Lärarförbundet
Bli medlem

Nio steg för bättre koll på schema och planering för lärare i grundskolan

Med hjälp av våra nio steg kan du som är lärare i grundskolan få bättre koll på arbetstid och arbetsbelastning, och ett bra underlag för samtal med chefen.

Syftet med det den här checklistan är inte att i förväg ruta in vad du ska göra och när utan att hjälpa dig att visa vilka förutsättningar just du har att, utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

1. Börja med veckoplaneringen.

Det du ser här kallas ofta ”schema” men är egentligen ett underlag för din planering. Det kan vara olika för olika veckor och perioder under året. Se till att återkommande möten, ”rastvakt”, etc. finns inlagda.


2. Kolla ditt arbetstidsschema.

Fyll på planeringen med tid för att komma i ordning med lokal, material och elever före och efter lektioner samt förflyttning mellan lokaler (blågrön färg).

Lägg ut tid för rast (grön/vitrandigt) och paus (grönt).

Nu kan du se när din arbetsdag verkligen börjar och slutar och när du har tid för rast.


Gr5


3. Notera om något behöver ändras.


Gr2

I det här exemplet finns flera vanliga fel:

 • Tid saknas för paus måndag em.
 • Tiden mellan lektion 1 och 2 på tisdagar är för kort.
 • Onsdag saknas tid för rast efter högst 5 timmar.
 • Veckoarbetstiden kan inte vara så här lång under hela året

4. Fyll i alla andra arbetsuppgifter

Fyll i andra arbetsuppgifter du förväntas utföra och hur lång tid de tar. Det är viktigt att du och din chef är överens om vilka uppdrag du har! För-/efterarbete som inte kan göras eller hinnas med under förtroendearbetstid läggs också in. Börja med det viktigaste. Om något inte ryms inom arbetstiden, lägg det utanför. Då syns också ditt förslag på vad som bör prioriteras bort.


Gr3


5. Notera om något behöver ändras.


Gr4

I det här exemplet finns två vanliga fel:

 • Veckoarbetstiden blir alltför lång.
 • Några arbetsuppgifter (ljust gult) har hamnat utanför de tidigare "ramarna" och ryms alltså inte inom ett korrekt arbetstidsschema.

6. Arbete utöver veckoplanering

Beräkna tidsåtgången för arbetsuppgifter som bara utförs ibland, som kvällsmöten, omdömesskrivning, utvecklingssamtal, betygsättning och annat som ska ske utöver den "vanliga" veckoplaneringen? Utgå från årsplanering, kalendarium, konferensordning, etc.

Summera antalet timmar, lägg ihop med veckoplaneringarna för året och kolla att all planerad arbetstid ryms inom årsarbetstiden

7. Analysera planering, schema och uppdrag

 • Följer schemat arbetstidsavtalet?
 • Finns utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen?
 • Är det möjligt att vara förberedd och på plats i tid?
 • Är uppdrag och arbetsgivarens förväntningar kända och tydliga?
 • Finns utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram?
 • Vilka eventuella problem behöver åtgärdas?
 • Räcker det med att ändra i schemat/planering eller behöver uppdraget förändras?

8. Rätta till och ändra - dags för diskussion

Kan du själv eller tillsammans med kollegor rätta till problem - gör det! Om inte, ta genast upp en diskussion med er chef, gärna tillsammans.

Informera också Lärarförbundets ombud. Tjänsteplanering och schemaläggning är så viktiga frågor att förslagen ska riskbedömas och förhandlas/samverkas med Lärarförbundet, före beslut.

9. Fastställ schema

Huvudmannen, din arbetsgivare är ansvarig för din arbetsmiljö och de förutsättningar du har att göra ett bra arbete. När ditt schema är klart ska din chef veta hur det ser ut och godkänna det. Det är viktigt för chefens möjlighet att ta ansvar men också om uppdraget eller planeringen behöver ändras.

Det här är ett sätt att synliggöra din verklighet och vardag. Du får ett bra underlag för att göra en realistisk planering men också för att föra framåtsyftande samtal med din chef om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön.

Ta hjälp av Schemakollen!

Schemakollen är ett enklare digitalt stöd för dig som vill följa de här nio stegen.

Ta hjälp av Arbetstidskollen!

Behöver du hjälp att få en bild av din arbetstid i ett längre perspektiv använd gärna verktyget Arbetstidskollen. Där kan du lägga in planerad arbetstid för hela terminen eller läsåret och se när det finns risk för hög arbetsbelastning. Du får också ett bra underlag till samtalet med din chef.

 • Skapad 2014-08-15
 • Uppdaterad 2021-09-07
Frågor & Svar