Lärarförbundet
Bli medlem

Agenda för en stark profession

Det här är den långsiktiga inriktningen för Lärarförbundet som gäller i åtta år, under två kongressperioder. Syftet är att ge mer substans åt vision, uppdrag, identitet och värderingar och att utveckla resonemanget. Till höger finns pdf samt länkar till alla styrdokument.


För att underlätta läsningen av vårt styrdokument har vi valt ett enhetligt språkbruk. När inte annat anges står:
  • begreppet lärare för professionens alla lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärarstudenter.
  • begreppet skola för alla skolformer från förskola till vuxenutbildning samt fritidshem, universitet, högskola och kulturskola.
  • begreppet elev för barn i förskola, elever i obligatoriska och frivilliga skolformer samt fritidshem, kulturskola, studerande i vuxenutbildning och studenter på universitet och högskola.
  • begreppet undervisning för sådana målstyrda processer som under lärares ledning syftar till inhämtande av kunskaper och värden.
Innehåll


Vi är lärare

En organisation i utveckling

  • Vi är lärarnas röst
  • Ombuden skapar möjligheter

En stark profession

  • Ett hållbart lärarliv
  • Professionens utveckling gynnar kvaliteten
  • Rätt resurser gynnar resultat

Vi är lärare

Att vara lärare är att vara med och skapa framtiden – framtidens medborgare och framtidens demokratiska samhälle.

I skolan möts elever med olika erfarenheter, bakgrunder, talanger, förutsättningar och behov och alla ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. En likvärdig skola stärker både elevens rätt till utbildning och samhällets förutsättningar att motverka utanförskap, diskriminering och främlingsfientlighet. Skolan är en lärorik och trygg miljö fri från alla former av kränkningar.

Professionens yrkesansvar bygger på samhällets och allmänhetens förtroende. En stor tillit från allmänheten och den styrande politiska nivån möjliggör professionens autonomi, vilket är en grundförutsättning både för läraryrkets attraktivitet och fortsatta utveckling.

Den bästa skolan skapas när lärare och skolledare har goda förutsättningar och stort inflytande över sin yrkesutövning. Professionens självklara drivkraft är mötet med eleverna och varje elevs rätt till undervisning av hög kvalitet säkras när alla delar av professionen har en god arbetsmiljö med tid för planering, för- och efterarbete, kollegialt lärande och rätt till kontinuerlig utveckling.

Avgörande byggstenar för såväl professions- som verksamhetsutveckling är en legitimationsgrundande professionsutbildning och en gemensam kunskapsbas. Professionen har ansvar för och stort inflytande över sin egen utveckling. För detta krävs goda förutsättningar till kompetensutveckling, specialisering, fördjupning och forskning, inom ramen för ett uppdrag med en arbetsmiljö i balans. Att alla delar av professionen ägnar sin tid åt det som är viktigt för elevernas lärande är avgörande för varje elevs möjligheter att utvecklas till toppen av sin förmåga.

En organisation i utveckling

Lärarförbundet är professionens förbund, i vilket landets alla lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare och skolledare vill vara en självklar del. Vår vision och identitet genomsyrar allt arbete och vi står stadigt i våra värderingar. Vi är en ideell organisation som bygger på medlemmarnas samlade styrka och engagemang. Alla medlemmar bidrar på vägen mot våra mål.

Vi samlar hela professionen i en organisation och driver våra frågor tillsammans. Fackligt arbete på arbetsplatsen är vår utgångspunkt och Lärarförbundets andel av yrkesverksamma lärare och skolledare ökar. Varje lärare och skolledare nås av Lärarförbundets erbjudande och får frågan om medlemskap.

Vi har alltid medlemmen i fokus. Vår organisation och vårt arbete på arbetsplatserna anpassas efter medlemmarnas och arbetsplatsens behov. Vi finns där våra medlemmar är och vill att vi ska vara. Vårt medlemsantal, vår närvaro och våra möjligheter att påverka är förutsättningar för varandra.

Vi är lärarnas röst

För att tillsammans nå framgång för både individen och kollektivet arbetar vi aktivt med påverkan och är professionens självklara röst på arbetsplatsen, i samtal med alla huvudmän och i samhällsdebatten. Vår påverkan sker där vi kan nå bäst resultat.

Som professionens förbund driver vi yrkes- och villkorsfrågorna som en helhet. Lärarförbundet är därför den naturliga arenan för professionens viktigaste frågor. Medlemmarnas samlade engagemang, kraft och kompetens bygger, driver och utvecklar Lärarförbundet. Vi är en organisation som ständigt involverar fler, lyssnar in och möjliggör för fler att höras och delta. Vi använder befintliga och utvecklar nya arenor och former som gör det enkelt och attraktivt att engagera sig i och påverka inom Lärarförbundet tillsammans med andra lärare. En bred dialog med medlemmar med och utan förtroendeuppdrag är viktigt i utvecklingen av vår organisation. Vårt arbetssätt ökar medlemsengagemanget, utvecklar professionen och leder till förbättringar av professionens arbetsmiljö, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatserna.

Ombuden skapar möjligheter

Att vara ombud i Lärarförbundet är att ta läraryrket på stort allvar och de som väljer att engagera sig både i och för läraryrket är många. På alla arbetsplatser finns ett eller flera ombud som gör att vi finns tillgängliga för alla medlemmar samtidigt som vi också når dem som ännu inte valt att bli medlem hos oss. Ombuden finns i medlemmarnas vardag och har stor legitimitet. I dialog med medlemmarna på arbetsplatsen drivs lärarnas mest angelägna frågor. Ombuden gör det lätt för medlemmarna att engagera sig i det som förbättrar lärarnas och skolledarnas förutsättningar och yrkets utveckling.

Medlemmar och ombud tar initiativ och agerar med stöd av sin avdelningsstyrelse och förbundsstyrelsen för att utveckla professionen, dess villkor och förutsättningar. Avdelningsstyrelsen använder sin tid och sitt engagemang så att tyngdpunkten ligger på arbetsplatserna och de frågor som medlemmarna har i fokus. Det är naturligt och eftersträvansvärt att förtroendevalda i Lärarförbundet kombinerar sitt fackliga uppdrag med lärar- eller skolledaruppdrag. Vi agerar alltid på ett sätt som bidrar till förnyelsen av organisationen och som gör att nya generationer vill engagera sig.

Lärarförbundet utvecklas och medlemsantalet ökar. Vi är rösten för landets alla lärare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare och skolledare och finns där medlemmarna är.

En stark profession

Läraryrket är attraktivt och många vill bli, och förbli, lärare. Många lärare och skolledare återvänder till yrket. Tillsammans utvecklar vi kontinuerligt och systematiskt vår profession. Vi har inflytande över skolans utveckling och arbetsmiljö liksom makten över hur resurserna används. Det finns stor tillit till skolan och professionen.

Ett hållbart lärarliv

Huvudmännen ser behöriga lärare och skolledare som den absolut viktigaste resursen för elevernas utveckling och lärande. Staten och huvudmännen riktar tillräckliga resurser dit de behövs och tar ansvar för en gynnsam, hållbar och utvecklande verksamhet och arbetsmiljö utifrån gällande lagar och avtal.

Skolan präglas av en god arbetsmiljö med balans mellan krav och resurser och mellan arbete och fritid. Lärare och skolledares löner är uppvärderade och motsvarar väl såväl utbildningens längd som uppdragets komplexitet. Lönen återspeglar den utveckling och arbetsinsats som varje lärare och skolledare genomför. Professionens löner står sig konkurrenskraftiga i jämförelse med andra akademikeryrken. Lönernas positiva utveckling sker samtidigt som arbetsmiljön stärks.

Vi är en viktig samhällsaktör och värnar den svenska partsmodellen centralt och lokalt. Starka kollektivavtal och trygghetssystem som förbättrar medlemmarnas villkor och bidrar till läraryrkets attraktivitet gör att professionen klarar nödvändiga omställningar i ett samhälle och utbildningssystem som ständigt förändras. Varje medlems grundtrygghet förstärks genom utvecklade försäkringar för sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet samt genom pensionssystem. Vi arbetar med att förbättra grundtryggheten genom att den kompletteras med trygghetsavtal och avtalsförsäkringar.

Professionens utveckling gynnar kvaliteten

Varje elev undervisas av legitimerade och behöriga lärare. Den professionella läraren höjer med sitt yrkeskunnande kvaliteten på undervisningen och skapar på så sätt de bästa förutsättningarna för varje elevs lärande. Digital kompetens och utvecklingen av digitala resurser är avgörande för att leda elevernas lärande i en digitaliserad omvärld.

Professionen tar ett tydligt ansvar i lärarutbildningarna och i dess verksamhetsförlagda del, liksom genom mentorskap under nyblivna lärares introduktion och bidrar på så sätt till återväxten i yrket. Samverkan mellan lärosäten och skola sker kontinuerligt genom utbildningen av nya lärare liksom i arbetet med att utveckla professionens vetenskapliga bas.

Professionens gemensamma kunskapsbas bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Forskningen ska ta olika perspektiv och även vara praktiknära. Förutsättningarna stärks så att fler lärare och skolledare kan bidra med sin forskning och sina forskningsresultat. Den gemensamma forsknings- och kunskapsbasen ligger till grund för professionens ställningstaganden, den kontinuerliga utvecklingen av yrket och yrkesspråket.

Ett livslångt lärande kräver goda förutsättningar för utveckling under hela yrkeslivet. Det börjar med lärarexamen och introduktions- och mentorsprogram och fortsätter med kontinuerlig, systematisk och behovsstyrd kompetensutveckling. Utvecklingen utgår ifrån de behov som professionen identifierat. I vardagen finns välfungerande former för kollegialt lärande, vidareutbildning och forskningssamverkan.

Yrkesetiken lägger grunden för ökad tillit från samhället, ökad professionell autonomi och inflytande över yrket. Den genomsyrar det dagliga arbetet, ger vägledning och är en förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Arbetsorganisationen möjliggör för professionen att kontinuerligt utveckla och omsätta etiken. Professionen äger bedömningen av huruvida yrkesetiken efterlevs eller inte. Yrkesetiken har en stark koppling till lärarnas autonomi.

Rätt resurser gynnar resultat

Staten och huvudmännen ansvarar för att ge lärare och skolledare rätt förutsättningar och en god arbetsmiljö baserat på stor tillit till professionens kompetens och yrkesansvar. Lärare fokuserar på kärnuppdraget, elevens lärande, och har stort inflytande över relevanta stödfunktioner och resurser utifrån de behov som identifieras. Rektorer är som pedagogiska ledare ansvariga för skolans inre organisation, resurshantering och systematiska kvalitetsarbete och har de stödfunktioner som krävs. Varje uppdrag inom professionen innehåller tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling. Undervisningen står i centrum och varje enskild lärare har tid och förutsättningar att vara just den lärare som hen vill och behöver vara. Det finns gott om andra yrkeskategorier som avlastar och kompletterar lärarprofessionen så att lärare får vara lärare. Det är självklart att arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden.

Alla elever garanteras en likvärdig utbildning av god kvalitet och skolans resurser fördelas utifrån elevers och skolors olika behov. Segregation motverkas, skolan är mer likvärdig och staten och huvudmännen tar ett stort ansvar. Det fria skolvalets negativa effekter bekämpas och elevers socioekonomiska bakgrund påverkar resultaten i allt mindre utsträckning. Det kräver bland annat mer och rätt styrda resurser i form av lärarkompetens, stödfunktioner och ekonomiska medel. Vinstuttag får aldrig gå före elevens lärande, utbildningens kvalitet eller skolans arbetsmiljö.

Vårt arbete med att stärka professionen och garantera alla elever likvärdig utbildning av god kvalitet sker i nära samarbete med lärarorganisationer i hela världen och i linje med FNs globala utvecklingsmål – Agenda 2030. Att vara lärare är att vara del av något större.


  • Skapad 2018-11-28
Frågor & Svar