Senast uppdaterad

2021-12-15

Val till nationella organ - Kongress, Förbundsråd och Skolledarmötet 2022

Kongress, Förbundsråd och Skolledarmötet är våra tre nationella organ. Valförfarandet till de nationella organen är en viktig del i vår demokratiska process.

Nu är valberedningarnas förslag till ombud och suppleanter i de nationella organen klara. Om du är medlem kan du klicka på länken och se valberedningarnas förslag till representanter i de olika kretsarna.

Så här går valen till

Mellan 15 september och 31 oktober 2021 skickade medlemmar in sina förslag på kandidater. 15 november presenterades namnen på de nominerade och därefter gick kretsarnas valberedningar igenom alla nomineringarna för att senast den 15 december presentera ett förslag för respektive krets/riksorganisation.
I mars 2022 sker val på respektive avdelnings årsmöte, utom för riksorganisationen där röstningen sker via webben.

Val till Kongressen 2022

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. På kongressen fattar kongressombuden strategiska beslut för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Under 2020 och 2021 har det hållits extrakongresser som behandlat frågan om en eventuell ny organisering.

Nästa gång en ordinarie kongress hålls är 2022.

Val till Förbundsrådet 2022

Förbundsrådet är ett viktigt organ i Lärarförbundets organisation. Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Ombuden väljs för två år.

Val till Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt. På Skolledarmötet deltar 75 valda ombud plus nationell styrelse och valberedning.

Den här sidan uppdateras fortlöpande under året.