Lärarförbundet
Bli medlem

Viktigt perspektiv på professionen i Skolkommissionens första förslag

- Regering och riksdag har nu ett stort ansvar för att det vi så småningom kommer fram till i ett slutbetänkande får göra skillnad för resultaten i svensk skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som personligen även ingår i Skolkommissionen.

- Regering och riksdag har nu ett stort ansvar för att det vi så småningom kommer fram till i ett slutbetänkande får göra skillnad för resultaten i svensk skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som personligen även ingår i Skolkommissionen.

Skolkommissionen föreslår i sitt delbetänkande nationella målsättningar för kunskapsresultat och ett professionsprogram för lärare och skolledare. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand ingår i kommissionen och är nöjd med att de nått långt i förslagen för en mer kunskapsfokuserad skola.

Skolkommissionen har arbetat på uppdrag av regeringen sedan våren 2015 och ska lägga fram förslag som ska stärka den svenska skolan. Nu har de första förslagen kommit.

- Det här ger stort hopp för svensk skola. Våra förslag bygger på en helhetssyn för svensk skola med elevernas lärande i fokus. Vi har haft för ögonen att stärka elevernas resultat och har därför arbetat fram åtgärder som kan skapa de bästa förutsättningarna för att åstadkomma det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand, som personligen ingår i Skolkommissionen.

Johanna Jaara Åstrand menar att bristerna i svensk skola idag ligger på systemnivå - en otydlighet i ansvarsförhållande, otillräckliga utvecklingsmöjligheter för lärare och skolledare och bristande stöd och dialog mellan stat, kommuner och huvudmän.

- Med de förslag vi presenterar idag vill vi förbättra alla led i skolsystemet - från myndighetsstrukturer till den enskilde lärarens utvecklingsmöjligheter.

Starkt perspektiv på professionen

Hon är särskilt stolt över att kommissionen har ett starkt professionsperspektiv. Bland annat föreslås ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare för att skapa ett system med tydliga utvecklingssteg och karriärmöjligheter.

- Ett av våra viktigaste uppdrag i kommissionen är att stärka kunskapsutvecklingen för eleverna. För att förbättra undervisningens kvalitet krävs ett starkt fokus på lärares och skolledares förutsättningar att få göra ett bra jobb. Vi behöver därför skapa ett tydligt system som bättre tar hand om lärares yrkesutveckling, säkrar en systematisk kompetensutveckling för lärare och skolledare och förstärker den praktiknära forskningen och den vetenskapliga grunden. Jag anser att kommissionens förslag har kommit långt på den punkten.

Ökad statlig finansiering

Skolkommissionen vill även se över skolans finansiering så att resurserna bättre fördelas efter behov. Kommissionen föreslår att staten tar ett större ansvar och vill också se över myndighetsstrukturen så att den bättre stödjer skolans utveckling.

- I Lärarförbundet har vi länge krävt ett ökat statligt ansvarstagande för finansieringen av skolan och att resurser måste riktas bättre dit behoven är störst. Finansieringssystemet måste säkerställa att resurserna får spela större roll i det som gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling, nämligen undervisning och elevhälsa.

Förstärkt kompetensförsörjning regionalt och lokalt

Kommissionen föreslår även en förstärkt regional struktur för att bättre kunna samarbeta på regional och lokal nivå kring frågor som kompetensförsörjning, stöd till skolutveckling och hjälp till små kommuner.

- En grundförutsättning för att staten ska kunna ta ett större ansvar för till exempel finansiering och professionens utveckling är att den lokala förankringen och kännedomen om lokala förutsättningar säkerställs. Med kommissionens förslag om förstärkt regionalt samarbete förbättras dialogen mellan stat, huvudmän och lärosäten.

Gör skillnad för skolresultaten

Enligt Johanna Jaara Åstrand är det viktigaste nu att förslagen både får fortsätta att utformas inom ramen för kommissionens fortsatta arbete - ett slutbetänkandet ska lämnas 2017 - och att förslagen blir verklighet på både nationell och lokal nivå.

- I Skolkommissionen finns både bredd och djup. Såväl lärare som skolledare och elever finns representerade liksom forskare, politiker och samhällsdebattörer. Vi är en brokig grupp med mycket olika perspektiv och det vi kan enas om borde man därför även kunna enas om i en parlamentarisk församling. Regering och riksdag har nu ett stort ansvar för att det vi så småningom kommer fram till i ett slutbetänkande får göra skillnad för resultaten i svensk skola.

  • Skapad 2016-05-16
  • Uppdaterad 2016-05-16
Frågor & Svar