Senast uppdaterad

2020-06-11

Verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och årsredovisning 2019

Lärarförbundets verksamhetsberättelse över 2019 med hållbarhetsrapport och årsredovisning.

Förord: En stärkt identitet

När jag under året rest runt i Sverige för att träffa medlemmar, förtroendevalda och kommunpolitiker har två tydliga bilder avtecknats. Å ena sidan lärares starka driv och stora yrkesstolthet, å andra sidan lärares bristande förutsättningar att få göra sitt allra bästa. Vart jag än kommit har jag alltid mötts av lärares berättelser om det som skapar arbetsglädje. Det är ena sidan av myntet. Den andra handlar om besparingar, om otillräckliga arbetsförutsättningar och brist på behöriga kollegor.

Alldeles i slutet på året stod det klart att Sveriges resultat i PISA fortsätter att stiga.
Det hade aldrig varit möjligt om inte skickliga och engagerade lärare hade gjort det stora jobbet – trots allt tuffare förutsättningar. Men det är märkligt att behöva konstatera att just när svensk skola återhämtat sig och visar allt starkare resultat, så upphör politikerna att prioritera utbildning. Det riskerar på sikt att försämra Sveriges position i internationella kunskapsmätningar. PISA visar också att svensk skola blir allt mindre likvärdig.
Det är en signal till huvudmännen om att sätta skola och förskola högst på prioriteringslistan och till staten att ta ett större ansvar – inte minst för skolans finansiering.

Mot bakgrund av de kärva ekonomiska utsikterna i kommunerna har Lärarförbundet under 2019 börjat vässa förbundets arbetsmiljöarbete, bland annat genom det nyinrättade arbetsmiljörådet.
Med stöd i våra kollektivavtal ska vi som facklig organisation sätta allt hårdare tryck på varje skolhuvudman. Året bjöd på två viktiga utbildningspolitiska framgångar i form av att förskolecheferna från den 1 juli fick namn och ställning som rektorer, liksom att krav på lärarlegitimation gäller från den 1 juli för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Två krav som Lärarförbundet har kämpat för länge.

Det uppenbara klimatavtryck som vi människor tenderar att göra och vikten av att våra samhällen blir långsiktigt hållbara har präglat mycket av 2019. Under året har Lärarförbundet fortsatt att arbeta aktivt utifrån Agenda 2030 och årets hållbarhetsrapport beskriver hur arbetet framskridit. Till exempel har vi börjat klimatkompensera våra resor. Förbundets årliga rapportering av miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är ett viktigt led i vårt åtagande för att successivt nå allt bättre resultat.

Vi som har förtroendet att leda Lärarförbundet måste hela tiden försäkra oss om att vi arbetar på bästa sätt för att svara upp mot medlemmarnas berättigade förväntningar. Just på grund av detta ansvar har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund under året fört en dialog om möjligheterna att skapa en helt ny facklig organisering av lärarkåren. Dialogen lärarfacken emellan fortsätter under det nya året och framtiden får utvisa vad dessa samtal resulterar i.

Med stöd i besluten från Lärarförbundets kongress om en ny vision och en ny inriktning för förbundet har arbetet fortsatt med att stärka identiteten som fackligt professionsförbund. En ny medlemsparagraf börjar tillämpas vid ingången till år 2020 och förbundet har under 2019 satt förnyad fart på rekryteringsarbetet. Det arbetet fortsätter med högsta prioritet under året som kommer. Som förbund har vi under 2010-talet anträtt en förändringsresa och blivit mer medlemsnära med ett tydligt fokus på att driva frågorna om minskad arbetsbelastning, professionell utveckling, ökat inflytande och höjda löner. Lärarförbundet har idag en tydlig agenda för en stark profession och vår förändringsresa kommer att fortsätta för att vinna än starkare facklig kraft bakom våra krav.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag här verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och årsredovisning för 2019.

Johanna Jaara Åstrand

Lärarförbundets ordförande

Lärarförbundet har idag en tydlig agenda för en stark profession och vår förändringsresa kommer att fortsätta för att vinna än starkare facklig kraft bakom våra krav.