Senast uppdaterad

2021-09-09

Valförfarande till Kongressen

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. På kongressen fattar kongressombuden strategiska beslut för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Under 2020 och 2021 har det hållits extrakongresser som behandlat frågan om en eventuell ny organisering. Nästa gång en ordinarie kongress hålls är 2022.

Så här går valet till

  1. Medlemmar nominerar medlemmar de vill se i nationella organ
  2. De nominerade presenteras på lararforbundet.se
  3. Valberedningen i kretsen gör ett förslag till vilka de vill se som valda.
  4. Medlemmarna röstar på årsmötet fram vilka representanter de vill ha. För medlemmar anslutna till Riksorganisationen sker valen via webben.
  5. Det slutgiltiga beslutet presenteras på lararforbundet.se den 15 april.

Kongressens uppgift

Här är ett utdrag ur våra stadgar gällande Kongressen:

§ 10 KONGRESS

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ.

§ 10.1 Kallelse

Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Ordinarie kongress kallas minst tolv månader före kongressens öppnande.

§ 10.2 Deltagare

Kongressen ska bestå av 259 ombud jämte förbundsstyrelsens ledamöter. För ombuden ska utses suppleanter.

251 av kongressombuden utses enligt det förfarande som beskrivs i § 7.2. Varje krets har två ombud. Återstående ombud – upp till 251 - fördelas mellan kretsarna proportionellt i förhållande till deras medlemsantal per 1 juli år närmast före kongressår.

De valkretsvis valda kongressombuden utses för tiden från och med 1 juli kongressåret till och med 30 juni nästa kongressår, det vill säga mandatperioden är fyra år.

Lärarförbundet Student och Lärarförbundet Skolledare utser vardera fyra kongressombud. Anmälan av dessa ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 juni det år kongressen sammanträder.

Förbundets revisorer ska kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt, samt rätt att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

Valberedningens ledamöter kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor.

Styrelsen för Lärarstiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening ges möjlighet att närvara vid kongressen med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör stiftelsens verksamhet.

Nominera din kandidat