Senast uppdaterad

2021-06-24

Covid-19 och sommaren 2021

Ingenting är som vanligt just nu på grund av coronapandemin. Även sommaren 2021 påverkas. Här samlar vi det som är viktigt att tänka på.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

Semester & ferie

Kan min arbetsgivare avbryta min semester?

Ja, men bara om det finns tillräckligt tunga skäl. Ett exempel är om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten.

Coronaviruset påverkar bemanningen i nästan alla verksamheter i samhället, vilket talar för att din arbetsgivare kan beordra dig att avbryta din semester. I vissa kollektivavtal beskrivs hur du ska ersättas om din arbetsgivare avbryter din semester. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår: 0770-330303.

Jobbar du inom kommunal verksamhet och din semester avbryts på begäran av din arbetsgivare ska du kompenseras med en extra semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemester eller annan kompensation som du och din chef kan komma överens om. De semesterdagar som drogs in ska du få tillbaka vid annat tillfälle, plus de extra dagarna. Du kan kompenseras med högst 5 extra semesterdagar.

Kan sommarferien/elevernas sommarlov kortas?

Ja, förordningen med anledning av Coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning.

 • Kommunala avtalet: För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång.
 • Sobonas (f d KFS) avtal: För lärare är det avtalen som styr. 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • KFO-avtalet: För lärare är det avtalen som styr. 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För lärare är det avtalen som styr. På Waldorfskolor förläggs semestern enligt kollektivavtalet till första delen av sommarferien, 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Almega/IDEA: För lärare är det utöver styrdokumenten huvudsakligen kollektivavtalen som påverkar. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Det blir extra angeläget att, bl.a., förhandling om förläggning av huvudsemester förs.
 • Kommunala avtalet, KFO-avtalet, Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För övriga skolor med ferieanställning förläggs semestern enligt kollektivavtalet till arbetsfria perioder räknat från ferielöneårets början. § 11 mom 3:1 samt 3:2.

Vad gäller om jag efter en utlandsresa under sommarlovet blir ombedd av min arbetsgivare att stanna hemma från arbetet under en karantänperiod?

Under sommarlovet/sommarsemestern/ferierna har många lärare ledigt och kan komma att planera för utlandsresor.

Den nuvarande rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den som varit utomlands efter hemkomst bör sätta sig i karantän i sju dagar. Under den här perioden om sju dagar ges ingen rätt till smittbärarpeng. Om det är samma eller förändrade rekommendationer som kommer att gälla efter sommaren är idag ovisst.

Lärarförbundets rekommendation är att du redan i förväg planerar för och i förekommande fall har dialog med din arbetsgivare så du kan följa aktuella reserekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD.

När det gäller återgången i arbete efter sommarlovet gäller det, som vanligt, att arbetsgivaren har ett ansvar för alla anställdas arbetsmiljö som innebär en skyldighet att riskbedöma och utifrån identifierade risker vidta åtgärder. Det skulle t.ex. kunna innebära att anställda som varit utomlands erbjuds att arbeta hemifrån för att kunna iaktta sådan karantän som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Utgångspunkten är att du och din arbetsgivare alltid kan och bör komma överens om du ska jobba hemifrån eller på annan plats. Det gäller även i den här situationen. Du får då lön precis som vanligt.

Karantän i dess tvångsmässiga form är strikt reglerad i smittskyddslagen och kan inte styras av arbetsgivaren. Däremot kan en läkare besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Då har du rätt att få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Lärarförbundets uppfattning är att alla lärare behövs i verksamheten och att det normalt finns arbetsuppgifter som går att utföra hemifrån oavsett skolform så som planering, uppföljning och dokumentation.

Om du arbetar inom kommunal verksamhet kan arbetsgivaren stänga av dig för att förhindra att smitta sprids med stöd av AB § 10. Arbetsgivaren kan besluta om sådan åtgärd om beslut av smittskyddsläkare inte föreligger eller kan förväntas enligt smittskyddslagen eller annan lagstiftning. Under sådan avstängning behåller arbetstagaren avlöningsförmånerna.

Om din arbetsgivare efter sommarledigheten skulle beordra dig att arbeta på arbetsplatsen utan att man gjort någon riskbedömning, iaktta karantän eller stanna hemma utan lön bör du omedelbart ta kontakt med din lokala förtroendevalda, skyddsombudet på din arbetsplats eller Lärarförbundet Kontakt. Om du beordrats att stanna hemma utan lön rekommenderas du också att klart och tydligt meddela arbetsgivaren att du står till dennes förfogande för arbete.

Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester?

Att tvinga arbetstagare att ta ut semester kan endast göras vid sommarens huvudsemester. Det är både en rättighet och en skyldighet att ha fyra veckors sommarsemester. Om din arbetsgivare bestämmer att du ska ta din semester under exempelvis våren, kontakta Lärarförbundet!

Lärare, förskollärare och rektorer behövs i skolorna och förskolorna. Sällan har våra medlemmar varit så viktiga för att trygga undervisningen för landets barn och elever under extrema omständigheter. Det kommer fortsatt att finnas ett stort personalbehov och arbetsuppgifter.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

Ja, om det finns tillräckligt tunga skäl. Det är rimligt att du i så fall får ersättning för kostnader för exempelvis inställda resor. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår på 0770-330303.


Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester då jag inte kan jobba hemifrån?

Om du blir ombedd av arbetsgivaren att stanna hemma men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, så ska du vara tydlig och klargöra för din arbetsgivare att du står till förfogande att utföra arbete. Arbetsgivaren kan inte kräva att den anställde använder sin semester för att stanna hemma. Hävda med andra ord din rätt till lön.

Lovskola

Definition av lovskola

Följande avses med lovskola.

Alla elever i 8:an och 9:an som inte nått, eller riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet ska erbjudas att läsa upp sina betyg direkt efter skolavslutningen. Lärare kan då behöva jobba med undervisning efter slutet av elevernas ordinarie läsår.

Vilka villkor ska gälla om jag ska jobba på lovskola?

I den bästa av världar är det här redan avklarat i och med tjänsteplaneringen, du vet vad som gäller för arbetsåret och att en del av din arbetstid är förlagd för arbete med lovskola i juni.

Det kan också vara så att din arbetsgivare har ett lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet där villkoren för hur det ska gå till regleras.

Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler. Om du får förslag på att göra en enskild överenskommelse – stäm av den med oss på Lärarförbundet innan du accepterar den.

Vad bör jag tänka på?

Är du heltidsanställd med ferieanställning arbetar du 194 dagar per år och har normalt jobbat den tid du ska, när det är dags för sommarledighet.

Principer för bemanningen av lovskola – kommunal ferieanställning

Frågan var aktuell i de senaste kommunala avtalsförhandlingarna. Lärarförbundet och SKR kom överens om att det finns principer att följa:

Inom planeringen

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka som ska jobba på lovskola. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år och kan då lägga upp planeringen så att lärarna är tillgängliga för lovskolan inom den tiden. Det betyder att du jobbar mindre en annan tid på året för att i stället jobba på lovskolan.

Enskild överenskommelse – bygger på frivillighet

"Överenskommelse kan träffas med arbetstagare om arbete inom lovskolan med upp till ytterligare sex A-dagar enligt något av följande alternativ”:

1. När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 150% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

2. När arbetstiden inom lovskolan överstiger ordinarie årsarbetstid ersätts arbetstagaren med 200% av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Vid en sådan överenskommelse utbetalas både din intjänade ferielön och den extra ersättningen.

Beordrad övertid

När ingen framförhållning finns återstår beordrad övertid, och då ska läraren ha kvalificerad övertidsersättning 240% lön/per timme (timlön = månadslön/165) enligt avtalet. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med planeringen.

Vid en sådan överenskommelse utbetalas både din intjänade ferielön och den extra ersättningen.

Gäller det här på alla avtalsområden?

Att en årsarbetstid ska planeras med god framförhållning, att lokala kollektivavtal är förstahandsvalet om avvikelser behöver göras från arbetstidsavtalet och att övertid alltid ska ersättas enligt kollektivavtalet, även om arbetsgivaren kallar det frivillig överenskommelse, visstidsanställning vid sidan av din ordinarie anställning eller något annat.

Eftersom villkoren i centrala och lokala kollektivavtal ibland varierar rekommenderar vi dig att läsa just ditt avtal och kolla med ditt ombud eller Lärarförbundet Kontakt.

Vad ska göra om jag får frågan om att jobba på lovskola?

Om du är osäker på villkoren, prata med ditt ombud eller vänd dig till Lärarförbundet kontakt.

Sommarförskola och sommarfritidshem 2021

Det här gäller arbetsmiljön om du ska jobba på förskola och fritidshem under sommaren

Arbetsgivare ska kontinuerligt göra en bedömning av risker i arbetsmiljön. De ändrade förutsättningarna under sommaren på förskolor och fritidshem kräver förnyade riskbedömningar som ska ske i samråd med skyddsombud. Utifrån riskbedömningen ska sedan åtgärder för en god arbetsmiljö och för att minska smittspridningen vidtas.

Varje arbetsgivare måste ta ansvar och se till att det genomförs återkommande riskbedömningar och högaktuellt just nu är sammanslagningar av förskolor och fritidshem.

Läget ändras snabbt och arbetsgivare och skyddsombud måste hitta former för hur riskbedömningar ska göras även under dessa förutsättningar.

Att ha regelbundna träffar med fortlöpande riskbedömning, avstämning och uppföljning av åtgärder rekommenderas.

Detta arbete med riskbedömningar görs både på en kommuncentral och skolföretagsnivå och på arbetsplatserna. Detta arbete ska ligga till grund för planeringen av sommarförskola och sommarfritidshem.

Här kan du läsa mer om riskbedömningar

Ur ett smittspridningsperspektiv är det viktigt att fortsättningsvis ha förutsättningar för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda dig och andra.

Hur smittspridningen är just i er region ska beaktas i riskbedömningen. Pandemin har ställt stora krav på lärarna och det är viktigt att också tänka in både arbetsbelastning och oro i riskbedömningen.

Här exempel på risker att bedöma som ska hanteras tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombud:

 • Vid sammanslagning av flera förskolor och fritidshem – vad innebär det ur ett smittspridningsperspektiv? Hur kan man begränsa den? Hur skulle man kunna undvika sammanslagningar? Vad skulle det innebära för exempelvis semesterplaneringen?
 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och barn.
 • Utgå från lokaler när bemanning och barnantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs? Digitala möten rekommenderas – har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
 • Finns handsprit och tillräckliga möjligheter att tvätta händerna?
 • Städrutiner – finns lokalvårdare som ska genomföra detta?
 • Finns skyddsutrustning i ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare
 • Finns rutiner för i ifall ett barn blir sjukt och måste tas om hand i väntan på vårdnadshavare

Fortsättningsvis gäller att både barn och vuxna ska vara hemma även vid milda symptom. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte heller hämta och lämna på förskolan eller fritidshemmet.

Rektor ansvarar för att vårdnadshavare får skriftlig information om att:

 • endast friska och symptomfria barn får lämnas på förskolan eller fritidshemmet
 • barn som får symptom i förskolan eller fritidshemmet ska hämtas av vårdnadshavare eller annan person som är utsedd av vårdnadshavarna
 • barn som har varit sjuka kan komma tillbaka till förskolan eller fritidshemmet först efter två symptomfria dagar.

Här kan du läsa om hur du kan skydda dig och andra

Här kan du läsa mer om förebyggande åtgärder i förskolan och fritidhemmet

Här kan du kan läsa Skolverkets stöd i att organisera arbetet under coronapandemin


Känns situationen ohållbar? Kontakta ditt skyddsombud för att få hjälp med en riskbedömning. De åtgärder som behövs måste vidtas direkt.

Är du skyddsombud och vill veta hur du ska göra, tveka inte att kontakta oss.

Jour och beredskap – inget för lärare

Det gäller olika regler beroende på vilket kollektivavtal som finns på din arbetsplats.

Normalt sett är varken jour eller beredskap arbetsuppgifter som ingår i lärare och skolledares arbete. Om arbetsgivaren vill beordra lärare och skolledarare anser Lärarförbundet att arbetsgivaren först måste förhandla frågan enligt § 11MBL.

Jour = arbetstagaren befinner sig på sin arbetsplats och står till förfogande för arbete, utöver ordinarie arbetstid.

Beredskap = Arbetstagaren befinner sig i hemmet eller på annan plats och åker till arbetsplatsen för att arbeta, utöver ordinarie arbetstid, om behov uppstår.

Om arbetsgivaren vill att ni skall avbryta semester så är det andra regler som gäller.

Du kan läsa mer om det här: Semester och ferie.

Anställda på SKR:s avtalsområde, alltså anställda av kommuner och regioner.

Gäller jour och beredskap Lärarförbundets medlemmar?

Nej, det har aldrig varit en del av lärares eller skolledares arbetsuppgifter.

Varför gäller inte jour och beredskap?

Lärares och skolledares arbetstid är förlagd till vardagar och dagtid då skol- och förskoleverksamhet pågår.

Eftersom det inte normalt sett inte pågår verksamhet på helger eller nätter så finns det inte heller några arbetsuppgifter som skulle vara en anledning för Lärarförbundets medlemmar att ha jour eller beredskap.

Skolverksamhet ska planeras med framförhållning och bemanningen ska vara klar i god tid. Sjukdomsfall hanteras på normalt sätt med vikarie.

Gäller jour och beredskap för skolledare?

Nej, det är samma svar som tidigare, eftersom verksamheten normalt sett inte pågår på helger eller nätter finns det inga arbetsuppgifter som skulle ge anledning till att skolledare skall ha jour eller beredskap.

Kan man beordra jour och beredskap under sommarferien?

Nej, Lärare, anställda på bilaga M (ferieanställda), har gjort hela sin arbetstid när vårterminen och de 194 A-dagarna är slut.

Gäller det andra villkor för semesteranställda lärare i förskola och på fritidshem?

Nej, det gäller samma villkor avseende jour och beredskap.

Anställda med Almega friskoleavtalet.

Kan arbetsgivaren beordra jour och beredskap?

Normalt sett är jour och beredskap inte en del av vare sig lärares eller skolledares arbetsuppgifter och i avtalet finns reglerat hur arbetsgivaren skall samråda/förhandla frågan med Lärarförbundet.

Var i avtalet finns detta reglerat?

I kollektivavtalet, Friskoleavtalet, bilaga 4 regleras villkoren för jour och beredskap regleras i bilaga 5.

Anställda inom FREMIA, fd KFO och fd IDEA skolavtalet

Kan arbetsgivaren beordra jour och beredskap?

Inom Fremia fd KFO regleras inte beredskapsarbete. Beredskap innebär att anställda ska vara anträffbar för att inom en viss angiven tid inställa sig i arbetet.

Arbetsgivaren kan beordra beredskap om verksamheten kräver det. Om arbetsgivaren vill införa beredskapsarbete är de skyldig att förhandla enligt 11§ MBL innan beredskapsarbete införs.

I förhandlingen diskuterar parter syftet, var/när/ hur ska arbetet utföras, inställelsetid, beredskapsschema, befattningar, kompensation för att stå beredskap samt ersättning vid inställelse och andra ersättningar.

Jour normalt förekommer normalt sett inte, förutom vid nattöppna förskolor. Jourersättningen regleras i bilaga 1 till avtalet.

I IDEA skolavtalet finns samma reglering som i Almega friskoleavtalet och även då hur arbetsgivaren skall samråda/förhandla med Lärarförbundet.

Jour regleras i bilaga 2 och beredskap i bilaga 3.

Gäller det andra regler för ferieanställda lärare?

Nej, reglerna för jour och beredskap är det samma oavsett arbetstidsavtal.

Anställda inom arbetsgivaralliansens kollektivavtal skola/utbildning.

Kan arbetsgivaren beordra jour och beredskap för lärare?

Avtalet reglerar att beredskap inte gäller för lärare.

Nej, normalt sett ingår inte jour i lärares eller skolledares arbetsuppgifter och frågan måste då först förhandlas enligt § 11 MBL.

Allmän fakta om semester och ferie

Information om corona i skolan