Verksamhetsberättelse 2018

Lärarförbundets verksamhetsberättelse 2018 med hållbarbetsrapport och årsredovisning

Förord

Foto: Peter Jönsson

Förutsättningar för bra balans

En stor fördel med att vara förbundsordförande i Lärarförbundet är möjligheten att få göra många arbetsplatsbesök och få ta del av allt fantastiskt lärararbete som utförs.Det är både bekräftande och hoppingivande. Lika positivt är att Lärarförbundet kan glädjas åt ett år av framgångsrikt arbete med att rekrytera nya medlemmar. Arbetet fortsätter med än högre ambitioner under 2019.

Väldigt mycket fint fackligt arbete har utförts lokalt. Till exempel i Nybro där kommunen tack vare ett långsiktigt arbete från Lärarförbundet för andra året i rad satsar på extra lönelyft till kommunens lärare.

På förskolan Snickarvägen i Eskilstuna hade förskollärarna ingen egen planeringstid och bristande samarbete mellan fritids och skola. Men efter att ha jobbat med medlemsdialogen som metod och påtryckningar på politikerna är det ändring på det.

Något som satte sin prägel på 2018 var avtalsrörelsen med Sveriges största lärararbetsgivare Sveriges kommuner och landsting. Massor av medlemmar engagerade sig i avtalsrörelsen via förbundets namninsamling. Efter nära nio månaders utdragna förhandlingar kunde vi till slut enas om ett nytt huvudavtal för 200 000 kommunalt anställda lärare och skolledare. Avtalet ger förutsättningar för ett aktivt arbetsmiljöarbete med en bra balans mellan arbetsuppgifter och arbetstid på varje skola och förskola.

En stor händelse var Lärarförbundets kongress. Kongressen beslutade om vision, inriktning och uppdrag och en delvis ny identitet som fackligt professionsförbund. Kongressen antog även en ny medlemsparagraf och en ny organisationsmodell för medlemmar i fristående verksamhet. Kongressen pekar ut en riktning där Lärarförbundet ska vara medlemsnära och det självklara valet för alla landets lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter. Förbundet ska ha ett tydligt fokus på minskad arbetsbelastning, ökat inflytande och höjda löner. Ett prioriterat mål är ökad status och tillit till lärarkåren genom en agenda för en stark profession med betoning på yrkesansvaret, den vetenskapliga grunden och yrkesutvecklingen.

Inom skolpolitiken kan förbundet notera ett antal framgångar under 2018. Äntligen fattades beslut om att endast den som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshemmet ska få ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Många års påtryckningar gav utdelning. Kravet är ett viktigt erkännande av fritidspedagogiken och en seger för både lärare och elever.

Även vårt påverkansarbete om förskolechefernas titel och utbildning röntes med framgång. I fortsättningen ska de benämnas rektorer och genomgå en fullvärdig rektorsutbildning. En tydlig bekräftelse på förskolechefens ansvar och kompetens. Lärare och skolledares möjligheter till utveckling i yrket var också en fråga som tog rejäla kliv framåt genom den statliga utredningen av så kallade professionsprogram. Under året har förbundet fortsatt arbeta utifrån Agenda 2030 och dess 17 globala mål om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Lärarförbundet är en pusselbit i Sveriges åtagande särskilt när det gäller mål fyra om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Förra året tog vi fram vår första hållbarhetsrapport och har under 2018 fortsatt arbetet med och rapporteringen av hållbarhetsmålen. Hållbarhetsarbetet ska ske långsiktigt och metodiskt och vi hoppas att årets rapport tydligt beskriver hur långt vi nått.

Lärarförbundet står nu rustat för att möta ett 2019 som kommer bjuda på både utmaningar som möjligheter. Alla vi medlemmar ska visa att allting börjar med bra lärare. Tillsammans gör vi framtiden ljusare.

På styrelsens uppdrag överlämnar jag här årsredovisning, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport för 2018.

Verksamhetsberättelse

Allt börjar med bra lärare

Lärarförbundet är ett fackligt professionsförbund som arbetar för alla lärares rätt till bra villkor, höjda löner och egen makt att påverka. Vi kämpar också för lärarnas möjlighet till utveckling i yrket och för att höja läraryrkets status.

Vi är en stark och inflytelserik profession som vill skapa en skola som väcker den vetgirighet, nyfikenhet och det självförtroende som bara kunskap ger; den bästa skolan för varje elev. Det är ett stort ansvar. För att morgondagens vuxna ska bli självständiga och kloka individer behöver dagens lärare rätt förutsättningar. Tillsammans ska vi se till att få det. Det är Lärarförbundets främsta uppgift.

Lärarförbundet är aktivt på de flesta arbetsplatser där vi har medlemmar samt i kommuner och andra huvudmän. Det är Lärarförbundets förtroendevalda på arbetsplatser i kommuner och andra huvudmän och i avdelningar som bär upp organisationen.

Det viktigaste arbetet bedrivs av medlemmarna på arbetsplatsen med arbetsplatsombudet som en samlande kraft. Det är här man diskuterar, ställer krav och samverkar med arbetsgivaren. Det är också här man bedriver utvecklingsarbete och lägger grunden till hur lönerna utvecklas.

Avdelningsstyrelserna stöttar ombuden och medlemmarna i att driva de frågor som är aktuella på respektive arbetsplats. Formerna för medlemmarnas engagemang utvecklas ständigt och de frågor som engagerar medlemmarna är prioriterade i vårt arbete. Förbundskansliet stöttar de förtroendevalda i påverkansarbete, förhandlingsarbete, kommunikation och utbildning.

Vi rekryterar och agerar!

Vi har tre uppdrag på arbetsplatsen och i avdelningsstyrelsen: att rekrytera, lyssna och agera.

Rekrytera: På arbetsplatsen erbjuds varje lärare, skolledare och VFU-student medlemskap i Lärarförbundet och vi är synliga. Medlemmar och presumtiva medlemmar ska uppleva medlemskapets värde.

Lyssna: Lärarförbundet är närvarande i medlemmarnas vardag. På arbetsplatsen ska en ständig medlemsdialog pågå. Genom att vara närvarande i vardagen och tillvarata engagemang fångas medlemmarnas viktigaste frågor upp. Agera: Vi tar initiativ och använder de verktyg som ger bäst resultat. Störst framgång når vi när vi använder yrkesetik och skollag i kombination med lag och kollektivavtal.

Utveckla: I avdelningsstyrelsens uppdrag ingår att organisera och utveckla hela avdelningens arbete. Ett viktigt uppdrag är att hitta ombud på alla arbetsplatser som kan utvecklas i sitt uppdrag. Tillsammans med medlemmar och ombud omvandlar styrelsen de beslut som kongress och förbundsstyrelse fattat till verksamhet inom avdelningen.

SYFTE: Att tillvara ta medlemmarnas fackliga intressen

Värderingar:

 • Mänskliga rättigheter
 • Jämställdhet
 • Likvärdig utbildning
 • Solidaritet
 • Internationellt samarbete
 • Partipolitisk obundenhet
 • Demokrati

Verksamhet under året

Under 2018 har Lärarförbundet bedrivit verksamhet inom de områden som varit verksamhetsinriktningen för perioden 2015–2018: ”Ett attraktivt yrke i utveckling” och ”Det självklara valet”.

Ett attraktivt yrke i utveckling

Det här området handlar om att verka för att läraryrket ständigt ska vara i utveckling. Det är lärarna och skolledarna som ska leda utvecklingen med fokus på det bästa för varje elev.

Det självklara valet

Det här området handlar om att Lärarförbundet ska vara det självklara valet för Sveriges lärare och skolledare. Vårt mål är att ena hela professionen i en organisation.

Här följer ett axplock av sådant som hänt det senaste året, både lokalt och nationellt, tack vare vårt gemensamma fackliga arbete. Nu är det dags att summera verksamhetsperioden och se framåt. Vi satsar på fler framgångar och glömmer inte att allt börjar med bra lärare tillsammans!

Så fördelades pengarna

Evenemangskalender

Här nedan ser du några av alla de evenemang Lärarförbundet deltagit i eller arrangerat under 2018 för att uppmärksamma viktiga frågor och påverka. Du kan läsa mer om evenemangen på Lärarförbundets webbplats.

 • Lärareffekten: Kampanjen inleddes under våren och pågick fram till valet där kända personer berätta om deras erfarenhet av lärareffekten.
 • Världslärardagen: World Teachers’ Day instiftades av Unesco och firas varje år av medlemsorganisationerna i Education International.
 • Skolans dag: Firas varje år i september för att uppmärksamma skolan och lärarnas betydelse. 2018 var temat #lärareffekten.
 • Fritidshemmens dag: Firas i maj varje år för att synliggöra fritidshemmen och dess verksamhet.
 • Förskolans dag: Firas i maj varje år för att synliggöra förskolan och dess verksamhet.
 • Förskola21: Första året för en ny konferens och mötesplats för framtidens förskola. Ett arrangemang tillsammans med Meet in Grid.
 • Almedalen: Påverkansarbete för att göra skolfrågan till valrörelsen viktigaste fråga. Lärarförbundet genomförde en politikerdebatt och ett seminarium som handlade om Lärareffekten.
 • Bokmässan i Göteborg: Lärarförbundets mötesplats ”Pedagogikscenen” presenterade för tredje året i rad, ett samarbete med Lärarförlaget och Natur & Kultur. På scenen samtalar författare inom pedagogik om aktuell litteratur.
 • Lärarförbundet deltog i Bokmässans nya satsning Bootcamp i källkritik.
 • Bästa skolkommun: 8 november.
 • Global action week: Årlig global kampanj för att uppmärksamma FN:s globala mål nr 4 om
 • god utbildning för alla.
 • Hallå Stockholm, Göteborg, och Malmö samt Hallå Studieort: Rekryteringsevenemang.
 • Järvaveckan: Ett seminarium om hur avgörande lärareffekten är.
 • Likvärdighetskonferens: Med LO och Lärarnas Riksförbund.
 • Lärargalan: Hyllar Sveriges mest framstående lärare genom nomineringar från landets elever.
 • Arrangeras av Stiftelsen Lärargalan i samarbete med bl a Lärarförbundet.
 • Matematikbiennalen: Genomförs årligen av Stockholms universitet och Stockholms stad för att sprida nya idéer, forskningsresultat och inspirera lärare att utveckla av matematikundervisningen.
 • Pride-festivalen i Stockholm samt på andra orter för att stärka hbtq-personers livssituation och rättigheter. 2018 genomfördes Europride i Stockholm och Göteborg.
 • SETT och SETT Syd: Mässor för modernt och innovativt lärandet i arrangemang tillsammans med Easyfairs och Meet in Grid och Stockholms stads utbildningsförvaltning (endast för SETT).
 • Skolforum: Mässa där lärare och skolledare utbyter erfarenheter och tar del av det senaste inom forskning, läromedel och pedagogik.

Personförteckningar

Interna uppdrag

rbundsstyrelsen

 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande
 • Maria Rönn, 1:e vice ordförande
 • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande
 • Marina Hägg, ledamot, t o m 20181026
 • Angelika Molander, ledamot, t o m 20181026
 • Elisabet Mossberg, ledamot t o m 20180331
 • Terje Adkins, ledamot, fr o m 20181026
 • Anna-Mia Nilsson, ledamot
 • Jenny Andersson, ledamot, fr o m 20181026
 • Johan Törnroth, ledamot
 • Line Isaksson, ledamot
 • Marie Wall Almquist, ledamot
 • Mikael Forsberg, ledamot
 • Per Hellström, ledamot, t o m 20181026
 • Pia Rizell, ledamot
 • Sandra Asp Axelsson, ledamot
 • Sandra Wahlström, ledamot
 • Sara Sundström, ledamot
 • Erica Bäck, ledamot, fr o m 20181026
 • Anna Olskog, ledamot, fr o m 20181026
 • Louise Plobeck, ledamot, fr o m 20181026
 • Cyrene Martinsson Waern, personalrepresentant, t o m 20181101
 • Henric Axcell, personalrepresentant, fr o m 20181101

Revisorer

 • Anita Mellberg, ordinarie
 • Anna Söderlund, suppleant
 • Gunnel Ahlgren, ordinarie
 • Johan Lindhagen, suppleant
 • Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor

Valberedningen

 • Anita Ericsson, ledamot, t o m 20181026
 • Peter Söderström, ledamot t o m 20181026
 • Bernt-Olof Bengtsson, ledamot t o m 20181026
 • Camilla Adam, ledamot, fr o m 20181026
 • Magdalena Borgemo, ledamot
 • Eva Carlsson, ledamot, fr o m 20181026
 • Hans Gustafsson, ledamot
 • Anna Grenhage, ledamot
 • Monica Hedström, ledamot
 • Monica Karlsson, ledamot
 • Carolina Morell, ledamot, fr o m 20181026
 • Jesper Rehn, ledamot, fr o m 20181026

Skolledarföreningen

 • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande
 • Ingegärd Salmose, 1:e vice ordförande
 • Carola Wedholm, 2:e vice ordförande
 • Lena Brännholm, ledamot, fr o m 20181123
 • Henrik Carnhede, ledamot, fr o m 20181123
 • Frida Eriksson, ledamot, fr o m 20181123
 • Camilla Norberg, ledamot, fr o m 20181123
 • Solveig Häggkvist, ledamot, fr o m 20181123
 • Jeanette Kennerfalk, ledamot, fr o m 20181123
 • Sharon Haffajee, ledamot, fr o m 20181123
 • Carl-Axel Hallberg, ledamot, t o m 20181123
 • Eva Engström, ledamot, t o m 20181123
 • Eva Ulin, ledamot, t o m 20181123
 • Gabriella Ekström Filipsson, ledamot
 • Katarina Wedegren, ledamot
 • Peter Westergård, ledamot t o m 20181123
 • Sarah Thorén, ledamot
 • Torgny Tjärnskog, ledamot t o m 20181123
 • Robert Fahlgren, FS-repr

Lärarförbundet Student

 • Matilda Gustafsson, ordförande
 • Maria Guthke, vice ordförande
 • David Blank, ledamot
 • Elouise Johansson, ledamot, t o m 20180319,
 • Julia Norman, ledamot
 • Hanna Rasmusson,
 • verksamhetsrevisor
 • Sofia Knudsen, verksamhetsrevisor
 • Maria Rönn, FS-repr

Lärarnas yrkesetiska råd

 • Jesper Rehn, ordförande
 • Therese Dahlkvist

REFERENSORGAN

Vuxenutbildning och Yrkeshögskola

 • Henrik Tällberg, ordförande
 • Marja Ylänen
 • Hanna Thelin, t o m 20180630
 • Malin Hernqvist
 • Sandra Wahlström, FS-repr

Förstelärare och Lektorer

 • Lars Pollack
 • Therese Linnér
 • Åsa Sjöstrand
 • Paula Grönroos Persson
 • Marina Hägg, FS-repr

Gymnasieskola
Likabehandling och mångfald

 • Adriana Sturesson, ordförande
 • Charlotte Malmgren
 • Eva-Lena Embretsen
 • Peter Dahlberg
 • Margareta Nordborg
 • Marcus Svensson
 • Elisabet Mossberg, FS-repr

Vetenskapliga rådet

 • Anders Arnqvist, ordförande
 • Christina Olin-Scheller
 • Dennis Beach
 • Eva Alerby
 • Karin Rönnerman
 • Per Andersson
 • Pernilla Nilsson
 • Pia Williams
 • Ulla Runesson
 • Maria Rönn, FS-repr
 • Johanna Jaara Åstrand, FS-repr

Musik- och Kulturskola

 • Marianne Eriksson, ordförande
 • Andreas Wiik
 • Christian Bergelin
 • Gia Schager
 • Jennie Larsson Tjernström
 • Lisa Clausson
 • Simon Thörn
 • Marie Wall Almquist, FS-repr

Särskola och Specialpedagogik

 • Helen Burman, ordförande
 • Per Båvner, sekreterare
 • Alicia Eriksson
 • Helena Ramund-Norén
 • Ingrid Schmiterlöw
 • Marie-Louise Elfstedt
 • Tora Borén
 • Tord Söderqvist
 • Eva Frank, FS-repr

Fritidspedagogik

 • Jennie Billne, ordförande, t o m 20180412
 • Annelie Arvidsson
 • Bodil Jullesson
 • Jonas Pettersson, t o m 20180412
 • Mikael Andersson
 • Line Isaksson, FS-repr

Studie- och Yrkesvägledning

 • Annalena Svedberg Levin
 • Ann-Kristin Steen
 • Eva Wärmlund
 • Jenny Ivarsson
 • Tony Löfmark
 • Sandra Asp Axelsson, FS-repr

rskola

 • Per Edberg, ordförande
 • Nina Adolfsson
 • Camilla Norberg
 • Ebba Hildén
 • Lisabell Hellsten
 • Kent Roslund
 • Petra Hultqvist
 • Pia Rizell, FS-repr

Grundskola och Förskoleklass

 • Anna Anu Viik
 • Anna Olskog
 • Hanna Palmér
 • Jonas Johnsson
 • Mikael Johansson
 • Vesa Saranpää
 • Charlie Jarl
 • Angelika Molander, FS-repr

Gymnasieskola

 • Peter Olsson, ordförande
 • Eva Jansson
 • Henrik Wallin
 • Jenny Edvardsson
 • Maria Burström
 • Rebecca Zimmermann
 • Sara Sundström, FS-repr

Externa uppdrag

OFR
Styrelse

 • Johanna Jaara Åstrand, ledamot
 • Mathias Åström, suppleant

Överstyrelse

 • Maria Rönn, ledamot
 • Håkan André, suppleant

Styrelse

 • Anita Mellberg, revisor

Konfliktsutskott

 • Johanna Jaara Åstrand, ledamot
 • Sixten Frixon, ledamot
 • Maria Rönn, 1:e suppleant för Johanna
 • Håkan André, 1:e suppleant för Sixten F
 • Robert Fahlgren, 2:e suppleant för Johanna
 • Mathias Åström, 2:e suppleant för Sixten F

Lärarstiftelsen (fd SAF)

 • Eva-Lis Sirén, ordförande
 • Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande
 • Alicia Eriksson, ledamot
 • Per Hellström, ledamot
 • Klas Holmgren, ledamot
 • Fredrik Sandström, ledamot
 • Maria Rönn, ledamot
  Suppleanter
 • Robert Fahlgren
 • Gunnel Ahlgren
  Revisorer
 • Anita Mellberg
 • Johan Rönnqvist, auktoriserad revisor

Lärarfortbildning
Styrelse

 • Ann-Charlotte Eriksson, ordförande
 • Sixten Frixon,
  Revisorer
 • Anita Mellberg, lekmannarevisor
 • Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor
  Årsstämma
 • Maria Rönn, ägarrepresentant

Svenska Lärarförsäkringar AB
Styrelse

 • Lars-Erik Klason, ordförande
 • Johanna Jaara Åstrand, ledamot
 • Maria Rönn, ledamot
 • Sixten Frixon, ledamot
  Årsstämma
 • Robert Fahlgren, ägarrepresentant

Svenska Lärarfonder
Samrådsgrupp

 • Sixten Frixon
  Placeringsråd
 • Robert Fahlgren
 • Eva Isaksson
 • Katarina Lindinger
 • Sixten Frixon

Gememenskapens Fastigheter AB och Stjärnbacken AB
Styrelse

 • Jan Perers, ordförande
 • Maria Rönn, vice ordförande
 • Anneth Caprali, suppleant
 • Lena Durfors, ledamot
 • Claes Livijn, ledamot
 • Robert Fahlgren, suppleant
  Revisorer
 • Anita Mellberg, lekmannarevisor
  Bolagsstämma
 • Robert Fahlgren, ägarrepresentant


GEMFAST AB med dotterbolag

Styrelse

 • Maria Rönn, ordförande
 • Kenneth Söderman, ledamot
 • Lena Durfors, ledamot
 • Anneth Caprali, suppleant
 • Håkan André, suppleant
 • Robert Fahlgren, suppleant
  Revisorer
 • Anita Mellberg, lekmannarevisor
  Årsstämma (Bolagsstämma)
 • Johanna Jaara Åstrand, ägarrepresentant

Lärartidningar Produktion AB
Styrelse

 • Sixten Frixon, ordförande
 • Angelika Molander, ledamot
 • Sandra Wahlström, ledamot
 • Ann-Charlotte Eriksson, ledamot
  Revisorer
 • Gunnel Ahlgren, lekmannarevisor
  Årsstämma
 • Maria Rönn, ägarrepresentant

TCO Styrelse

 • Johanna Jaara Åstrand, ordinarie
 • Maria Rönn, suppleant
 • Lena Durfors, suppleant

TCO Förhandlingskommitté

 • Mathias Åström

Stora gruppen (OFRs förbundsområden inom staten)

 • Ingrid Lindgren Andrén,
 • förbundsområdesstyrelse OFR/S
 • Camilla Brown, suppleant

OFR Fastighets AB

 • Håkan André, ledamot

PTK
Stämma

 • Johanna Jaara Åstrand, ledamot
 • Mathias Åström, suppleant
  Överstyrelse
 • Mathias Åström,1:e suppleant
 • Jens Ranta, 2:e suppleant
 • Camilla Brown, ledamot
  Styrelse
 • Camilla Brown, suppleant

Arbetsdomstolen, AD

 • Ulla Persson
 • Sören Holm

Electas överstyrelse

 • Annica Pettersson (PTK-mandat)

SKL
Arbetsmiljöråd

 • Mathias Åström

Välfärdsrådet

 • Johanna Jaara Åstrand, ledamot
 • Mathias Åström, suppleant

Kollektivavtalstiftelsen
Svenska Kyrkans Trygghetsråd

 • Ingrid Lindgren Andrén, suppleant
 • Henrik Tobin, ledamot

Svenska kyrkans pensionskassa
Fullmäktige

 • Christina Rogestam, ordförande
 • Lasse Thörn, Vice ordförande
 • Ingela Sjögren, ledamot
 • Lennart Ericsson, suppleant
  Styrelse
 • Anders Johansson, suppleant
 • Ola Carnelid, suppleant

Lärarnas a-kassa
Styrelse

 • Robert Fahlgren, ordförande
 • Angelika Molander, ledamot
 • Ingela Zetterberg, ledamot
 • Marie Wall Almquist, ledamot
 • Marina Hägg, ledamot
 • Per Hellström, ledamot
 • Birger Johansson, 1:e suppleant
 • Sandra Asp Axelsson, 2:e suppleant
  Revisorer
 • Anita Mellberg, revisor
 • Anna Söderlund, revisorsuppleant
 • Gunnel Ahlgren, revisor
 • Johan Lindhagen, revisorsuppleant

TAM-Arkiv
Styrelse

 • Anneth Caprali, ledamot

Skolforum Yrkesutveckling i Sverige AB (SYSAB)

 • Robert Fahlgren, ledamot
 • Sixten Frixon, ledamot

Folksam Liv
Styrelse

 • Johanna Jaara Åstrand
  Stämma
 • Maria Rönn
 • Sixten Frixon
 • Håkan André, suppleant
 • Johan Törnroth, suppleant

Folksam Sak
Stämma

 • Robert Fahlgren, fullmäktigeledamot
 • Camilla Brown, fullmäktigeledamot
 • Lena Durfors, suppleant
 • Mathias Åström, suppleant
  Arbetsutskottet
 • Sixten Frixon
 • Magnus Bergvalls stiftelse
  Styrelse
 • Johanna Jaara Åstrand
 • Sixten Frixon
 • Maria Rönn, suppleant
 • Lena Durfors, suppleant

Yngve Lindbergs minnesfond (Guldäpplet)

 • Robert Fahlgren, jury

Lärargalan

 • Maria Rönn, jury

Lärarutbildningskonventet

 • Per Båvner
 • Maria Guthke

Nationella skolbiblioteksgruppen

 • Elisabeth Ljungdahl

Trafikskadenämnden

 • Annika Pettersson,lekmannaledamot (TCO-mandat)

Internationella organisationer

NLS, Nordiska Lärarorganisationers Samråd
Styrelse

 • Johanna Jaara Åstrand
 • Sixten Frixon
 • Ina Eriksson
 • Maria Rönn
 • Robert Fahlgren

Sektorer
Förskola och fritidshem

 • Elisabeth Mossberg
 • Pia Rizell

Grundskola

 • Angelika Molander
 • Lisa Heino

Gymnasie- och yrkesutbildning

 • Patrik Ribe
 • Maria Rönn

Education International (El)

Constitution and By-Laws Committee

 • Johanna Jaara Åstrand

ECE, Early Childhood Education Task Force

 • Elisabet Mossberg

El Research Network

 • Johan Ernestam

El Styrelse

 • Johanna Jaara Åstrand

El Education and Solidarity

 • Lars-Erik Klason

El OECD/TUAC

 • Johan Ernestam

ETUCE Europeiska Fackliga Samorganisationens Utbildningskommitté
Likabehandlingskommitté

 • Per Båvner

ETUCE Europeiska Fackliga Samorganisationens Utbildningskommitt. (HERSC) Kommitté för högre utbildning och forskning

 • Anneli Hippinen-Ahlgren

ETUCE, European Trade Union Committee for Education
Styrelse

 • Maria Rönn

Union to Union
Styrelse

 • Maria Rönn

Förbundsråd

 • Ina Eriksson
 • Maria Rönn

Nordiska Folkhögskolerådet (NFR)

 • Ingela Zetterberg

NFSP, Nordiska Förbundet för specialpedagogik

 • Tord Söderqvist

Nordiska arbetsmiljönätverket (NAN)

 • Cyrene Martinsson Warn
 • Hans Flygare

Hållbarhetsrapport

Världens ledare kom 2015 överens om globala mål för en hållbar utveckling. Visionen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheten och orättvisan i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Vi kan alla bidra. Även Lärarförbundet är en pusselbit för att Sverige ska kunna leva upp till sina åtaganden i Agenda 2030.
Gå till Lärarförbundets hållbarhetsrapport.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse

Syfte

 • Att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen

Målsättningar

 • Lärares och skolledares makt över skolan och undervisningens utveckling ökar.
 • Likvärdigheten i den svenska skolan ökar.
 • Lärares och skolledares löner ökar mer än andras.
 • Skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare.
 • Skapa en skola som vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet.
 • Vårt engagemang gör skillnad i lärares och skolledares vardag.
 • Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

Värderingar:

 • Mänskliga rättigheter
 • Jämställdhet
 • Likvärdig utbildning
 • Solidaritet
 • Internationellt samarbete
 • Partipolitisk obundenhet
 • Demokrati

Ändamål:

 • Att förbättra individens och kollektivets villkor samt stärka inflytandet över och förutsättningarna för läraryrket.
 • Att utveckla och stärka läraryrket.
 • Att utveckla och främja lärares yrkesutveckling.
 • Att verka för utbildningsområdets utveckling.
 • Att påverka samhällsutvecklingen i frågor som är viktiga för eleverna, lärarna och skolan.

Våra grundläggande idéer

Under kongressen 2018 togs nya beslut kring vision, uppdrag, identitet och värderingar för verksamhetsperioden 2019–2021. Här nedan listas det som gällde under 2018. De nya besluten hittar ni under rubriken Viktiga beslut och händelser samt i Verksamhetsberättelsen där vi skriver mer om kongressen.

Ny medlemsparagraf

Den som är lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt den som är anställd som lärare, skolledare eller studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande får vara medlem i förbundet. Enligt beslut under kongressen 2018 är det bara de som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande som kan bli nya medlemmar från och med den 1/1 2020.

Vår organisation

Avdelningsstyrelserna stöttar ombuden och medlemmarna i att driva de frågor som är aktuella på respektive arbetsplats. Formerna för medlemmarnas engagemang utvecklas ständigt och de frågor som engagerar medlemmarna är prioriterade i vårt arbete.

Alla medlemmar kan tycka till om det som Lärarförbundet gör genom att lämna ett medlemsförslag. Förslagen kan väckas av avdelningar, Lärarförbundet Skolledare, Lärarförbundet Student och enskilda medlemmar löpande under kongressperioden. Medlemsförslag, som väcks av enskilda medlemmar ska inlämnas till respektive avdelning.

Ombuden har en viktig roll tillsammans med medlemmarna i uppdraget på arbetsplatsen. Och om det inte finns något ombud är det avdelningsstyrelsen som utför uppdragen tillsammans med medlemmarna. Avdelningsstyrelsen har dessutom i uppdrag att utveckla verksamheten.

Kongressen

Lärarförbundets kongress sammanträder vart fjärde år och är förbundets högsta beslutande nationella organ. 259 kongressombud väljs av medlemmarna på avdelningarnas årsmöten. Kongressen fattar beslut om förbundets verksamhetsinriktning och väljer förbundsstyrelse.

Förbundsrådet

Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Det består av 119 ombud som väljs av medlemmarna på avdelningarnas årsmöten. Förbundsrådet sammanträder minst en gång per år samt vid behov.

Avtalsdelegation

Inom Lärarförbundet finns avtalsdelegationer vars syfte är att fokusera på ett eller flera avtalsområden och att tillsammans med förbundsstyrelsen tillvarata medlemmarnas intressen. Avtalsdelegationer inrättas av förbundsstyrelsen och verkar under aktuell avtalsrörelse. Om ett avtalsområde omfattar mer än 1/3 av förbundets medlemmar ska delegationen bestå av 101 ledamöter och ha beslutanderätt om avtalet och konfliktåtgärder. Detta gäller avtalet med SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ledamöterna väljs av medlemmarna efter nominering och val på varje avdelnings årsmöte.

Referensorgan

Inom Lärarförbundet finns referensorgan vars syfte är att fokusera på olika verksamhetsområden, yrkesfrågor och i samarbete med förbundsstyrelsen tillvarata specifika medlemsgruppers intressen. Referensorganen ska också vara en samarbetspartner till avdelningar och nätverk inom organisationen. Det finns referensorgan för olika skolformer.

Lärarförbundet Student

Lärarförbundet student är Lärarförbundets organisation för lärarstudenter och samarbetar med förbundsstyrelsen för att tillvarata lärarstudenternas intressen. Lärarförbundet Student vill påverka och förbättra lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen och finns i princip alla orter som har lärarutbildning.

Lärarförbundet Skolledare

Lärarförbundet Skolledare organiserar drygt 6 000 aktiva medlemmar och är därmed det största förbundet för skolledare. Inom Lärarförbundet Skolledare organiserar vi all personal inom utbildningsområdet som har ledarbefattningar och samarbetar med förbundsstyrelsen för att tillvarata skolledarnas intressen.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är verkställande organ och högsta beslutande organ mellan kongresserna. Den arbetar utifrån verksamhetsinriktning och andra kongressbeslut och beslutar om verksamhetsplan och budget för varje år. Styrelsen består av förbundsordförande, två vice ordföranden och fjorton ledamöter.

Förbundsstyrelsen 2018

Presidiet (omvaldes vid kongressen):

 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande.
 • Maria Rönn, 1:e vice ordförande.
 • Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande.

Ledamöter:

 • Terje Adkins, Göteborg, (nyval vid kongressen)
 • Marie Wall Almquist (omval vid kongressen)
 • Jenny Andersson, Trollhättan (nyval vid kongressen)
 • Sandra Asp Axelsson (omval vid kongressen)
 • Erika Bäck, Göteborg (nyval vid kongressen)
 • Mikael Forsberg (omval vid kongressen)
 • Eva Frank (avgående efter kongressen)
 • Per Hellström (avgående efter kongressen)
 • Marina Hägg (avgående efter kongressen)
 • Line Isaksson (omval vid kongressen)
 • Angelika Molander (avgående efter kongressen)
 • Elisabet Mossberg (till och med mars 2018)
 • Anna-Mia Nilsson (omval vid kongressen)
 • Anna Olskog, Umeå (nyval vid kongressen)
 • Louise Plobeck, Uppsala (nyval vid kongressen)
 • Pia Rizell (omval vid kongressen)
 • Sara Sundström (omval vid kongressen)
 • Johan Törnroth (omval vid kongressen)
 • Sandra Wahlström (omval vid kongressen)

Adjungerade:

 • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, adjungerad Lärarförbundet Skolledare.
 • Matilda Gustafsson, adjungerad Lärarförbundet Student.
 • Henric Axell, personalrepresentant, från och med november 2018.
 • Cyrene Martinsson Waern, personalrepresentant, till och med november 2018.

Styrelsen hade 19 protokollförda möten under året.

Revisorer (omvaldes vid kongressen):

 • Förtroendevalda: Gunnel Ahlgren, Anita Mellberg,
 • Johan Lindhagen, suppleant, Anna Söderlund, suppleant.
 • Auktoriserad: Johan Rönnkvist, PwC.

Förbundsråd

Eftersom Lärarförbundet höll kongress 2018 genomfördes inget förbundsråd under året.

Avtalsdelegationen

Under året pågick avtalsrörelsen kring det kommunala avtalet för ca 200 000 lärare och skolledare. Parterna Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL och Sobona kunde inte komma överens om ett nytt avtal under våren 2018 och enades därför i maj om att kalla in medlarna Aida Hadzialic och Kurt Eriksson. I september sa avtalsdelegationen ja till medlarnas bud. Avtalet för fler och friskare lärare sträcker sig från 1 april 2018 till 31 mars 2021. Läs mer om avtalets innehåll under Viktiga beslut och händelser.

Medarbetare och personalfrågor

Samarbete och ökad kompetens

Under året har flera insatser för att stärka ett tvärorganisatoriskt lärande och samarbete genomförts. Projektet digitalverksamhetsutveckling (DVU), är t ex både en möjlighet till samarbete och en väg till utökat samarbete genom de digitala lösningar som projektet tar fram. Effekterna är mindre manuell hantering i medlemssystemen och ännu bättre stöd till förtroendevalda i deras uppdrag genom en ny webbplats. Chefer har fått handledning i ledarskap och chefscoachning och ett kompetensutvecklingsprogram inom professions- och villkorsfrågor har genomförts på Lärarförbundet Kontakt. Alla medarbetare har erbjudits en föreläsningsserie med Mats Tyrstrup och Helene Lidström för att öka kompetensen om det nya arbetslivet.

Aktivitetsbaserat kontor

Arbetslivets nya krav och teknikutvecklingen skapar behov av nya arbetssätt och lokaler. Kansliet har även genomfört ett arbete för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Resultatet blev att en första grupp flyttade in i ett aktivitetsbaserat kontor i Lärarnas Hus, utformade efter verksamhetens behov, vid årsskiftet 2018–2019. Målet är att möjliggöra samarbete, nätverkande och kreativitet.

Mot ett hållbart arbetsliv

Under året har satsningar skett inom arbetsmiljöområdet med bl a nya pulsmätningar (medarbetarundersökningar) och en upphandling av företagshälsovård. Ett partsgemensamt arbete för nytt kollektivavtal genomfördes under året tillsammans med Unionens riksklubb och Akademikerföreningen vid Lärarförbundet. Avtalet gäller för anställda vid Lärarförbundet, Lärartidningar produktion och Lärarnas a-kassa.

Avtal

Lärarförbundet har kollektivavtal med Unionens riksklubb och Akademikerföreningen vid Lärarförbundet. Avtalet gäller för anställda vid Lärarförbundet, Lärartidningar Produktion AB och Lärarnas a-kassa.

Vi strävar gemensamt efter att vara engagerade, öppna, kompetenta och drivande. Att arbeta tillsammans för ett hållbart och utvecklande yrkesliv gäller såväl för kanslipersonal som förtroendevalda.

Ersättningar

Förste och andre vice ordförande har ett tillägg om 20% av 1,5 basbelopp per år som utbetalas med en 12-del per månad (motsvarande 20% av en förbunds-styrelseledamots arvode.) Förbundsordförande: 107 344 kr/mån. Förste och andre vice ordförande: 62 712 kronor (80% anställning).

Om det uppkommer fördyrande levnadskostnader som inte täcks av de avdrag skattemyndigheten godkänner har de tre ordförandena rätt till kompensation för dessa samt rätt till fria hemresor. Inga ytterligare ersättningar utgår för arbete under till exempel kvällar och helger. Om uppdraget upphör, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under sex månader till ordföranden och under tre månader till förste och andre vice ordföranden. Om någon av dem får en annan anställning under denna period ska lönen från Lärarförbundet samordnas.

För kanslichefen utgår inga ersättningar för arbete under kvällar och helger. Om kanslichefen lämnar sin tjänst, oavsett orsak, utbetalas oförändrad lön under nio månader. Månad 10–18 utbetalas sedan 70% av lönen vid avgångstillfället. Om kanslichefen får en annan anställning under denna tid ska lönen från Lärarförbundet samordnas. Kanslichefens pensionsålder är 64 år. I övrigt gäller i tillämpliga delar samma anställningsvillkor som för all annan personal som är anställd inom Lärarförbundet. Kanslichef: 97 500 kr/mån.

Verksamhet under året

Under 2018 har Lärarförbundet bedrivit verksamhet inom de områden som varit verksamhetsinriktningen för perioden 2015–2018: ”Ett attraktivt yrke i utveckling” och ”Det självklara valet”. 2018 var det sista året i verksamhetsperioden och det är dags att sammanfatta resultaten.

Övergripande målsättning för 2018: Vi är den självklara rösten för Sveriges lärare och skolledare och påverkar på alla nivåer för att fler vill bli och förbli lärare. Vår verksamhet ska på alla nivåer syfta till att Lärarförbundet är en attraktiv och rekryterande organisation.

 • Varje månad rekryterar vi minst 1 000 nya yrkesaktiva medlemmar.

Mål för ”Ett attraktivt yrke i utveckling”

Lärares och skolledares löner ökar mer än andras.

 • Lärare och skolledare påverkar löneuppvärderingen genom avtalsrörelse, bristen på lärare och i löne- och utvecklingssamtal, vilka sammantaget får lokala politiker och huvudmän att prioritera höjda löner.

Skapa hållbara förutsättningar för lärare och skolledare.

 • Lärare och skolledare agerar för att det pedagogiska uppdraget/det pedagogiska ledarskapet ryms inom arbetstid och tilldelade resurser.
 • Nationella och lokala politiker tar ansvar för att förbättra lärares och skolledares hela arbetssituation och skapa nya kompetensutvecklingsmöjligheter för lärare och skolledare.

Fler behöriga lärare och likvärdigheten i den svenska skolan ökar.

 • Nationella och lokala politiker tar gemensamt ansvar för initiativ för fler behöriga lärare och ökad likvärdighet.

Mål för ”Det självklara valet”

Vårt engagemang gör skillnad i lärares och skolledares vardag.

 • Avdelningsstyrelserna ökar sin närvaro på arbetsplatserna och säkerställer att det på alla arbetsplatser finns ombud som skapar möjligheter för och tillvaratar medlemsengagemang på arbetsplatsen.
 • Ombuden stärker dialogen och professionens inflytande på arbetsplatsen.

Andelen yrkesverksamma lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet ökar.

 • Avdelningsstyrelserna arbetar aktivt med att öka andelen yrkesaktiva lärare, skolledare och studerande som är medlemmar och sätter mål för antalet nya medlemmar.
 • Ombuden arbetar aktivt med rekrytering och erbjuder medlemskap till alla lärare och skolledare.

Indikatorer

Uppfyllelsen av målsättningarna mäts genom indikatorer som hämtas från olika datainsamlingar, t.ex. genom en stor medlemsundersökning.

Under 2018 rekryterade vi över 12 000 nya yrkesaktiva, vilket innebär att målet om 1000 nya yrkesaktiva per månad uppnåddes på årsbasis. Detta är mycket glädjande och visar att vi är en attraktiv organisation.

Alla indikatorer som rör Lärarförbundet på arbetsplatsen ligger stabilt eller visar en positiv tendens vilket är bra. Medlemmarna på arbetsplatsen är minst lika nöjda eller nöjdare med Lärarförbundet. Medlemmarna betraktar Lärarförbundet i högre grad som en öppen organisation. I övrigt ser vi små eller inga förändringar kopplat till de indikatorer som vi mäter.

På det stora hela så är våra medlemmar lika nöjda som tidigare och rekommendationsbenägenheten är ungefär konstant runt 70%. Vi ligger även kvar stabilt gällande indikatorerna om att vara det självklara valet för varje lärare samt att vi är rösten för Sveriges lärare i den allmänna debatten.

När det gäller medlemmarnas arbetsbelastning och löneutveckling visar medlemsundersökningen att det finns fortsatt mycket kvar att göra för att nå fram till målen. Vi kan statistiskt konstatera att lönerna för lärare som grupp har utvecklats väl under de senaste åren. Dock har inte alla fått del av dessa löneökningar och de är långt ifrån tillräckliga för att kunna jämföra lärare med andra yrken med lika lång utbildning.

Kommunikation och opinionsbildning

Webb och sociala medier

Lärarförbundets webbplats lärarförbundet.se har även under 2018 haft en kraftig tillväxt av besökande. Totalt över 11 miljoner sidvisningar. Det är ökning med 15% från föregående år. De sidor som har som uppgift att erbjuda medlemskap har fått ett kraftigt ökat intresse. Över 160 000 gånger har dessa sidor visat. Kansliet har gjort anmälningsformuläret enklare att fylla i med syftet att färre ska lämna sidan innan man fullföljt sin ansökan vilket har gett förbättringar.

Intresset för ett nytt skolavtal med SKL har varit mycket stort i våra digitala medier. De nyheter och blogginlägg som har tagit upp ämnet tillhör de mest besökta av alla nyheter under året. De som berörts av avtalet har fått regelbundna nyhetsbrev. Även den gemensamma kampanjsidan som drevs av Lärarförbundet och LR tillsammans för att sätta press på SKL att teckna ett skolavtal18 fick stort genomslag och byggde under våra krav genom tydlig opinionsbildning.

Intresset för Bästa skolkommun har varit mycket stort. Sammanlagt har en bra bit över 100 000 besökt någon av våra webbsidor om Bästa skolkommun och ökningen jämfört med föregående år är 35%.

Opinionsbildning

År 2018 var det val till riksdag, kommun och landsting. Med anledning av det genomförde Lärarförbundet under året en omfattande opinionskampanj. Kampanjen gick under namnet Lärareffekten och syftet var att visa på lärarnas betydelse för individens och samhällets utveckling och få upp skolfrågan på agendan inför valet. Den bärande del var en berättelsekampanj där kända och okända personer berättade om en lärareffekt som de har upplevt. Kampanjen sjösattes i februari och pågick under hela 2018. Lärareffekten väckte stort engagemang på lokal och nationell nivå med aktiviteter och politikerträffar som fick genomslag i media vilket bidrog till att stärka vår position i samhällsdebatten.

Kampanjen blev även nominerad till Columbi ägg, Dagens samhälles pris för bästa kampanj riktad till beslutsfattare i offentlig sektor. Kampanjen kompletterades med flera rapporter under benämningen Lärarkollen.

Andra opinionsaktiviteter i korthet

 • Parallellt med valet så var avtalsrörelsen den stora omvärldshändelsen under 2018. Med hjälp av aktiv opinionsbildning i egna och förtjänade kanaler förstärkte Lärarförbundet sin position som en kraftfull aktör, satte press på motparten och fick upp medlemmarnas frågor på agendan.
 • Arbetet med automatiserade digitala rapporter utvecklades under 2018. Vi kunde presentera statistik nedbruten på lokal nivå, vilket möjliggjorde jämförelser på kommunnivå. Det fick stort genomslag i lokaltidningar runt om i landet. Exempelvis handlade det om siffror på antalet behöriga lärare i grundskolan samt över kommande pensionsavgångar. Det satte i sin tur fokus på lärarbristen och möjliggjorde för Lärarförbundet att kommunicera sina förslag till lösningar.
 • Lärarförbundets årliga rapport Bästa Skolkommun slog 2018 rekord i form av mediegenomslag. Orsaken var primärt en massiv rapportering på lokal nivå. Detta gjorde att förbundets förtroendevalda fick upp sina lokala hjärtefrågor på agendan. Bästa Skolkommun har blivit en institution i Skolsverige och bidrar i högsta grad till att etablera förbundet som den naturliga samtalspartnern gentemot politiker på kommunal och nationell nivå.
 • Under slutet av året bedrev vi kampanjen Renodla läraruppdraget. Syftet var att sätta fokus på alla de sysslor som lärare utför, mensom inte ligger inom ramen för uppdraget. En bärande del i kampanjen var en namninsamling och under perioden samlades det in tusentals vittnesmål från lärare runt om i landet. Budskapet var att det saknas 65 000 lärare och skolledare i Sverige och att vi inte har råd att slösa med deras kompetens.

Tidningsutgivningen

Under 2018 skedde en omorganisation som innebär att den tidigare tidningsavdelningen numera är en del av MKJ, avdelningen för Marknad, kommunikation och journalistik. Arbetet med att implementera ett nytt redaktionellt program inleddes. Tidningarnas journalistik är fortsatt oberoende och garanten för det är chefredaktörerna i sin roll som ansvariga utgivare.

Under hösten startade utgivningen av tidningen Grundskolan, i fem editioner. Tidskriften ersätter de tidigare titlarna Alfa, Fritidspedagogik, MiVida, Origo och Uttryck. De första tre utgåvorna gick ut till berörda medlemmar utan kostnad och har tagits emot väl.

Viktiga beslut och händelser

Kongress gav ny inriktning

Kongressen genomfördes den 23–26 oktober. Efter en lång demokratisk process presenterade förbundsstyrelsen i januari förslag till styrdokument, stadgar, ekonomi och organisering i fristående verksamhet. En remiss- och motionsprocess pågick under våren 2018 då många synpunkter och förslag kom in från medlemmar och förtroendevalda. Förbundsstyrelsen reviderade sina förslag utifrån synpunkterna och yttrade sig kring motionerna. De slutgiltiga förslagen inför kongressen presenterades i augusti samtidigt som de valda kongressombuden inledde sin interna dialog. Under kongressen fattades beslut om ny vision, uppdrag, identitet och värderingar samt att Lärarförbundet ska vara ett fackligt professionsförbund där de som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare och lärarstuderande kan bli medlemmar.

Kongressbesluten i korthet

 • Ny medlemskapsparagraf: Detta är en stor förändring för Lärarförbundet som tydliggör att vi är ett förbund för dem som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare samt lärarstuderande. Medlemsparagrafen träder i kraft den 1 januari 2020. Innan dess ska en tolkning diskuteras och beslutas av Förbundsrådet.
 • Agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning 2019–2022: Här stakas vägen ut för professionen och Lärarförbundet under de närmaste åren. I de nya stadgarna reviderades avdelningarnas uppdrag till att fokusera mer mot att lyssna på och fånga engagemang hos medlemmar på arbetsplatserna.
 • Budgeten: Två avgiftsklasser infördes vilket gör Lärarförbundet till det mest prisvärda alternativet för lärare och skolledare. Avdelningsanslagets gjordes om för att bättre stimulera rekrytering av studenter och yrkesaktiva.
 • Organisationsförändring för medlemmar i fristående verksamhet: Förändringen träder ikraft 1/7 2020. Den ska skapa bättre möjligheter att fånga engagemanget inom fristående verksamhet och ge medlemmar i dessa verksamheter en bättre demokratisk representation i organisationen.

Treårigt avtal

Under hela året förhandlade Lärarnas Samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår, med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta). Efter att ha varit i medling sedan i maj antog lärarfacken och SKL medlarnas bud om ett nytt treårigt avtal.

Det nya avtalet kommer förbättra lärares och skolledares arbetsmiljö och ge ordning och reda i lönesättningen. Grunden läggs för fler och friskare lärare.

Avtalet i korthet

 • En partsgemensam ambition att fortsätta lärarkårens positiva löneutveckling genom individuell och differentierad lön och att uppnå en önskvärd lönestruktur. Avtalet innehåller tre löneöversyner: 1 april 2018, 1 april 2019 och 1 april 2020.
 • Alla arbetsgivare ska tillsammans med lokala fackliga företrädare bedriva ett strategiskt arbete för skolans kompetensförsörjning och särskilt uppmärksamma arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.
 • Partsgemensamma arbeten om arbetsmiljö, dialogmaterial om arbetsbelastning och arbetstider, förtydliganden om lovskola, stödmaterial om lön och lönestruktur, och att genomlysa avtalets villkor ur arbetsmiljöhänseende.

Valrörelsen

I valrörelsen 2018 fokuserade Lärarförbundet på lärarbristen och på en långsiktigt hållbar skolpolitik. I kampanjen Lärareffekten lyfte vi till exempel den ovärderliga effekt lärare kan ha på elever och samhället i stort om rätt förutsättningar finns på plats. När valet var över kunde vi konstatera att skolan blev en av de viktigaste frågorna för väljarna, vilket var en stor framgång för vårt påverkansarbete. Arbetet fortsatte både nationellt och lokalt även efter valet.

Beslut i förbundsstyrelsen

Förutom beslut kring kongress, avtalsrörelse och valrörelse behandlade styrelsen under året frågor kring medlemsutveckling och de prioriterade målen. Följande beslut fattades:

 • Programförklaring: En varumärkesplattform utifrån kongressens beslut med budskapsberättelse, löfte och position.
 • Förtroendevaldas uppdrag: Tydliggör uppdraget för Lärarförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen och i avdelningsstyrelsen med utgångspunkt i stadgar och styrdokument.
 • Kommunikationsstrategi: För att utveckla Sveriges bästa medlemskommunikation.
 • Politik för grundskola och förskoleklass: Utgångspunkten är att professionen står i centrum.
 • Fritidshemspolitik: Fritidspedagogik är en framtidspedagogik.
 • Ställningstaganden i betygsfrågor: Ställningstagandena vilar i hög grad på principerna i lärares yrkesetik.
 • Upphandlingspolicy: Utgångspunkt i våra grundläggande värderingar, etiska riktlinjer och Fair Union.
 • Riktlinjer för politisk medverkan i samband med valet 2018: Innebär att vi inte samarbetar med partier vars värdegrund, ideologi eller grundläggande principer går stick i stäv med Lärarförbundets.
 • Reviderat uppdrag för Lärarförbundets vetenskapliga råd: För att stärka skolans vetenskapliga bas samt i arbetet med att stärka lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.
 • Dialogarenor 2019–2022: Skapa en nationell plan för mötesplatser mellan förbundsstyrelsen och förtroendevalda i avdelningar under kommande kongressperiod.
 • Direktiv för Verksamhetsråden: Syfte är att de ska vara ett samverkansorgan mellan avdelningarna och de regionala kontoren.

Avtal

Följande avtal slöts under året:

 • Arbetsgivaralliansen – folkhögskola: 20180501–20200430
 • Arbetsgivaralliansen – skola/utbildning: 20180501–20200430
 • Arbetsgivaralliansen – TRIA (fd Huvudmannaförbundet): 20180501–20200430
 • KFO: 20180831–20200930
 • IDEA – folkhögskola: 20180501–20200430
 • SKL: 20180401–20210331

Internationellt samarbete

Rätten till utbildning för alla är en utgångspunkt i Lärarförbundets internationella samarbete. Vi stöttar lärare i andra länder att organisera sig och att bygga starka, oberoende och demokratiska fackliga organisationer som kan påverka lärarnas förutsättningar och skolans utveckling.

1,5% av medlemsavgifterna används under kongressperioden för Lärarförbundets internationella arbete. 2018 uppgick detta stöd till 6,4 miljoner kronor.

2018 fick Lärarförbundet dessutom ett bidrag på 5,2 miljoner kronor från Sida till fackligt utvecklingssamarbete via Union to Union. Detta har finansierat ett program för organisationsutveckling av fackliga lärarorganisationer i Malawi, Zanzibar, Filippinerna, Colombia, stöd till regionala nätverk för jämställdhet i Latinamerika och Afrika samt till en pedagogisk rörelse i Latinamerika.

Några nedslag under året

 • Utvärdering av jämställdhetsnätverket i Afrika.
 • Konferens för internationellt ansvariga i lokalavdelningar.
 • Studiecirkel ”Vär(l)degrunden” lanserades on-line, liksom en internationell del i
 • ombudsutbildningen.
 • Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) har under året fokuserat på professionsfrågor och utbildningsreformer.
 • Kampanjen Global Action Week hade temat ”Lärareffekten-för en hållbar utveckling i Sverige och världen” och baserades på Agenda 2030.
 • Deltagande i Education Internationals kvinnokonferens där kvinnligt ledarskap i fackföreningsrörelsen var temat. Lärarförbundet har också deltagit i EIs konferenser för högre utbildning, skolledare och förskolefrågor liksom ETUCEs konferens.
 • Ett 20-tal lärarorganisationer i USA och Europ var representerade vid Lärarförbundets kongress.För dem ordnades ett separat program med workshops och skolbesök, när de inte deltog i kongressförhandlingarna. EIs generalsekreterare David Edwards var en av öppningstalarna.

Internationella målområden:

 • Internationellt fackligt utvecklingssamarbete.
 • Medlemsengagemang.
 • Internationellt påverkansarbete.

Framtida utveckling

Kongressens beslut ger Lärarförbundet en tydlig riktning inför framtiden. Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraften från hela lärarprofessionen. På det viset stärker vi vår ställning och vårt inflytande. Det är också därför vi är störst. Den framtida utvecklingen för Lärarförbundet handlar till stor del om att tydliggöra vår identitet och vårt budskap så att vi kan växa och bli ännu större.

Det är medlemmarnas engagemang och den stolthet som finns hos varje lärare och skolledare som skapar Lärarförbundets kraft. Våra medlemmar har svaren på vad som behöver hända på arbetsplatser och i skolan i stort. Därför är dialogen mellan medlemmar och en verksamhet som lägger tyngdpunkten på medlemmarnas egna frågor på arbetsplatserna, en förutsättning för framgång.

Den stora utmaningen är lärarbristen i vårt land. Den är inte bara ett problem för de barn och elever som inte får rätt till utbildade och behöriga lärare. Den är också ett stort samhällsproblem. Allt börjar med bra lärare som tillsammans får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Så ser det tyvärr inte ut överallt idag. Lärarbristen slår hårdast där barn och elever har störst behov.

Lärarbristen påverkar också de befintliga lärarna som tvingas arbeta mer och hårdare. Vi kommer att prioritera våra insatser på att hitta olika sätt för att lösa lärarbristen. Svaren har vi redan: de stavas högre lön och status, lägre arbetsbelastning och mer inflytande . Detta kommer vi arbeta för, bland annat genom att verka för en god implementering av Skolavtal-18, som ju har fler och friskare lärare som målsättning.

I det politiska påverkansarbetet är det frågor om lön och arbetsbelastning som är i fokus, men också att bidra till att tankarna från Skolkommissionen om ett professionsprogram för lärare och skolledare blir verklighet. I det fallet verkar den politiska insikten och viljan finnas, vilket är hoppingivande. Under 2019 kommer vi internt att arbeta vidare med några av de kongressbeslut som fattades 2018. Exempelvis om tolkningen av medlemskapsparagrafen och förberedelser för organisationsförändringen för medlemmar i fristående verksamhet.