Lärarförbundet
Bli medlem

Nio steg för bättre koll på schema och planering för lärare i gymnasieskolan

Med hjälp av våra nio steg kan du som är lärare i gymnasieskolan få bättre koll på arbetstid och arbetsbelastning, och ett bra underlag för samtal med chefen.

Vill du få koll på din arbetstid? Prova vårt verktyg Schemakollen!


Syftet med det den här checklistan är inte att i förväg ruta in vad du ska göra och när utan att hjälpa dig att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.


1. Börja med veckoplaneringen.

Det du ser här kallas ofta ”schema” men är egentligen ett underlag för din planering. Det kan vara olika för olika veckor och perioder under året. Se till att återkommande möten och annat som händer en viss tid varje vecka finns inlagt.

Underlaget kan ge intryck av att arbetsuppgifterna ryms väl inom arbetstidsramen och att det ger gott om utrymme för annat arbete, men det går inte att bedöma utifrån enbart detta underlag

Gy1

2. Kolla ditt arbetstidsschema.

Fyll på planeringen med tid för att komma i ordning med lokal, material och elever före och efter lektioner samt förflyttning mellan lokaler (blågrön färg).

Lägg ut tid för rast (grön/vitrandigt) och paus (grönt).

Nu kan du se när din arbetsdag verkligen börjar och slutar och när du har tid för rast.

Gy2

Om ditt schemaunderlag är mer övergripande (se exempel nedan) för att du undervisar samma grupp under längre pass behöver ni bestämma hur ni ser till att ni får och tar tid för rast, paus och ställtid. Det betyder att den utlagda tiden behöver ge marginal för att eleverna ska få den undervisningstid de har rätt till och att bemanningen medger att du går ifrån grupp, lokaler och utrustning på ett säkert sätt.

Gy3

3. Notera om något behöver ändras.

Behöver något ändras? Snart dags för en diskussion, men fortsätt kollen några steg först.

Några vanliga fel är:

 • Tid saknas för paus - i vårt exempel flera dagar.
 • Ställtid saknas eller är för kort - i vårt exempel onsdag eftermiddag.
 • Saknas tid för rast efter högst 5 timmar - inte i vårt exempel.
 • Veckoarbetstiden är för lång - detta är inte uppenbart i vårt exempel utan beror på hur mycket annat arbete som ska ske utanför veckoschemat under hela året (se punkt 6 nedan).

4. Fyll i alla andra arbetsuppgifter

Fyll i andra arbetsuppgifter du förväntas utföra och hur lång tid de tar. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har! För-/efterarbete som inte kan göras eller hinnas med under förtroendearbetstid läggs också in. Börja med det viktigaste. Om något inte ryms inom arbetstiden, lägg det utanför. Då syns också ditt förslag på vad som bör prioriteras bort.

Gy5


5. Notera om något behöver ändras.

Här blir det ofta synligt att alla arbetsuppgifter inte ryms inom ramen. Du ska inte behöva välja mellan stressen av att inte hinna med och belastningen av att arbeta för många timmar. Några arbetsuppgifter behöver minska eller tas bort. Arbete som ska hinnas med på reglerad arbetstid, kan inte hänskjutas till förtroendearbetstid.

För att veta hur lång din reglerade arbetstid kan vara en vanlig vecka behöver du veta hur många nya timmar som går åt utöver veckoschemat (se punkt 6). I vårt exempel är den utlagda tiden mer än 35 h/vecka. Ska du ha undervisning och andra uppdrag i den omfattningen hela året kommer inte årsarbetstiden räcka till, ens rent matematiskt. I praktiken spricker årsarbetstidsramen för de flesta lärarna i gymnasieskolan vid en klart lägre siffra. Det är viktigt att veta att Skolavtal 21 inte innehåller någon reglering av veckoarbetstiden för ferieanställda lärare och att siffran 35 är olämplig att använda i planeringen. Det gäller i stället att få arbetsgivaren att få koll på årsarbetstiden och avstämningsperioderna.

Sammanhängande tid

Tid för planering, reflektion och utveckling behöver vara sammanhängande för att ge god kvalitet. när ni planerar för sådant arbete under reglerad arbetstid, se till att tiden finns men också att den går att använda på bästa sätt.

6. Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som kvällsmöten, APL, prövningar, utvecklingssamtal, betygsättning och annat som ska ske utöver den "vanliga" veckoplaneringen? Utgå från årsplanering, kalendarium, konferensordning, etc.

Summera antalet timmar, lägg ihop med veckoplaneringarna för året och kolla att all planerad arbetstid ryms inom årsarbetstiden

7. Analysera schema och uppdrag

 • Följer schemat arbetstidsavtalet?
 • Finns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • Är det möjligt att vara förberedd och på plats i tid?
 • Är uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • Finns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • Vilka eventuella problem behöver åtgärdas?
 • Räcker det med att ändra i schemat eller behöver uppdraget förändras?

8. Rätta till och ändra - dags för diskussion

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta genast upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Tjänsteplanering och schemaläggning är så viktiga frågor att förslagen ska riskbedömas och förhandlas/samverkas med Lärarförbundet, före beslut..

 • I exemplet tas en kurs (religion) bort från uppdraget. Mentorstiden och sista lektion måndag och fredag flyttas. Om detta ger tillräcklig tid för ställtid, paus och alla arbetsuppgifter vet bara berörda lärare och skolledare. Den tid som regleras i veckoschemat ger nu utrymme för ytterligare 90-100 h reglerat arbete.

Gy7

För att ge dessa bättre möjligheter till en bra arbetsmiljö skulle planeringen från början ha behövt se annorlunda ut, med ett mindre omfattande uppdrag och mer luft mellan lektionerna. I exemplet hade det sett ut så här.

Gy6

9. Fastställ schemat

Huvudmannen, din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema är klart ska din chef veta hur det ser ut och godkänna det. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön.

Ta hjälp av Schemakollen!

Schemakollen är ett enklare digitalt stöd för dig som vill följa de här nio stegen.

Ta hjälp av Arbetstidskollen!

Behöver du hjälp att få en bild av din arbetstid i ett längre perspektiv använd gärna verktyget Arbetstidskollen. Där kan du lägga in planerad arbetstid för hela terminen eller läsåret och se när det finns risk för hög arbetsbelastning. Du får också ett bra underlag till samtalet

 • Skapad 2021-07-27
 • Uppdaterad 2021-09-07
Frågor & Svar