanställningar om jag saknar legitimation?

Om du är till exempel är nyutexaminerad lärare och väntar på att Skolverket ska handlägga din lärarlegitimation så är det ändå inget hinder från att söka tillsvidareanställning. Du kan dock inte bli anställd som tillsvidare förrän du har fått din legitimation.

Om arbetsgivaren vill ha dig så skriver ni ett avtal om allmän visstidsanställning. Det kan vara bra att redan då skriva att tjänsten ska övergå till tillsvidareanställning när du fått din legitimation. Det förekommer i kollektivavtal att det kan vara fråga om en särskild tidsbegränsad anställning i avvaktan på legitimationen, eller där legitimation och behörighet enligt Skollagen saknas.

När du har fått din lärarlegitimation kan anställningen istället övergå till fast. Tänk på att du då ska få ett nytt anställningsavtal. Det är också en möjlighet för dig att begära ett nytt lönesamtal.

Visstidsanställning

Visstidsanställning innebär att anställningen är tidsbegränsad.

Den som har haft en visstidsanställning hos samma arbetsgivare under tolv månader inom en treårsperiod har därefter företrädesrätt till en ny anställning hos arbetsgivaren i nio månader efter sista anställningsdagen. En förutsättning är att man är behörig till den anställning som blir ledig.

Olika former av visstidsanställning

Vikariat

Om du har fått ett vikariat ska du vikariera för en bestämd person, som till exempel är sjuk eller föräldraledig, annars är det inte ett giltigt vikariat. Det förekommer även i kollektivavtal att vikariat kan förekomma i avvaktan på att en anställning har hunnit ske, s.k. tillsättningsvikariat. Om det uppstår några problem med detta så kan du kontakta Lärarförbundets avdelning för råd och stöd.

Allmän visstidsanställning (AVA)

Denna visstidsform kan användas av arbetsgivaren utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen.

Saknar rätt behörighet

Om man saknar rätt behörighet enligt skollagen för den aktuella anställningen, är arbetsgivaren skyldig att tidsbegränsa den.

Automatisk övergång till tillsvidareanställning

Du som är legitimerad och behörig lärare, kan i de flesta fall omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) Lagstiftningen säger att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning (AVA) automatiskt övergår till en tillsvidareanställning om du under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år i någon av de två anställningsformerna. Det är inte möjligt att räkna ihop tiden i ett vikariat med tiden i AVA.

Efter en lagändring 1 maj 2016 kan de två åren sammanlagd tid i AVA också samlas ihop under en längre period då visstidsanställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete har följt på varandra. För att anställningarna enligt den nya regeln ska anses ha följt på varandra får uppehållet mellan dem vara högst 6 månader.

Om du har ingått ditt nuvarande avtal om AVA före den 1 maj 2016 gäller endast de äldre bestämmelserna i LAS för övergång till tillsvidareanställning. Sådana anställningsavtal får dock räknas in i den sammanlagda anställningstiden enligt den nya regeln om den nuvarande AVA:n ingåtts efter 1 maj 2016.

För att du ska kunna räkna anställningstiden enligt den nya regeln har du rätt att få skriftlig information om vilken anställningsform du har, tillträdesdag samt slutdag för anställningarna.

Enligt vissa kollektivavtal gäller, i vissa delar, mer förmånliga regler. Är du t ex anställd inom kommun eller landsting gäller enligt kollektivavtal att du får räkna ihop vikariat och AVA och att den automatiska övergången till tillsvidareanställning då sker efter sammanlagt tre års anställning under en femårsperiod. Den här bestämmelsen är förmånlig när de två anställningsformerna blandats så att sammanräkningen av anställningstid enligt LAS inte summerar till två år i någon av anställningsformerna var för sig.

Det är dock viktigt att känna till att i de fall en lärare är tidsbegränsat anställd med Skollagen som grund, vilket ska gälla obehöriga lärare som alltså saknar legitimation, är det alltså inte aktuellt med konvertering till tillsvidareanställning enligt LAS. En obehörig lärare ska alltså i normalfallet inte anställas på allmän visstid enligt LAS/kollektivavtal.

Provanställning

Olika regler gäller för provanställning beroende på om man har avtal om provanställning eller inte. När en nyutbildad lärare anställs första gången i en kommun finns en tolv månaders provanställning. Båda parter har rätt att avbryta en sådan provanställning.

Om provanställningen inte avbryts övergår den automatiskt till en tillsvidareanställning. Vid detta tillfälle har du rätt till ett lönesättande samtal. Provanställning ska inte ses som en förlängning av lärarutbildningen. Den som tidigare har varit tillsvidareanställd som lärare i en kommun kan inte provanställas för samma typ av anställning igen.

Övriga provanställningar och LAS

Andra provanställningar i kommunen får enligt avtalet omfatta högst sex månader och anställningsformen får enbart användas om det finns särskilda omständigheter.

Även inom det privata området finns det många gånger avtal om provanställning, oftast som längst i sex månader. Där kollektivavtalsreglering saknas tillämpas i stället reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Enligt LAS kan man provanställas i sex månader. Både arbetsgivaren och du själv kan när som helst avbryta anställningen utan att ange några skäl.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här