Senast uppdaterad

2021-04-07

Vägen till Skolavtal21

Den kommunala avtalsrörelsen 2021 är nu avslutad. Vi har landat i ett Skolavtal 21 tillsammans med Lärarnas Riksförbund, SKR och Sobona.

Var med och sätt tryck i förhandlingarna!

Skolavtal 21 är färdigt

HÖK 18 förlängs tillfälligt - detta gäller nu

Den 31 mars 2021 löpte det kommunala kollektivavtalet HÖK 18 ut men arbetet med att landa ett Skolavtal 21 pågår fortfarande. Under tiden vi förhandlar så kommer HÖK 18 att förlängas. Detta tills vi antingen enats om ett nytt avtal eller behöver gå in i konflikt efter medlingsförsök.

Genom att förlänga avtalet säkerställer vi att du behåller dina anställningsförmåner, så som extra pengar vid sjukskrivning och föräldralön. Tills det nya avtalet är färdigt får dock inga nya löner sättas.

Häng med i detta flödesschema om avtalsrörelsens slutfaser!

Eftersom vi inte är färdiga med förhandlingarna så kommer avtalet prolongeras, det vill säga förlängas, med kort uppsägningstid. Detta tills vi antingen enats om ett nytt avtal eller behöver gå in i konflikt efter medlingsförsök.

När ett avtalsförslag finns så kommer vår avtalsdelegation för SKR-området att kommer ta ställning till det. Accepteras avtalsförslaget har vi ett nytt kollektivavtal.

Om fack och arbetsgivare inte kommer överens och förhandlingarna strandar så måste parterna, enligt svensk arbetsrättslagstiftning, gå in i medling. Eftersom vi har ett avtal med SKR så kan vi tillsammans med SKR välja två fristående medlare själva istället för att få tilldelat från Medlingsinstitutet. Medlarna ska hjälpa oss och SKR vidare med förhandlingarna. Medlarna lägger, efter att ha satt sig in i frågorna, ett bud till parterna. Budet är en kompromiss mellan parternas yrkanden och konstrueras utifrån vad parter på övriga arbetsmarknaden kommit överens om i liknande frågor. Accepteras medlarnas bud så har vi ett nytt kollektivavtal.

Men säger någon part nej till medlarnas bud, och medlarna väljer att inte komma med ytterligare något bud, då kan någon part välja att varsla om konfliktåtgärder, till exempel strejk från arbetstagarsidan respektive lockout från arbetsgivarsidan. Senast två veckor innan konflikten träder i kraft måste parten varsla om åtgärden.

Nu har de kommunala avtalsförhandlingarna dragit i gång

Förhandlingarna och arbetet mot Skolavtal21 är nu igång. Minskad arbetsbelastning, löneökningar och bättre möjlighet till utveckling i yrket – det är de viktigaste kraven gentemot SKR för Sveriges kommunalt anställda lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

– Vi måste se till att avtalet verkligen binder kommunerna till skarpa åtaganden som förbättrar situationen i varenda kommun. Skolavtal18 påbörjade arbetet, men det har hänt för lite på för många ställen. Arbetsmiljön, möjligheten till planering och uppföljning liksom möjligheten till utveckling måste säkras överallt. Balansen mellan uppdrag och förutsättningar är första prio. Utifrån varje skolforms särart behöver arbetsuppgifterna balanseras i förhållande till varandra och den totala arbetstiden, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Lärarförbundet har växlat yrkanden med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) - arbetsgivarnas organisation. SKR säger sig dela bilden av de utmaningar som svensk skola står inför, men framhåller samtidigt att de ekonomiska ramarna är viktigast.

– I en likvärdig skola är det orimligt att en elevs hela framtid ska bero på var man bor och kommunens skatteunderlag. Det måste tas ett grepp på nationell nivå, där både de nationella parterna och staten tar ett större ansvar för förutsättningarna.

Det nuvarande avtalet löper ut 31 mars 2021.

– Det kommer att bli svåra förhandlingar. Tro inget annat. Utgångspunkten för arbetsgivarsidan är oftast att applåder och pep-talk fixar arbetsmiljön och ett attraktivt läraryrke. Det gör det inte! Vi vill inte lämna vare sig våra medlemmar eller de enskilda kommunerna i sticket. Nu krävs att vi som centrala parter på allvar ta tag i det här – för vi behöver fler som vill, kan och orkar vara lärare, inte färre, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läs mer om Lärarförbundets krav nedan!

Yrkande för Skolavtal21

Minskad arbetsbelastning, löneökningar och bättre möjlighet till utveckling i yrket - det är de viktigaste områdena i avtalsförhandlingen för majoriteten av Sveriges lärare och skolledare som drar igång efter helgerna. Under fredagen överlämnades kraven från Lärarnas samverkansråd till arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Nuvarande avtalet Skolavtal18 mellan SKR och lärarorganisationerna löper ut 31 mars 2021.

Huvudrubrikerna i våra krav är:

1. En hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjlighet

2. En löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft

3. En kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens utveckling

4. Stärkt nationellt ansvar och insatser i alla kommuner

En hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjlighet

 • stärka förutsättningarna för ett engagerat och närvarande ledarskap i alla skolformer.
 • säkra kunskap om och arbete med systematisk arbetsmiljö (OSA) på varje arbetsplats/skola så att det skapas lokala lösningar på arbetsbelastningen med fokus på friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv, istället för NPM och ineffektivt effektivitetstänkande som ofta tillåts prägla verksamheten.
 • Säkerställa att arbetsuppgifterna balanseras i förhållande till varandra och den totala arbetstiden. Hänsyn ska tas till varje skolforms särart.
 • kräva att lokala parter tecknar avtal om hur bemanning/tjänstefördelning och övriga förutsättningar ska möta undervisningsuppdraget så att tillräcklig tid för planering, reflektion och utveckling kan definieras för varje lärare. Det lokala avtalet ska säkerställa att lärarens uppdrag fastställs vid läsårets början och därmed vilken undervisning läraren förväntas ansvara för under det kommande läsåret. Till varje undervisningstimme ska det finnas knuten för- och efterarbetstid. Motsvarande tydlighet avseende planeringstid ska åstadkommas för lärare i förskola och fritidshem liksom för skolledare, och studie- och yrkesvägledare.
 • säkra att när förutsättningar ändras ska i första hand nya prioriteringar fastställas i samtal mellan chef/medarbetare. I andra hand ska ersättning utgå – avseende såväl undervisning som övriga arbetsuppgifter.

En löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft

 • säkra fortsatt uppvärdering av lärares och skolledares löner, hos samtliga arbetsgivare. Nationella initiativ krävs, där varje arbetsgivare åläggs att skapa en lönestruktur som säkerställer att erfarna och kompetenta lärare erhåller sådana löner och en löneutveckling under hela yrkeslivet att de väljer att stanna kvar i yrket, samt att lönesättningen baseras på såväl formella meriter som på yrkesskicklighet.
 • ge varje lärare och skolledare ett tydligt ekonomiskt erkännande som kompensation för insatser under Corona-pandemin
 • säkerställa att lokala parter gemensamt genomför en analys av lönestrukturen inför varje löneöversyn och att en uppföljning sker efter genomförd löneöversyn i syfte att säkerställa att de åtgärder som löneavtalet anger blir genomförda
 • stärka löneprocessen genom lokala överenskommelser där sambandet mellan å ena sidan arbetets innehåll och utförande och å andra sidan lönesättningen är i fokus. Syftet är att förankra löneprocessen i verksamheten - i varje skolform och på varje arbetsplats.
 • uppdra till centrala parter att följa upp att sådana överenskommelser ingås och vårdas.
 • En kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens utveckling

  • ta ett samlat grepp om kompetensutvecklingens kvalitet och relevans i alla skolformer och alla skolor, för ett långt, utvecklande och hållbart lärarliv
  • säkra ett nationellt gemensamt ansvarstagande för villkor och förutsättningar i det nationella professionsprogrammet
  • säkra att det finns en plan för kompetensutvecklingen på varje skola och för varje individ, där behov definieras, åtgärder fastslås, medel och tid avsättas och en konkret plan beskriver hur genomförandet ska ske.

  Stärkt nationellt ansvar och insatser i alla kommuner

  • säkra partsgemensamma insatser i varje kommun och på varje skola, med lokalt överenskomna åtgärder hos varje arbetsgivare inom ett år. Överenskommelserna ska samlas in och kvalitetssäkras av centrala parter.
  • slå fast att kompetensförsörjning också är en nationell angelägenhet, där parterna utöver ökade egna insatser också kräver ett större statligt ansvarstagande

  Huvudmännen måste axla sitt arbetsmiljöansvar

  Sveriges framtid byggs i skolan. I mötet mellan elev och lärare i en likvärdig skola med hög kvalitet läggs grunden för ett demokratiskt samhälle. Att satsa på skolan är en investering. Det ger Sverige förutsättningar för välfärd och hög konkurrenskraft i en allt mer internationaliserad och konkurrensutsatt tid. Utbildningssystemet i alla dess delar är en nationell angelägenhet som kräver nationella strategier. Vi är beredda att fortsätta ta vårt ansvar, men politiken – nationellt och lokalt – måste ta sitt ansvar och ge rätt förutsättningar. Det är en investering med garanterad avkastning.

  Kraven är skarpa och förväntningarna höga, något som är helt rimligt sett både till lärares och skolledares arbetssituation och den samhällsbärande roll som de spelar – en roll som har blivit ännu tydligare under coronapandemin. Men det krävs balans mellan uppdrag och resurser. Huvudmännen måste axla sitt arbetsmiljöansvar för lärare och skolledare i hela utbildningssystemet. Arbetsbelastningen var tuff redan innan pandemin – nu ligger många på bristningsgränsen.

  – Vi kräver ett avtal som en gång för alla kommer till rätta med lärares och skolledares arbetssituation. Vi lärare har valt vårt yrke med glädje och stolthet – men alldeles för få kommuner kan vara stolta över vilka förutsättningar man ger oss att utöva det, det krävs ändring, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

  Förskola, grundskola, fritidshem, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning måste alla vara arbetsplatser där personalen trivs, arbetsglädjen är stor och förutsättningarna finns för att kunna utföra ett arbete med hög kvalitet. Huvudmännen måste ge skolledare möjlighet att leda verksamheten från risk till frisk. Verksamheten ska attrahera och motivera fler att vilja bli lärare. Avtalet ska vara garanten för ett attraktivt läraryrke och måste efterlevas i varje kommun och på varje skola.

  Vi förhandlar med kommuner och regioner, men återigen: staten måste kliva fram och ta sin del av ansvaret för en långsiktigt hållbar skola.

  Läs mer i tidningen Läraren kring kraven och processen framåt!

  Läs yrkandet i sin helhet!

  Avtalsdelegationen: vad gör den egentligen?

  Avtalsdelegationen för SKR är 101 lärare och skolledare som är framröstade av medlemmarna att representera dem i arbetet med nya kollektivavtalet. Men vad innebär det att sitta i en avtalsdelegation? Här svarar två av de 101 ledamöterna på det!

  Läs intervjun med delegationsledamöterna här!

  Så funkar en avtalsrörelse

  Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna på arbetsmarknaden kommer överens. Det som parterna kommer överens om bekräftas i ett kollektivavtal. Allt sker utan någon politisk inblandning, det som brukar kallas den svenska modellen.

  En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Så förutom hur stora löneökningarna ska vara förhandlas om frågor som arbetstid, pensioner, karriär och kompetensutveckling, arbetsmiljö och inflytandefrågor. En avtalsrörelse innehåller många steg. Följ med i vår avtalsskola så hänger du med i svängarna under förhandlingarna.

  Klicka här för att komma till avtalsrörelseskolan!

  Här är även lite viktiga ord som är bra att hålla reda på under avtalsrörelsen.

  Vad är ett kollektivavtal?

  Kollektivavtalet styr det mesta i din anställning. Till exempel lön, arbetsmiljö och frågor som rör arbetsbelastning, kompetens och karriärutveckling.

  Spelreglerna på svensk arbetsmarknad har tagit många år att förhandla fram. Det är bara tillsammans vi kan stå emot försämringar och jobba för förbättringar. Lärarnas samlade kraft är viktigare än någonsin.

  Ett kollektivavtal tecknas mellan arbetsgivare och fack. I Lärarförbundet har över 230 000 lärare och skolledare gått samman för att gemensamt förhandla och påverka skolan som arbetsplats. Är du inte medlem ännu? Bli det och bidra till det fortsatta arbetet!

  Lagstiftningen ger en miniminivå för din trygghet och kollektivavtalen bygger på med bättre villkor. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen för dig som är lärare förhandlas av fram av Lärarförbundet. Många saker som ses som självklara på arbetsplatsen är faktiskt inga rättigheter utan kollektivavtal. Här kan du läsa mer!

  Digital utbildning: kollektivavtal - varför då?

  Vad tycker du om kollektivavtal? Tycker du det är bra, dåligt, eller är det för dig som för många andra att du inte känner dig helt säker på vad ett kollektivavtal egentligen är?

  Oavsett är du välkommen till den här webbutbildningen som handlar om kollektivavtalet, ett centralt och viktigt verktyg som styr arbetsmarknaden i Sverige.

  Klicka för att komma till utbildningen!