Lärarförbundet
Bli medlem

Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal för anställda inom Almega tjänsteföretagen

Lärarorganisationernas avtal med Almega Tjänsteföretagen kallas Friskoleavtalet. Obs: Avtalet är förlängt och gäller till den 31 augusti 2021. Nyhet korttidsarbete 2020-12-14

Om avtalsområdet

Friskoleavtalet gäller anställda inom bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet, NTI-skolorna), Lärande, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan. Lärarförbundet har ca 10000 medlemmar inom området, i alla skolformer. Avtalet gäller även för skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Observera att huvudmän som är anslutna till IDEA inte längre omfattas av Friskoleavtalet, exempelvis Kulturama, Tillskärarakademin, Påhlmans, Medborgarskolan, Fryshuset, Järvaskolan, m.m (totalt 17 huvudmän som är anslutna till IDEA). Dessa omfattas nu av IDEA Skolavtalet.

Aktuellt - Viktig nyhet med bäring på avtalsrörelse 2020

Parterna på kollektivavtal Friskolor - Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd - har valt att inte säga upp kollektivavtalet senast den 31 maj 2020 i linje med avtalets punkt 13. Detta medför att avtalet löper vidare till 2021-08-31. Avtalet gäller därmed i sin helhet, med en fortsatt dialog vad gäller pågående partsarbete och arbetet med att ta fram en utvecklad statistiköverenskommelse. Lönerevision sker per den 1 september 2020, eller enligt lokal överenskommelse (se Avtal om lönebildning, punkt 5). Arbetet med löneprocesser kan därmed både inledas och fullföljas i enlighet med avtalets intentioner. Avtalsperioden innehåller endast ett lönerevisionstillfälle och saknar centralt angivet löneutrymme. Det finns inga övriga förändringar i kollektivavtalet.

Utifrån rådande högst osäkra omvärldssituation är Lärarnas Samverkansråd mycket nöjda med att det nu råder trygghet kring vad som gäller i avtalshänseende.

Korttidsarbete (Nyhet 2020-12-14)

Parterna har förlängt det befintliga avtalet om korttidsarbete till den 30 juni 2021. Överenskommelsen finns inlagd som bilaga. Lokal överenskommelse måste, som tidigare, dessutom slutas med stöd av den centrala överenskommelsen. Remisstiden för förslaget om en tillfällig lagreglering löpte ut den 11 december och lagen beräknas träda i kraft från den 15 februari och öppnar då upp för stöd från och med den 1 december 2020.

Observera att arbetsgivare inte kan ansöka om stödet enligt den här tillfälliga ändringen innan beslutet formellt tagits. De tre möjliga stegen av korttidsarbete utgörs av 20, 40, respektive 60 % av det ordinarie arbetstidsmått medarbetaren har. Förkortningen ska gälla under hela perioden som personen omfattas av korttidsarbete. Detta regleras närmare, i vissa fall, i de lokala överenskommelserna. Ändring av nivån kan förekomma, inklusive att det helt upphör.

Konsekvenser för den enskilde arbetstagare som omfattas:

 • Vid förkortning med 20 % - en löneminskning med 4 % (gäller till den 31 mars 2021, för perioden 1 april till 30 juni 2021 är minskningen 8 %)
 • Vid förkortning med 40 % - en löneminskning med 6 % (från och med den 1 april 2021 12 %)
 • Vid förkortning med 60 % - en löneminskning med 7,5 % (från och med den 1 april 2021 15 %)
 • Oavsett om förkortningen varierar över tid betalas lönen ut på samma nivå månad för månad, enligt den aktuella förkortningen

Observera att korttidsarbete kan förekomma även under uppsägningstid, men att arbetstagaren i dessa fall erhåller ordinarie lön i linje med 12 § LAS. Observera även att korttidsarbete inte ska förekomma under semester eller ferie.

 • Kravet på att de ekonomiska svårigheterna inte ska kunna ha förutsetts, etc, föreslås tas bort tillfälligt
 • Arbetsgivare som får stöd och som på arbetsbefriad tid ordnar kompetensinsatser syftande till att höja eller validera kompetensen föreslås kunna få ersättning med upp till 60 % av dessa kostnader
 • Särbestämmelse (stöd vid korttidsarbete i vissa fall) om att arbetsgivare som redan har fått stöd under 9 månader, eller för kortare tid, föreslås utan karens kunna ha rätt till stöd även under perioden 1 december 2020 - 30 juni 2021
 • Arbetsgivare erhåller stöd med tre fjärdedelar av kostnaden från staten även fortsättningsvis med tre fjärdedelar, fram till den 31 mars 2021, därefter med hälften (ordinarie stöd är en tredjedel)
 • Även arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak finansieras av allmänna medel, o.s.v., omfattas av stödåtgärden enligt tidigare beslutat undantag (nu föreslås en permanent ändring i 3 § 2:a st pkt 3 i lag (2013-948) om stöd vid korttidsarbete

Avtalet i korthet

Löneavtalet

Friskoleavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd gäller alltså till 31 augusti 2021. Avtalet är i övrigt oförändrat. Avtals-pdf finns, precis som tidigare, tillgänglig (se bilagor). Observera att löneavtalet ingår i den pdf:en.

Avtalet är ett s.k. processlöneavtal utan centralt angivet utrymme. Lönerevision sker den 1 september 2020, om inget annat avtalas om lokalt.

Vår syn på avtalet är att arbetsgivaren är skyldig att kalla Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund till inledande möte utifrån hur viktigt det är att prata om grundläggande förutsättningar för lönerevisionen och att bl.a. kunna föra en dialog om att ingå en lokalt anpassad förhandlingsordning. Vi vill särskilt understryka vikten av att diskutera vilka behov som finns i samband med årets lönerevision, lönekriterierna, vilka mål lönerevisionen ska knytas an till, lönesamtalens innehåll och kvalitet, samt att gemensamt analysera lönestruktur och önskad sådan, vilket är särskilt angeläget sedan lärarlönelyftet. Läs gärna igenom löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren och tveka aldrig att kontakta förbundet centralt om ni har svårt att uppnå samsyn, m.m, utifrån det viktiga verktyget central konsultation. En sådan innebär att centrala parter träffar lokala parter i syfte att lokala parter efter avslutad konsultation ska kunna återuppta lönerevisionen och kunna ingå överenskommelse om nya löner.

Lokala parter (avdelning för Lärarförbundet, respektive kommunförening för LR) ska dessutom vinnlägga sig om att utvärdera lönerevisionen både vad gäller process och utfall, i syfte att utveckla löneprocessen över tid. Det är bra om det sker så snart som möjligt efter att lönerevisionen är klar. Återkoppla gärna till avtalsansvarig ombudsman.

Observera de kommande förändringarna vad gäller hur Lärarförbundet organiseras i fristående sektor. För mer information, se bl.a. här.

Förhandlingsordning:

 • Information om avtalets innebörd lämnas till medlemmarna i Lärarförbundet respektive LR. (Löneavtalet gäller alltså för medlemmar - alltså även skolledare, studie- och yrkesvägledare, m.fl.)
 • De lokala parterna ska gå igenom avtalets punkt 2, såsom grundläggande förutsättningar, m.m.
 • Vid lönesamtalet lämnar arbetsgivaren besked om ny lön till medarbetaren samt motiverar den nya lönen. (Parternas avsikt är att lönesamtalet tydligt ska koppla tillbaka till mål- och resultatsamtal och att samtalen kan bidra till ytterligare beslutsunderlag innan arbetsgivaren fattar beslut om ny lön)
 • Arbetsgivaren lämnar underlag till Lärarförbundet respektive LR för avstämning av de nya lönerna.
 • Lokal förhandling ska påkallas inom 14 dagar efter att arbetsgivaren lämnat underlaget för avstämning.
 • Om enighet inte uppnås kan endera part begära central förhandling inom 14 dagar från att den lokala förhandlingen avslutades (men se ovan om central konsultation)

Sammanfattning av avtalet i övrigt:

 • För att avtalet ska gälla måste part ha begärt inkoppling (1:1).
 • Lärarnas Samverkansråd är förhandlingspart. Almega Tjänsteföretagen är vår motpart.
 • Förtydligande 3:3 (förtida avbrytande av tidsbegränsad anställning): Om en medarbetare erhåller flera tidsbegränsade anställningar i direkt anslutning efter varandra kan avbrytande ske under de första sex månaderna av anställning under förutsättning att man överenskommit om det med arbetsgivaren. Detta gäller inte om medarbetaren anställs på annan enhet eller på en annan befattning. Det ska framgå av anställningsavtalet att avbrytande kan ske medelst underrättelse i linje med avtalets intention.
 • Uppräkning av samtliga krontalsersättningar i avtalet med 4,4 %, 2 %, respektive 2,3 % den 1/9 varje år (2017-2019). Observera att det här inte är kopplat till löneavtalet, utan till ersättning vid förskjuten arbetstid, tjänstgöring på OB-tid och vid eventuell beredskapsersättning.
 • Ersättning för ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på s.k. OB-tid återfinns i avtalets 4:6. Observera att OB-ersättning inte gäller för lärare under förtroendearbetstid.

Arbetstid (4)

 • Semestertjänst är huvudspåret, men det vanligaste är ferietjänst (ökande trend)
 • Beräkningsperioden för genomsnittlig arbetstid är 6 månader (eller enligt lokal överenskommelse)
 • Vid ferietjänst är även julen ferie. Reglerad arbetstid är 1360 timmar under 194 dagar. Totala årsarbetstiden 1807 timmar.
 • I normalfallet har du rätt till övertidsersättning (4:7). Förutsättningarna är att övertidsarbetet har beordrats på förhand eller godkänts i efterhand. Det bör framgå av ditt anställningsavtal att du har rätt till övertidsersättning. Det ska i synnerhet framgå om du inte har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete (4:7:1). Det vanliga är att det gäller för chefer eller arbetstagare med frihet vad gäller arbetstidsförläggningen. Sådana överenskommelser ska vara skriftliga.
 • Observera att OB- och övertidsersättning inte kan utges för samma tid. Påbörjad halvtimme tas med vid beräkningen och ska läggas samman om övertidsarbetet har utförts både före såväl som efter ordinarie arbetstid.
 • Ersättningen utges i pengar eller om du vill i tid, vilket förutsätter att arbetsgivaren efter samråd finner att så kan ske med hänsyn till verksamheten.
 • Ersättningsnivåerna återfinner du under 4:7:3.

Semester

 • Du har rätt till minst 25 dagar semester, samt ytterligare enligt avtal
 • Kalenderåret utgör semesterår och intjänandeår, om inte annat lokalt överenskommits, eller att verksamheten följt reglerna i semesterlagen. För lärare med ferielön utgör perioden omkring medio augusti år 1 till motsvarande tidpunkt år 2 semester- och intjänandeår, om inte annat överenskommes.
 • Obs att lärare med ferielön inte äger rätt att spara semester
 • Under semester som är betald utges ordinarie lön och semestertillägg (5:3)
 • Det är viktigt att känna till att om du har fått för mycket utbetald semesterlön så kan arbetsgivaren avräkna det från såväl semesterersättning som lön (5:4)

Ferielön

 • Reglerna om ferielön återfinns i kollektivavtalets punkt 6.
 • Observera att vid ledighet under ferieperioden med sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning behåller du ferielönen.
 • Infaller sjuklöneperiod enligt lag om sjuklön under de första 35 kalenderdagarna av sommarferieperioden utges även sjuklön beräknad på ferielönen
 • Ferielönen är densamma som månadslönen om du inte varit frånvarande av annan anledning än sådan som enligt 17, 17 a och 17 b semesterlagen är semesterlönegrundande.
 • Om anställningen upphör i samband med sommarferien ska ferielön utbetalas under ferien som om anställningen fortfarande bestått.
 • är du föräldraledig eller ledig för studier måste du återgå i tjänst minst 7 kalenderdagar före sport-, påsk- och höstlov för att ha rätt till lön under lovet i de fall då du avser att fortsätta ledigheten efter lovet, om du inte faktiskt arbetat.

Sjukdom

 • Nya regler har införts från den 1 januari med karensavdrag istället för karensdag (se bilaga och delrubrik nedan)
 • Syftet är att självrisken i samband med sjukfrånvaro görs mer rättvis
 • Det kvittar från den 1 januari om du går hem del av dag. Ett helt karensavdrag kommer då att göras om sjukdomen fortsätter. För den del av dagen du har arbetat kommer du emellertid att erhålla lön. Karensavdraget motsvarar 20 procent av en normal arbetsvecka. Det finns en bilaga med ett antal exempelsituationer tillgänglig.
 • I övrigt betalar arbetsgivaren sjuklön enligt lag de första 14 dagarna av en sjukperiod.
 • För att ha rätt till sjuklön utöver sjukpenning från dag 15 till dag 90 (kalenderdagar) ska du ha varit anställd under minst ett år i följd (eller kommit från en anställning där du haft rätt till det). I annat fall har du rätt till sjuklön utöver sjukpenning t.o.m. 45:e kalenderdagen i sjukperioden (7:1)
 • Från och med dag 15 får du olika avdrag på lönen beroende på om det är lön under 8 prisbasbelopp (omräknat till månadslön) eller över. På lönedelar under tröskeln dras 0,9 x dagslönen per kalenderdag. På lön över tröskeln dras 0,1 x dagslönen per kalenderdag.
 • För definitioner av månadslön, dagslön, veckoarbetstid, timlön, m.m., samt veckoarbetstid för lärare med ferielön, se 2:1
 • Ny avtals-pdf kommer att tas fram med anledning av detta

Mer om karensavdraget

De nya reglerna om karensavdrag började gälla från den 1 januari 2019. För det stora flertalet kommer det inte att innebära någon skillnad mot de ekonomiska konsekvenserna av de fram till årsskiftet gällande reglerna om karensdag. Överenskommelsen finns alltså inlagt som bilaga och reglerna är införda per den 6 mars i en uppdaterad avtals-pdf (också tillgänglig som bilaga).

Föräldralön

 • Föräldraledighetstillägg utbetalas i samband med tjänstledighet i samband med barns födelse eller adoption om:
  - du varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd och
  - du är fortsatt anställd under minst 3 månader efter tjänstledigheten (8:1:1)
 • Storleken på tillägget varierar beroende på om din månadslön överstiger eller understiger en lönegräns beräknad som (10 x aktuellt prisbasbelopp)/12. På lönedelar under gränsen motsvarar tillägget 10 % av dagslönen per kalenderdag, medan det över gränsen motsvarar 90 % av dagslönen per kalenderdag.
 • Tillägget betalas ut olika länge beroende på hur länge du har varit anställd i följd:
  - 120 dagar om du varit anställd i minst 1 år i följd
  - 150 dagar om det är minst 2 år i följd
  - 180 dagar om du varit anställd i minst 3 år i följd
  - Tillägget utges endast för en sammanhängande ledighetsperiod och inte för längre tid än ledigheten omfattar, samt utbetalas i proportion till ledighetens omfattning.
 • Utbetalning sker med hälften av tillägget i samband med ledighetens början och resterande belopp utges då tjänstledigheten avslutats och anställningen fortsatt i 3 månader.

Uppsägning

 • Uppsägningstiden börjar löpa från den dag då du säger upp dig. Säger du exempelvis upp dig den 20 januari är din sista arbetsdag den 20 februari, om du har en månads uppsägningstid.
 • Uppsägningstiderna vid egen uppsägning framgår i avtalets 11:1.
 • Uppsägningstiderna vid arbetsgivarens uppsägning framgår av avtalets 11:2.
 • Det är fullt tillåtet att i samband med anställningen, eller vid ett senare tillfälle, komma överens om längre uppsägningstider. En vanlig variant är 3 månaders ömsesidig uppsägningstid eller den längre uppsägningstid som gäller enligt kollektivavtalet. Ta kontakt med Lärarförbundet om du är osäker på vad som gäller och gör det helst innan du skriver under ditt anställningsavtal.
 • För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en tillsvidareanställd krävs det s.k. saklig grund. Saklig grund kan utgöras av arbetsbrist eller personliga skäl. Arbetsbrist är ett juridiskt-tekniskt begrepp. Arbetsgivaren måste förhandla omorganisation och turordning. Avsteg från turordning, s.k. avtalsturlista, får göras i form av kollektivavtal i linje med bilaga 1 till avtalet. Parterna har tagit fram en vägledning för hantering vid arbetsbrist.
 • Har du fyllt 55 år och varit anställd sammanhängande i minst 10 år är uppsägningstiden vid arbetsbrist 1 år.
 • Observera att arbetsgivaren (och du som sägs upp) ska anmäla de uppsagda till Trygghetsrådet för stöd.
 • Observera även att du måste iaktta uppsägningstid. Lämnar du anställningen före anställningstidens utgång ska skadestånd betalas för den ekonomiska skada och olägenhet som vållas därav, lägst med ett belopp som motsvarar lönen under den del av uppsägningstiden som inte iakttagits. (11:6)

Partsarbeten

 • Riktlinjer lokala samverkansavtal och exempel på dessa och diskutera förutsättningar för förtroendevalda – klart 1 juni 2018 (dialog pågår).
 • Lärarbrist – parterna ska diskutera förutsättningarna för kompetensförsörjning, klart 1 juni 2018 (dialog pågår).
 • Stödmaterial kring lön (färdigt 2019-08-28, se bilaga)
 • Statistikavtal (förhandlingar pågår)
 • Avtalskonferenser om lön och arbetsbelastning (har hållits)

Några nyheter från senast:

 • Undantag från avtalet: medarbetare i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning (som är undantagna LAS – det är alltså inte en ”vanlig” skolledare/förskolechef)
 • Provanställning – vid frånvaro överstigande 6 dagar kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om motsvarande förlängning av prövotiden. Nyheten innebär att med frånvaro likställs även ferieperiod respektive semester, förutom om anställd och närvarande i minst 5 månader.
 • Utsträckning vid kortare frånvaro beträffande ferielön från 30 till 60 dagar och att årslönen aldrig kan överstiga tolv månadslöner plus semestertillägg (OBS, det här är enbart kopplat till kapitlet om ferielön på sid 23 i avtalet under punkt 6:3, kortare frånvaro).
 • 11:9 – Företrädesrätt gäller inte till ny anställning som avser vikariat som bedöms få en varaktighet av högst en månad (tidigare 14 dagar).
 • Beviljad sjukersättning: arbetstagare ska informera arbetsgivare om sådant beslut.
 • Uppsägningsklausul för avtalet: det ska sägas upp senast 3 månader innan det löper ut, annars förlängs det ett år i taget.
 • Vägen framåt – vägledning om arbetsbrist, ett stödmaterial till lokala parter – bilaga utan kollektivavtalsstatus.
 • Redaktionella förändringar på ett flertal punkter (betonar redaktionella), där några exempel är ändrade rubriker på de tidsbegränsade anställningarna, flytt av bestämmelsen om nationaldagen till permissionsreglerna, 4:5 - ändring från ”nattvila” till ”dygnsvila”, genomgående ta bort ”IDEA”, ändring från ”lagen om allmän försäkring” till ”socialförsäkringsbalken”, m.m.

Det finns sedan tidigare goda möjligheter att arbeta lokalt med arbetstidsfrågor. Ju fler som läser igenom avtalet och känner till vilka rättigheter som finns, desto bättre förutsättningar för alla våra medlemmar. Om avtalet följs får du och dina kollegor en mycket bättre arbetssituation. Läs mer om våra arbetstidsverktyg. Verka för att ombud och skyddsombud utses om det inte redan finns (prata med avdelningen/riksavdelningen/Lärarförbundet Kontakt) och använd den samlade kunskap som finns i Lärarförbundet. Det är mycket viktigt att samverkan enligt Medbestämmandelagen eller samverkansavtal sker i samband med sättande av budget och i samband med tjänstefördelning, m.m. Tillsammans är vi starka!

Övrigt:

Material (pdf) från de avtalskonferenser om lön, anställningsvillkor och hälsofrämjande arbete som har hållits på fem orter (Göteborg, Stockholm, Umeå, Malmö och Linköping) kan fås genom att kontakta Jens Ranta, avtalsansvarig ombudsman.

Tveka inte att kontakta Lärarförbundet Kontakt, via 0770 - 33 03 03, om du har frågor om avtalet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här