Lärarförbundet
Bli medlem

Allmänna bestämmelser - ändringar 2013 för dig som är kommunalt anställd

I samband med 2013 års avtalsrörelse för de andra fackförbunden inom det kommunala avtalsområdet kom parterna överens om ett antal ändringar i de allmänna bestämmelserna (AB). Dessa förändringar gäller även för lärare.

Efter överläggningar mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Lärarnas samverkansråd (som består av representanter från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) har förändringarna nu även införts i det AB som gäller för lärarna. Förändringarna är i korthet följande.

Föräldrapenningtillägg och mödravård

Föräldralediga får en sjätte månad med föräldrapenningtillägg (gäller för barn födda efter 2013-06-30) och det finns numera en könsneutral rättighet för blivande föräldrar att vid två tillfällen besöka mödravårdscentral med bibehållen lön.

Procent ersätter krontalsbelopp

Krontalsbeloppen försvinner avseende särskilda ersättningar för förskjuten arbetstid, färdtid samt jour och beredskap. Istället får den anställde en procentuell ersättning på sin timlön. De här ändringarna ( §§ 22-24 i AB) träder i kraft den 1 oktober 2014.

Ingen avrundning av övertid

Avrundningen till närmaste halvtimme vid övertid försvinner och övertidsersättning kommer att beräknas på faktiskt fullgjord tid. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2014.

Extradag vid avbruten semester

Den som blir tvungen att avbryta sin semester på grund av synnerliga skäl får ersättning med en extra semesterdag per arbetad dag. Detta kan generera max fem extra semesterdagar.

Ersättningsbelopp räknas upp

I bilaga L kommer ersättningsbeloppen att räknas upp med 6,8 procent per den 1 oktober 2014.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här