Lärarförbundet
Bli medlem

Flexibla lösningar på gymnasiet viktigt för nyanlända elever

Att möta elever med flexibla lösningar är extra viktigt när eleverna är nyanlända. På gymnasiet krävs ett samarbete med modersmålslärare och att det finns tillgång till studiehandledare på modersmål. Även inom språkintroduktion ska fokus vara på varje enskild elevs förutsättningar och kunskaper.

För att möta elever på gymnasiet krävs flexibla lösningar. Det gäller inte minst när eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Gymnasielärare behöver ha rätt förutsättningar för att hitta de lösningar som gör att alla elever når kunskapsmålen. Det behövs möjligheter till att samarbeta med modersmålslärare och studiehandledare på modersmål. Dessutom behövs ett stärkt samarbete med studie- och yrkesvägledare på gymnasiet. Detta för att göra utbildningen än mer flexibel och ge elever möjlighet att orientera sig i gymnasieskolans kursutbud.

Språkintroduktion för nyanlända ungdomar

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyligen kommit till Sverige och som saknar behörighet till ett gymnasieprogram. Eftersom vi nu får många nyanlända till Sverige kommer behoven av fler lärare inom språkintroduktion öka.

Det finns inga examensmål för språkintroduktion. Men programmet ska följa en plan och struktur som huvudmannen arbetat fram. Bland annat ska planen innehålla utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll.

Kartläggning ska göras

Innan en elev ska börja språkintroduktion ska det göras en kartläggning för att se elevens kunskaper och färdigheter. Utbildningen ska vara individuell och anpassas efter den nyanlände elevens förutsättningar och behov. Dessutom ska eleverna tillgång till studiehandledare på modersmål.

Tyvärr är de individuella planerna ofta otydliga. Ofta kan arbetet kring elevgruppen vila på den enskilde lärarens engagemang. Så får det inte vara! Den mottagande skolan måste se till att det finns ett ordentligt system för hur man ska jobba med språkintroduktion.

Vara en brygga

Språkintroduktion ska också vara en brygga till ett introduktionsprogram, nationellt gymnasieprogram eller vuxenutbildning. Det är viktigt att utgångspunkten även här är att man ska hitta individuella lösningar för varje elev. Elever kan också kombinera språkintroduktion med att läsa på SFI.

Lärarförbundet anser:

  • Att man utgår från varje elevs behov och förutsättningar när man placerar eleven i utbildning.
  • Att lärartätheten inom språkintroduktion ska vara hög.
  • Att det ska finnas förutsättningar för att skapa tydliga individuella studieplaner inom språkintroduktion.
  • Att gymnasielärare ska få förutsättningar för samarbete med modersmålslärare och studiehandledare på modersmål.
  • Att samverkan med studie- och yrkesvägledare ska stärkas inom gymnasieskolan. Nyanlända elever ska ha möjlighet att se alla de vägar som finns och chans att hitta rätt i utbudet av gymnasieskolans kurser.

Det finns mycket saker som skulle kunna göras på nationell och kommunal nivå för att alla lärare och förskollärare ska få de bästa förutsättningarna för att möta nyanlända barn och elever. Du kan läsa mer om vad Lärarförbundet tycker om det här.

Vill du få tips på vad du som förskollärare ska tänkta på när du träffar och jobbar med nyanlända barn? Här får du tips och länkar där du kan läsa mer.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här