Senast uppdaterad

2022-03-01

Val till nationella organ - Kongress, Förbundsråd och Skolledarmötet 2022

Nu är 2022 års röstning till de nationella organen avslutad. Från 20 april kommer de ombud och suppleanter som blivit utsedda att presenteras.

Lärarförbundet delar in medlemmarna i 29 kretsar. Kretsarna röstar om vilka personer som ska vara ombud för dem i de nationella organen, det vill säga:

  • Kongress
  • Förbundsråd
  • Skolledarmöte.

Valet är en viktig del av vår demokratiska process.

Så går valet till:

Om du tillhör en avdelning sker valen till de nationella organen på ert lokala årsmöte i mars. Se vilka som är nominerade i din krets: Nominerade till de nationella organen per krets (login med BankID behövs).

Om du tillhör Riksorganisationen röstar du på webben, senast den 15 mars 2022: Nationella val till Riksorganisationen. Du kan se de nominerade i röstningsverktyget.

Val till Kongressen 2022

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. På kongressen fattar kongressombuden strategiska beslut för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Under 2020 och 2021 har det hållits extrakongresser som behandlat frågan om en eventuell ny organisering.

Nästa gång en ordinarie kongress hålls är 2022.

Val till Förbundsrådet 2022

Förbundsrådet är ett viktigt organ i Lärarförbundets organisation. Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Ombuden väljs för två år.

Val till Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt. På Skolledarmötet deltar 75 valda ombud plus nationell styrelse och valberedning.

Den här sidan uppdateras fortlöpande under året.

Översikt: så går nomineringarna och valet till

Mellan 15 september och 31 oktober 2021 kunde medlemmarna nominera vilka personer som skulle företräda deras krets på Kongress, Förbundsråd och Skolledarmöte.

Den 15 november presenterades samtliga nominerade.

Den 15 december presenterade Lärarförbundets valberedning ett förslag på kandidater, med utgångspunkt i nomineringarna. I arbetet har valberedningen tagit hänsyn till medlemskårens sammansättning utifrån bland annat ålder, kön, yrkesroll.

I mars 2022 väljs kandidaterna på respektive avdelnings årsmöte. Undantaget är Riksorganisationen som röstar på webben: Val till nationella organ inom Riksorganisationen.

Från 20 april presenteras namnen på de valda ledamöterna och suppleanterna till respektive organ.