Lärarförbundet
Bli medlem

Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal för anställda inom Almega tjänsteföretagen

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen kallas Friskoleavtalet. Avtalet gäller till den 31 augusti 2021. Nyhet: Avtalsförhandlingarna har inletts! (2021-06-10)

Om avtalsområdet

Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat de flesta (OBS*) företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, NTI-gymnasiet), Lärande, Kunskapsskolan, Raoul Wallenbergskolan, Fridaskolan, Atvexa, Bladins och Internationella Engelska skolan. Lärarförbundet har närmare 11000 medlemmar inom området, i alla skolformer. Avtalet gäller även för skolledare och studie- och yrkesvägledare.

* Det finns verksamheter inom AcadeMedia som omfattas av kollektivavtalet mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega Utbildningsföretagen, exempelvis Eductus, Hermods och NTI-skolorna. Är du osäker, kontakta riksavdelningen vid AcadeMedia eller Lärarförbundet Kontakt.

Aktuellt - Avtalsrörelse 2021 har startat! (Nyhet 2021-06-10)

Avtalsförhandlingarna med Almega Tjänsteföretagen har idag, den 10 juni, inletts genom att parterna har växlat yrkanden med varandra. På måndag ska avtalsdelegationen diskutera motpartens yrkanden. Därefter har parterna ett uppföljningsmöte den 16 juni där syftet är att parterna kan komplettera de yrkanden som överlämnades idag samt förstås ställa frågor om de yrkanden som lagts. Lärarförbundet kräver bland annat förbättrad arbetsmiljö genom ett ökat professionellt inflytande och lönenivåer som både lockar och behåller lärare.

Efter det ajourneras avtalsförhandlingarna för att sedan återupptas den 12 augusti. Parterna har en ambition att ha ett nytt avtal på plats innan det nuvarande löpt ut.

Lärarförbundets viktigaste yrkanden

 • lönenivåer som attraherar behöriga och legitimerade lärare och en lönestruktur som säkerställer att den som är erfaren och yrkesskicklig stannar i yrket
 • att det säkerställs att ditt läraruppdrag ryms inom din arbetstid
 • lokala kollektivavtal som styr upp hur bemanningen och fördelningen av arbetsuppgifter sköts
 • förbättringar av föräldraledighetstillägget - Det krävs viss anställningstid för att få tillägget. Kvinnliga arbetstagare riskerar att missgynnas då de till skillnad från manliga arbetstagare/den förälder som inte föder barnet inte kan planera sin ledighet på samma sätt.
 • uppstyrda villkor vid arbete på lägerskola
 • att det tas fram modeller som gör det möjligt att jobba deltid i slutet av yrkeslivet, för att den som kan och vill ska kunna gå i pension senare.
 • att det ska bli lättare för medlemmarna att påverka på arbetsplatsen genom att ha fackligt uppdrag eller bilda fackklubb.

Lönerevision 2021 - vad gäller?

Avtalet gäller alltså till 2021-08-31. Observera dock att det inte finns någon lönerevisionstidpunkt för 2021, vilket gör att löneprocesser som inleds bör pausa innan lönesamtal inleds. Det är dock okej att inleda löneprocessen i övrigt och om det är fråga om renodlade s.k. "resultatsamtal", där chef och medarbetare går igenom resultaten sedan ett tidigare "målsamtal" (samtalen kan kallas olika saker) är det också ok att de hålls. Det är viktigt att bära med sig att partsavsikten med lönesamtalet är att det utgör en väldigt viktig beståndsdel inför arbetsgivarens förslag till ny lön, vilket gör det extra angeläget att fullständiga lönesamtal inte hålls innan det centrala avtalet är färdigförhandlat.

Do you want to read this information in English - click here!

Korttidsarbete (Nyhet 2021-06-08)

Parterna har förlängt det befintliga avtalet om korttidsarbete till den 30 september 2021. Överenskommelsen finns inlagd som bilaga. Lokal överenskommelse måste, som tidigare, dessutom slutas med stöd av den centrala överenskommelsen. Observera att det centrala avtalet gäller under förutsättning att beslutsfattarna tar det beslut som aviserats. Se information från Tillväxtverket här.

Observera att arbetsgivare inte kan ansöka om stödet enligt den här tillfälliga ändringen innan beslutet formellt tagits. De tre möjliga stegen av korttidsarbete utgörs av 20, 40, respektive 60 % av det ordinarie arbetstidsmått medarbetaren har. Förkortningen ska gälla under hela perioden som personen omfattas av korttidsarbete. Detta regleras närmare, i vissa fall, i de lokala överenskommelserna. Ändring av nivån kan förekomma, inklusive att det helt upphör.

 • Avtal om korttidsarbete (kollektivavtal eller avtal med de anställda) för den förlängda perioden får skrivas retroaktivt fram till och med den 31 augusti 2021. Från den 1 september får avtal om korttidsstöd endast skrivas för tid framåt. Avtal om korttidsarbete måste vara skriftliga.
 • Förlängningen innebär en ny avtalsperiod för juli-september. Inte möjligt att utjämna arbetstiden över månadsskiftet juni/juli
 • Konsekvenser för den enskilde arbetstagare som omfattas:

  • Vid förkortning med 20 % - en löneminskning med 4 %
  • Vid förkortning med 40 % - en löneminskning med 6 %
  • Vid förkortning med 60 % - en löneminskning med 7,5 %
  • Vid förkortning med 80 % - en löneminskning med 12 %
  • Oavsett om förkortningen varierar över tid betalas lönen ut på samma nivå månad för månad, enligt den aktuella förkortningen, men det blir inte möjligt att jämna ut arbetstiden över månadsskiftet juni/juli enligt det nya beslutet, vilket förväntas träda i kraft den 29 juni

  Observera att korttidsarbete kan förekomma även under uppsägningstid, men att arbetstagaren i dessa fall erhåller ordinarie lön i linje med 12 § LAS. Observera även att korttidsarbete inte ska förekomma under semester eller ferie.

  • Kravet på att de ekonomiska svårigheterna inte ska kunna ha förutsetts, etc, föreslås tas bort tillfälligt
  • Arbetsgivare som får stöd och som på arbetsbefriad tid ordnar kompetensinsatser syftande till att höja eller validera kompetensen föreslås kunna få ersättning med upp till 60 % av dessa kostnader
  • Särbestämmelse (stöd vid korttidsarbete i vissa fall) om att arbetsgivare som redan har fått stöd under 9 månader, eller för kortare tid, föreslås utan karens kunna ha rätt till stöd även under perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021
  • Arbetsgivare erhåller stöd med tre fjärdedelar av kostnaden från staten även fortsättningsvis med tre fjärdedelar
  • Även arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak finansieras av allmänna medel, o.s.v., omfattas av stödåtgärden enligt tidigare beslutat undantag (nu föreslås en permanent ändring i 3 § 2:a st pkt 3 i lag (2013-948) om stöd vid korttidsarbete

  Avtalet i korthet

  Löneavtalet

  Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd gäller alltså till 31 augusti 2021. Avtalet är i övrigt oförändrat. Avtals-pdf finns, precis som tidigare, tillgänglig (se bilagor). Observera att löneavtalet ingår i den pdf:en.

  Avtalet är ett s.k. processlöneavtal utan centralt angivet utrymme. Observera att innan ett nytt kollektivavtal är på plats saknas revisionstidpunkt.

  Vår syn på avtalet är att arbetsgivaren är skyldig att kalla Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund till inledande möte utifrån hur viktigt det är att prata om grundläggande förutsättningar för lönerevisionen och att bl.a. kunna föra en dialog om att ingå en lokalt anpassad förhandlingsordning. Vi vill särskilt understryka vikten av att diskutera vilka behov som finns i samband med årets lönerevision, lönekriterierna, vilka mål lönerevisionen ska knytas an till, lönesamtalens innehåll och kvalitet, samt att gemensamt analysera lönestruktur och önskad sådan, vilket är särskilt angeläget sedan lärarlönelyftet. Läs gärna igenom löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren och tveka aldrig att kontakta förbundet centralt om ni har svårt att uppnå samsyn, m.m, utifrån det viktiga verktyget central konsultation. En sådan innebär att centrala parter träffar lokala parter i syfte att lokala parter efter avslutad konsultation ska kunna återuppta lönerevisionen och kunna ingå överenskommelse om nya löner.

  Lokala parter (efter den 1 juli 2020 är det riksavdelning, alternativt klubb/ombud) ska dessutom vinnlägga sig om att utvärdera lönerevisionen både vad gäller process och utfall, i syfte att utveckla löneprocessen över tid. Det är bra om det sker så snart som möjligt efter att lönerevisionen är klar.

  Förhandlingsordning löneavtalet:

  • Information om avtalets innebörd lämnas till medlemmarna i Lärarförbundet respektive LR. (Löneavtalet gäller alltså för medlemmar - alltså även skolledare, studie- och yrkesvägledare, m.fl.)
  • De lokala parterna ska gå igenom avtalets punkt 2, såsom grundläggande förutsättningar, m.m.
  • Vid lönesamtalet lämnar arbetsgivaren besked om ny lön till medarbetaren samt motiverar den nya lönen. (Parternas avsikt är att lönesamtalet tydligt ska koppla tillbaka till mål- och resultatsamtal och att samtalen kan bidra till ytterligare beslutsunderlag innan arbetsgivaren fattar beslut om ny lön)
  • Arbetsgivaren lämnar underlag till Lärarförbundet respektive LR för avstämning av de nya lönerna.
  • Lokal förhandling ska påkallas inom 14 dagar efter att arbetsgivaren lämnat underlaget för avstämning.
  • Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades (men se ovan om central konsultation)

  Sammanfattning av avtalet i övrigt:

  • För att avtalet ska gälla måste part ha begärt inkoppling (1:1).
  • Lärarnas Samverkansråd är förhandlingspart. Almega Tjänsteföretagen är vår motpart.
  • Förtydligande 3:3 (förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning): Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överenskommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om medarbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning. Det ska framgå av anställningsavtalet att avbrytande kan ske medelst underrättelse i linje med avtalets intention.
  • Uppräkning av samtliga krontalsersättningar i avtalet med 4,4 %, 2 %, respektive 2,3 % den 1/9 varje år (2017-2019). Observera att det här inte är kopplat till löneavtalet, utan till ersättning vid förskjuten arbetstid, tjänstgöring på OB-tid och vid eventuell beredskapsersättning.
  • Ersättning för ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på s.k. OB-tid återfinns i avtalets 4:6. Observera att OB-ersättning inte gäller för lärare under förtroendearbetstid.

  Arbetstid

  • Semestertjänst är huvudspåret, men det vanligaste är ferietjänst
  • Beräkningsperioden för genomsnittlig arbetstid är 6 månader (eller enligt lokal överenskommelse)
  • Vid ferietjänst är även julen ferie. Reglerad arbetstid är 1360 timmar under 194 dagar. Totala årsarbetstiden 1807 timmar.
  • I normalfallet har du rätt till övertidsersättning (4:7). Förutsättningarna är att övertidsarbetet har beordrats på förhand eller godkänts i efterhand. Det bör framgå av ditt anställningsavtal att du har rätt till övertidsersättning. Det ska i synnerhet framgå om du inte har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete (4:7:1). Det vanliga är att det gäller för chefer eller arbetstagare med frihet vad gäller arbetstidsförläggningen. Sådana överenskommelser ska vara skriftliga.
  • Observera att OB- och övertidsersättning inte kan utges för samma tid. Påbörjad halvtimme tas med vid beräkningen och ska läggas samman om övertidsarbetet har utförts både före såväl som efter ordinarie arbetstid.
  • Ersättningen utges i pengar eller om du vill i tid, vilket förutsätter att arbetsgivaren efter samråd finner att så kan ske med hänsyn till verksamheten.
  • Ersättningsnivåerna återfinner du under 4:7:3.

  Semester

  • Du har rätt till minst 25 dagar semester, samt ytterligare enligt avtal
  • Kalenderåret utgör semesterår och intjänandeår, om inte annat lokalt överenskommits, eller att verksamheten följt reglerna i semesterlagen. För lärare med ferielön utgör perioden omkring medio augusti år 1 till motsvarande tidpunkt år 2 semester- och intjänandeår, om inte annat överenskommes.
  • Obs att lärare med ferielön inte äger rätt att spara semester
  • Under semester som är betald utges ordinarie lön och semestertillägg (5:3)
  • Det är viktigt att känna till att om du har fått för mycket utbetald semesterlön så kan arbetsgivaren avräkna det från såväl semesterersättning som lön (5:4)

  Ferielön

  • Reglerna om ferielön återfinns i kollektivavtalets punkt 6.
  • Observera att vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning behåller du ferielönen.
  • Infaller sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön under de första 35 kalenderdagarna av sommarferieperioden utges även sjuklön beräknad på ferielönen
  • Ferielönen är densamma som månadslönen om du inte varit frånvarande av annan anledning än sådan som enligt 17, 17 a och 17 b semesterlagen är semesterlönegrundande.
  • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
  • är du föräldraledig eller ledig för studier måste du återgå i tjänst minst 7 kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov för att ha rätt till lön under lovet i de fall då du avser att fortsätta ledigheten efter lovet, om du inte faktiskt arbetat.

  Sjukdom

  • Nya regler har införts från den 1 januari med karensavdrag istället för karensdag (se bilaga och delrubrik nedan)
  • Syftet är att självrisken i samband med sjukfrånvaro görs mer rättvis
  • Det kvittar från den 1 januari om du går hem del av dag. Ett helt karensavdrag kommer då att göras om sjukdomen fortsätter. För den del av dagen du har arbetat kommer du emellertid att erhålla lön. Karensavdraget motsvarar 20 procent av en normal arbetsvecka. Det finns en bilaga med ett antal exempelsituationer tillgänglig.
  • I övrigt betalar arbetsgivaren sjuklön enligt lag de första 14 dagarna av en sjukperiod.
  • För att ha rätt till sjuklön utöver sjukpenning från dag 15 till dag 90 (kalenderdagar) ska du ha varit anställd under minst ett år i följd (eller kommit från en anställning där du haft rätt till det). I annat fall har du rätt till sjuklön utöver sjukpenning t.o.m. 45:e kalenderdagen i sjukperioden (7:1)
  • Från och med dag 15 får du olika avdrag på lönen beroende på om det är lön under 8 prisbasbelopp (omräknat till månadslön) eller över. På lönedelar under tröskeln dras 0,9 x dagslönen per kalenderdag. På lön över tröskeln dras 0,1 x dagslönen per kalenderdag.
  • För definitioner av månadslön, dagslön, veckoarbetstid, timlön, m.m., samt veckoarbetstid för lärare med ferielön, se 2:1
  • Ny avtals-pdf kommer att tas fram med anledning av detta

  Mer om karensavdraget

  De nya reglerna om karensavdrag började gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de ekonomiska konsekvenserna av de fram till årsskiftet gällande reglerna om karensdag. Överenskommelsen finns alltså inlagt som bilaga och reglerna är införda per den 6 mars i en uppdaterad avtals-pdf (också tillgänglig som bilaga).

  Föräldralön

  • Föräldraledighetstillägg utbetalas i samband med tjänstledighet i samband med barns födelse eller adoption om:
   - du varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd och
   - du är fortsatt anställd under minst 3 månader efter tjänstledigheten (8:1:1)
  • Storleken på tillägget varierar beroende på om din månadslön överstiger eller understiger en lönegräns beräknad som (10 x aktuellt prisbasbelopp)/12. På lönedelar under gränsen motsvarar tillägget 10 % av dagslönen per kalenderdag, medan det över gränsen motsvarar 90 % av dagslönen per kalenderdag.
  • Tillägget betalas ut olika länge beroende på hur länge du har varit anställd i följd:
   - 120 dagar om du varit anställd i minst 1 år i följd
   - 150 dagar om det är minst 2 år i följd
   - 180 dagar om du varit anställd i minst 3 år i följd
   - Tillägget utges endast för en sammanhängande ledighetsperiod och inte för längre tid än ledigheten omfattar, samt utbetalas i proportion till ledighetens omfattning.
  • Utbetalning sker med hälften av tillägget i samband med ledighetens början och resterande belopp utges då tjänstledigheten avslutats och anställningen fortsatt i 3 månader.

  Uppsägning

  • Uppsägningstiden börjar löpa från den dag då du säger upp dig. Säger du exempelvis upp dig den 20 januari är din sista arbetsdag den 20 februari, om du har en månads uppsägningstid.
  • Uppsägningstiderna vid egen uppsägning framgår i avtalets 11:1.
  • Uppsägningstiderna vid arbetsgivarens uppsägning framgår av avtalets 11:2.
  • Det är fullt tillåtet att i samband med anställningen, eller vid ett senare tillfälle, komma överens om längre uppsägningstider. En vanlig variant är 3 månaders ömsesidig uppsägningstid eller den längre uppsägningstid som gäller enligt kollektivavtalet. Ta kontakt med Lärarförbundet om du är osäker på vad som gäller och gör det helst innan du skriver under ditt anställningsavtal.
  • För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en tillsvidareanställd krävs det s.k. saklig grund. Saklig grund kan utgöras av arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är ett juridiskt-tekniskt begrepp. Arbetsgivaren måste förhandla omorganisation och turordning. Avsteg från turordning, s.k. avtalsturlista, får göras i form av kollektivavtal i linje med bilaga 1 till avtalet. Parterna har tagit fram en vägledning för hantering vid arbetsbrist.
  • Har du fyllt 55 år och varit anställd sammanhängande i minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år.
  • Observera att arbetsgivaren (och du som sägs upp) ska anmäla de uppsagda till Trygghetsrådet för stöd.
  • Observera även att du måste iaktta uppsägningstid. Lämnar du anställningen före anställningstidens utgång ska skadestånd betalas för den ekonomiska skada och olägenhet som vållas därav, lägst med ett belopp som motsvarar lönen under den del av uppsägningstiden som inte iakttagits. (11:6)

  Det finns sedan tidigare goda möjligheter att arbeta lokalt med arbetstidsfrågor. Ju fler som läser igenom avtalet och känner till vilka rättigheter som finns, desto bättre förutsättningar för alla våra medlemmar. Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation. Läs mer om våra arbetstidsverktyg. Verka för att ombud och skyddsombud utses om det inte redan finns, alternativt att det bildas klubb/riksavdelning (ring Lärarförbundet Kontakt) och använd den samlade kunskap som finns i Lärarförbundet. Det är mycket viktigt att samverkan enligt Medbestämmandelagen eller samverkansavtal sker i samband med sättande av budget och i samband med tjänstefördelning, m.m. Tillsammans är vi starka!

  Tveka inte att kontakta Lärarförbundet Kontakt, via 0770 - 33 03 03, om du har frågor om avtalet.

  Kommentera artikeln!

  Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

  Bli medlem

  eller logga in här

  Frågor & Svar