Senast uppdaterad

2021-05-04

Undersökning: Lärare ratar lärplattformarna

En majoritet av lärarna måste använda digitala lärplattformar för att dokumentera barnens eller elevernas utveckling. Men Lärarförbundets undersökning visar att plattformarna över lag fungerar dåligt.

Digitala lärplattformar, som Skolplattformen, finns i dag i mycket hög grad inom samtliga skolformer. 

Lärplattformar syftar till att vara en helhetslösning som samlar en mängd olika funktioner på ett och samma ställe. Det kan handla om sådant som kommunikation med vårdnadshavare, frånvaroanmälan och scheman. En betydande funktion är också att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. 

Lärarförbundet gör därför undersökningar bland våra medlemmar om synen på lärplattformar och hur de används. Den här undersökningen är den senaste, och genomfördes i december 2020.


Resultat


De flesta måste använda en digital lärplattform

En majoritet av lärarna, 69 procent, måste dokumentera barnens utveckling/elevernas kunskapsutveckling i en digital lärplattform.


Är inga helhetslösningar

Även om lärplattformarna syftar till att vara helhetslösningar, så räcker de inte till. Tre fjärdedelar av lärarna uppger att de, utöver dokumentationen i lärplattformen, också för sin egen dokumentation över barnens utveckling/elevernas kunskapsutveckling.

I förskoleklass och i grundskolans 7-9 för nästan nio av tio lärare sin egen dokumentation utöver dokumentationen de måste föra i lärplattformen.


Utgör inte något större stöd i lärandet

Dokumentationen i lärplattformarna ska fungera som ett stöd för elevernas lärande. I verkligheten ser det annorlunda ut.

En majoritet av lärarna, 59 procent, anser att dokumentationen i lärplattformen endast i ganska eller mycket låg grad fungerar som ett stöd för lärandet.


Krånglar ofta

Ett stort problem med lärplattformarna är att de ofta krånglar.

Två tredjedelar av lärarna uppger att de minst en gång per månad hindras från att göra det de ska i lärplattformen därför att den inte fungerar som den ska.

Mer än var tredje lärare ställs inför dessa hinder minst en gång per vecka, eller minst en gång per dag. Dokumentationen i  lärplattformen utgör ett hinder i lärarnas yrkesutövning när plattformen inte fungerar.


Över hälften skulle helst inte använda lärplattformen

Om lärarna själv får välja är lärplattformarnas framtid oviss.

Endast tre av tio lärare skulle använda lärplattformen för dokumentation av barnens utveckling och elevernas kunskapsutveckling även om de inte var tvungna.

En majoritet, 52 procent, skulle inte använda sig av plattformen.


Lärarförbundets krav

  • Alla huvudmän ska utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet.
  • Lärarnas professionella behov ska styra användandet av lärplattformar i verksamheten.
  • Lärarna ska själva avgöra formerna för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling utifrån vad de anser är ändamålsenligt.
  • Lärarna ska vara med och kontinuerligt utvärdera hur lättplattformarna fungerar.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 7 december till 15 december år 2020.

2 395 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent. 

Undersökningen är gjord i Lärarförbundets medlemspanel, som drivs av Kantar Sifo.

I panelen ingår knappt 5 000 slumpmässigt utvalda personer som arbetar i förskola upp till högskola.

Medlemmarna är indelade i stratum för att det ska vara möjligt att representativt uttala sig om både större och mindre lärargrupper.

Resultaten är viktade i linje med de olika lärarkategoriernas verkliga storlek bland Lärarförbundets medlemmar.


Relaterade undersökningar