Senast uppdaterad

2021-06-24

Staten måste ta huvudansvaret för skolan

Lärarförbundet arbetar för att staten ska ta huvudansvaret för skolan. Nedskärningar, ökad arbetsbörda för lärare och skolledare, och den stora lärarbristen visar att dagens ansvarsfördelning inte fungerar.

Sveriges kommuner är överbelastade. Samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar finns det ett växande antal barn och unga som behöver skolor, förskolor och fritidshem.

I och med covid-19 har kampen om skattekronorna blivit ännu större, och risken är stor för att skola och utbildning kommer att prioriteras ner i förhållande till andra kommunala ansvarsområden.

Det här vill Lärarförbundet se

1. Statligt övergripande ansvar

Staten behöver ta ett övergripande ansvar för kvalitet, likvärdighet och resurser i hela utbildningssystemet.

Ett sådant ansvar kommer naturligtvis inte att lösa skolans alla problem. Men det är sannolikt en förutsättning för att det över huvud taget ska vara möjligt att stärka likvärdigheten, göra kontinuerliga investeringar i skolsystemet, fortsätta förbättra lärare och skolledares villkor, och öka yrkenas status och attraktionskraft.

2. Ökad likvärdighet mellan skolor

Alla skolor måste ge alla barn goda chanser i livet, men så är det inte idag. Det märks till exempel på elevernas möjlighet att få möta utbildade och behöriga lärare.

På skolor i socioekonomiskt starka områden är nästan alla lärare behöriga. I mer socialt utsatta områden och i glesbygden är det mindre än varannan.

Att vi inte har en likvärdig skola är orättvist och förödande för Sveriges framtid, därför måste staten ta ett mycket större ansvar för likvärdigheten i systemet.

3. Ökat statligt ansvar för lärarförsörjningen

Det råder generellt sett en stor brist på behöriga lärare, även om det lokalt kan se annorlunda ut för vissa lärargrupper.

Staten behöver ta ett mer centraliserat ansvar för lärarförsörjningen och inte delegera hela ansvaret för antalet platser på lärarprogrammen till lärosätena.

Staten behöver också satsa på att validera kompetensen hos personer som idag arbetar som lärare trots att de inte är behöriga, och se till att de får behörighetsgivande utbildning.

4. Stärkt yrkes- och kompetensutveckling

Lärare behöver kunna utvecklas under hela yrkeslivet. Staten har redan ansvaret för både lärarutbildningen och den utbildningsvetenskapliga forskningen och behöver också ta ett övergripande ansvar för lärares kompetensutveckling.

Rent konkret vill Lärarförbundet se ett professionsprogram som ger legitimerade lärare och skolledare möjligheter att utvecklas kontinuerligt.

Sammanfattningsvis – styrningen måste förändras

Sammanfattningsvis behöver staten ta huvudansvaret för hela utbildningssystemet, från förskola till vuxenutbildning och högskola.

Staten måste även ge skolan stabila finansiella förutsättningar, och verka för ett mer professionsstyrt skolväsende där alla elever ges rätt till likvärdig utbildning.

Om vi inte tänker om kring ansvarsfördelningen mellan stat och kommun kommer Sveriges ställning som kunskapsnation att vara allvarligt hotad.