Senast uppdaterad

2021-09-13

Val till nationella organ - Kongress, Förbundsråd och Skolledarmötet 2022

15 september 2021 påbörjades arbetet med att välja representanter till våra nationella organ: Förbundsråd, Kongress och Skolledarmötet 2022. Förfarandet är en viktig del i vår demokratiska process. Ta chansen och nominera den du vill ha som din representant!

Mellan 15 september och 31 oktober 2021 kan du som är medlem skicka in dina nomineringar. Därefter kommer kretsarnas valberedningar gå igenom alla nomineringarna och senast den 15 december presentera ett förslag för respektive krets/riksorganisation. De nominerade presenteras därefter på webben.
I mars 2022 sker val på respektive avdelnings årsmöte, utom för riksorganisationen där röstningen sker via webben.

Val till Kongressen 2022

Kongressen är högsta beslutande organ för Lärarförbundet. Den äger rum vart fjärde år. På kongressen fattar kongressombuden strategiska beslut för att driva lärarnas viktigaste framtidsfrågor. Under 2020 och 2021 har det hållits extrakongresser som behandlat frågan om en eventuell ny organisering.

Nästa gång en ordinarie kongress hålls är 2022.

Val till Förbundsrådet 2022

Förbundsrådet är ett viktigt organ i Lärarförbundets organisation. Förbundsrådet är förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor av större principiell betydelse. Ombuden väljs för två år.

Val till Skolledarmötet 2022

Skolledarmötet är Lärarförbundet Skolledares högsta beslutande organ. Skolledarmötet väljer nationell styrelse och valberedning samt beslutar om verksamheten för kommande period. Mötet behandlar också aktuella frågor i övrigt. På Skolledarmötet deltar 75 valda ombud plus nationell styrelse och valberedning.

Den här sidan uppdateras fortlöpande under året året.