Lärarförbundet
Bli medlem

Lärares lönediskriminering

Tyvärr finns fortfarande arbetsgivare som diskriminerar anställda på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet och som till exempel hoppar över föräldralediga vid löneöversynen. Här får du koll på vad som ska gälla.

Prata med ditt ombud på arbetsplatsen eller med Lärarförbundets avdelning om du upplever dig diskriminerad. Avdelningen stämmer av de nya lönerna efter varje löneöversyn för att se om de principer man kommit överens om har följts.

Kvinnors och mäns löner i lagen

Diskrimineringslagen ska främja allas lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor. I 3:e kapitlets 8:e § sägs:

"I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera

1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt."

Lagen talar särskilt tydligt om kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män. Lärarförbundet arbetar för att ingen ska missgynnas av osaklig lönesättning utifrån någon diskrimineringsgrund eller av andra orsaker.

Speciellt för dig som är eller varit föräldraledig

Som föräldraledig kan du få stöd i föräldraledighetslagen för att inte halka efter i din löneutveckling.

Enligt 16 § föräldraledighetslagen får en arbetstagare inte ges minskade anställningsförmåner eller försämrade anställningsvillkor på grund av föräldraledigheten. Men eftersom de flesta föräldralediga är kvinnor kan även förbudet mot indirekt diskriminering i diskrimineringslagstiftningen bli tillämpligt. Det ger ett skydd också mot försämring av villkoren i förhållande till övriga, det vill säga icke föräldralediga kollegor, och är alltså ett stöd för att man ska få följa med i löneutvecklingen.

Påverkar föräldrapenningen

Tyvärr finns fortfarande arbetsgivare som hoppar över de föräldralediga vid löneöversynen. En kontinuerlig lönejustering under föräldraledigheten är nödvändig om arbetsgivaren ska vara säker på att inte diskriminera.

Om lönen inte justeras under ledigheten riskerar den föräldralediga att gå miste om en höjning av både föräldrapenning och föräldrapenningtillägg.

Överträdelse kan ge skadestånd

Generella lönepåslag ska komma föräldralediga till del vid samma tillfälle som gäller för övriga. Men även när lönen baseras på den enskildes arbetsinsats så gäller det för arbetsgivaren och den fackliga organisationen att hitta förfaringssätt som förhindrar att föräldralediga missgynnas.

Ett sådant sätt är att utgå från bedömningen av arbetstagarens prestationer före föräldraledigheten. Risken finns att man annars gör sig skyldig till indirekt diskriminering - en överträdelse av diskrimineringslagen som kan resultera i skadestånd.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här