Senast uppdaterad

2019-04-05

Strategisk kompetensförsörjning - skolavtal18

Här har vi samlat en del av Lärarförbundets stöd, information och verktyg för ditt och avdelningens arbete för en bättre arbetsmiljö och bättre löner.

En god arbetsmiljö, tillräckliga förutsättningar för att göra ett gott lärararbete, en tydlig hantering av lärares arbetstid, konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och en lönesättning som speglar olika ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön. Allt det här är viktiga verktyg för att få fler att vilja bli och förbli lärare

Vi hoppas förstås att de partsgemensamma materialen om de här frågorna på den partsgemensamma webben kommer att vara till stöd i ert lokala arbete men vi vet samtidigt att de inte är heltäckande. Ett urval av Lärarförbundets egna material och stöd finns därför samlat här för att underlätta ert arbete.

Strategisk kompetensförsörjning

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet berättar utifrån HÖK18 om vårt partsgemensamma arbete med Strategisk kompetensförsörjning som pågår.

Argument och underlag för resonemang om kompetensförsörjning

Meny

Arbetsplatsdialogen - tillsammans på varje arbetsplats

En arbetsplatsdialog är viktig implementeringen av Skolavtal18 och andra kollektivavtal. Det som är viktigt att arbeta för på den egna arbetsplatsen är lättare att uppnå med kunskap om lagar och avtal. För att börja i rätt ända är det viktigt att utgå från de egna behoven.

Att samtal om professionens villkor förs på varje arbetsplats, att stötta arbetsplatsens egna arbete för förändring och att ta de frågor vidare som gäller fler arbetsplatser eller kräver beslut på en högre nivå är viktiga uppgifter för avdelningen. Läs mer om arbetsplatsdialogen här.

Nedan kan du se en film där förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, andre viceordförande Robert Fahlgren, förhandlingschef Mathias Åström och vår kommunikatör Linda Jerand berättar mer. Dialogen är ett av våra viktigaste verktyg för att fånga upp diskussionerna på arbetsplatserna.

Häng med och gör dialogen du också!

Arbetsmiljö - arbeta metodiskt under året

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden. Skolans arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och arbetsbelastning är områden som starkt hör ihop och är viktiga nycklar för att förbättra skolans resultatutveckling, läraryrkets attraktivitet och underlätta kompetensförsörjningen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska pågå på varje arbetsplats.

Arbetsbelastning

Lärarbrist och höga sjuktal bland lärare innebär att samtidigt som all tillgänglig lärarkompetens behöver tas till vara, måste varje lärares uppdrag och förutsättningar vara i balans och innebära en rimlig belastning. Organisation, tjänsteplanering och bemanning ska ta hänsyn till lärares individuella förutsättningar och utgå ifrån att allt arbete ska rymmas inom arbetstiden samtidigt som målen för verksamheten kan nås.

- balans mellan uppdrag, ansvar och förutsättningar

- praktisk planering för en hållbar vardag

- ha koll på planeringen och på dig själv

Arbetstid

Hur lärares arbetstid används och förläggs har betydelse för att lärares kompetens tas till vara på bästa sätt med en rimlig arbetsbelastning. Att i förväg planera arbetstidens förläggning ger bättre möjligheter att arbetstiden används när den bäst behövs och att håller sig inom ramarna i lag och avtal. Det blir också lättare att se om arbetsuppgifterna ryms när ramen gjorts synlig.

- ett korrekt arbetstidsschema

- så ska det funka

Film: Så fungerar lärares arbetstid

Filmen "Så fungerar lärares arbetstid" har två delar

-vad lagar och avtal säger om lärares arbetstid

-hur ni kan planera arbetstiden på ett bra sätt så att

 • allt arbete ryms inom arbetstiden
 • arbetstidsschemat följer avtalet
 • den praktiska planeringen ger förutsättningar för en god arbetsmiljö i vardagen

Film: Så får du koll på din arbetstid

I filmen "Så får du koll på din arbetstid" går Sally Gordon igenom vad som gäller för lärares arbetstid, att mycket i grunden är som för andra men också vad som är speciellt för lärare med ferietjänst.

Viktiga avsnitt handlar om

 • reglerad arbetstid
 • oreglerad arbetstid
 • ferietjänst
 • förtroendearbetstid
 • avräkningsperioder och årsarbetstid
 • beskriv din verklighet - berätta och dokumentera

Argument för högre lärarlöner

Konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och en lönesättning som speglar olika ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön är viktiga för kompetensförsörjningen.

Det partsgemensamma materialet om lön på den partsgemensamma webben beskriver ganska grundligt vad som behöver diskuteras mellan parterna och på alla arbetsplatser för när det gäller löneutveckling och lönesättning.

Argument för att lärarlönerna fortfarande behöver uppvärderas, konkreta hjälpmedel för att analysera lönestrukturer och hur man konkret arbetar för att genomföra löneöversyner med kvalitet ges mindre utrymme. En del sådant material finns därför samlat här tillsammans med några sidor som vänder sig till ombud.

För att fler ska vilja bli och förbli lärare behöver alla arbetsgivare erbjuda konkurrenskraftiga löner. Vi i Lärarförbundet kan bidra till att de förstår det.

Lönestruktur och analys

Vad ska en lönestruktur spegla? Vilka skillnader är önskvärda inom och mellan yrkeskategorier? Vad ska skillnaderna spegla? Erfarenhet och kompetens nämns tydligare i Skolavtal 18, men för att uppnå en lönestruktur som allmänt upplevs som motiverad och begriplig behöver ni ta hänsyn till fler aspekter. Det kräver samtal om hur lönestrukturen bör se ut och att ni har en bild av hur den ser ut idag.

- statistik m m

Lönesättning och löneöversyn

En väl känd och fungerande löneprocess, ett levande samtal om lärares uppdrag och hur det speglas i lönesättningen ökar möjligheterna att behålla lärarkompetensen i skolan. När möjligheten till löneutveckling känns uttömda och när löneskillnader upplevs som oförklarliga och ogrundade riskerar däremot att leda till förlorad motivation för läraren och förlorad kompetens för arbetsgivaren.


Film: Allt hänger ihop

Filmen "Allt hänger ihop" har fokus på lönesättning men vill peka på hur viktigt det är att den på riktigt hänger ihop med verksamhetsplaneringen och tar hänsyn till ramar och regler kring arbetsmiljö och arbetstid.

Filmen har fem avsnitt

 • fakta om lön
 • lön, verksamhet och arbetsmiljö utifrån en helhetssyn
 • tjänsteplanering - rimliga uppdrag och prioriterade arbetsuppgifter
 • praktisk planering - arbetstidsschema, rast, paus, ställtid och praktiska förutsättningar
 • ha koll i vardagen -på planeringen och dig själv

och avrundas med att återknyta till lönesamtal och lönesättning.

För ombud

Här finns utvalda länkar till sidor som vänder sig till ombud på teman som Skolavtal18, arbetsmiljö, lön och samverkan.

Allt om skolavtal18

Behöver du läsa avtalet igen eller sätta dig in i bilagornas texter så gör du det här:

Allt om skolavtal18

Partsgemensamt arbete

Ta del av allt partsgemensamma arbete som Lärarförbundet tagit fram tillsammans med SKL, Sobona och LR. Här finns ytterligare verktyg och material att arbeta med för att nå önskat resultat med strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning skola

Konkurrenskraftiga löner, goda möjligheter till löneutveckling under pågående anställning och en lönesättning som speglar olika ansvar och arbetsinsatser på ett begripligt sätt utan att ge negativa effekter på arbetsmiljön. Det partsgemensamma materialet om lön på den partsgemensamma webben beskriver ganska grundligt vad som behöver diskuteras mellan parterna och på alla arbetsplatser för när det gäller löneutveckling och lönesättning. Argument för att lärarlönerna fortfarande behöver uppvärderas, konkreta hjälpmedel för att analysera lönestrukturer och hur man konkret arbetar för att genomföra löneöversyner med kvalitet ges mindre utrymme. En del sådant material finns därför samlat här tillsammans med några sidor som vänder sig till ombud.