Deckchairs 355596
Senast uppdaterad

2020-06-04

Sommaren 2020

Ingenting är som vanligt just nu på grund av coronapandemin. Även sommaren 2020 kommer påverkas av pandemin. Här samlar vi det som är viktigt att tänka på inför sommaren!

Gå med idag
– 3 månader kostnadsfritt!

Semester & ferie

Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester?

Att tvinga arbetstagare att ta ut semester kan endast göras vid sommarens huvudsemester. Det är både en rättighet och en skyldighet att ha fyra veckors sommarsemester. Om din arbetsgivare bestämmer att du ska ta din semester under exempelvis våren, kontakta Lärarförbundet!

Lärare, förskollärare och rektorer behövs i skolorna och förskolorna. Sällan har våra medlemmar varit så viktiga för att trygga undervisningen för landets barn och elever under extrema omständigheter. Det kommer fortsatt att finnas ett stort personalbehov och arbetsuppgifter.

Kan min arbetsgivare avbryta min semester?

Ja, men bara om det finns tillräckligt tunga skäl. Ett exempel är om det inträffar något oförutsett som äventyrar verksamheten. Coronaviruset påverkar bemanningen i nästan alla verksamheter i samhället, vilket talar för att din arbetsgivare kan beordra dig att avbryta din semester. I vissa kollektivavtal beskrivs hur du ska ersättas om din arbetsgivare avbryter din semester. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår: 0770-330303.

Jobbar du inom kommunal verksamhet och din semester avbryts på begäran av din arbetsgivare ska du kompenseras med en extra semesterdag för varje ordinarie arbetsdag under huvudsemester eller annan kompensation som du och din chef kan komma överens om. De semesterdagar som drogs in ska du få tillbaka vid annat tillfälle, plus de extra dagarna. Du kan kompenseras med högst 5 extra semesterdagar.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

Ja, om det finns tillräckligt tunga skäl. Det är rimligt att du i så fall får ersättning för kostnader för exempelvis inställda resor. Kontakta Lärarförbundet om detta uppstår på 0770-330303.Vad gäller om arbetsgivaren vill att jag tar ut semester då jag inte kan jobba hemifrån?

Om du blir ombedd av arbetsgivaren att stanna hemma men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, så ska du vara tydlig och klargöra för din arbetsgivare att du står till förfogande att utföra arbete. Arbetsgivaren kan inte kräva att den anställde använder sin semester för att stanna hemma. Hävda med andra ord din rätt till lön.

Kan sommarferien/elevernas sommarlov kortas?

Ja, förordningen med anledning av Coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning.

 • Kommunala avtalet: För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång.
 • KFO-avtalet: För lärare är det avtalen som styr. 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För lärare är det avtalen som styr. På Waldorfskolor förläggs semestern enligt kollektivavtalet till första delen av sommarferien, 36-45 dagar beroende på hur många semesterdagar du har.
 • Almega/IDEA: För lärare är det utöver styrdokumenten huvudsakligen kollektivavtalen som påverkar. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Det blir extra angeläget att, bl.a., förhandling om förläggning av huvudsemester förs.
 • Kommunala avtalet, KFO-avtalet, Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.
 • Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning samt TRIA (Waldorfskolor): För övriga skolor med ferieanställning förläggs semestern enligt kollektivavtalet till arbetsfria perioder räknat från ferielöneårets början. § 11 mom 3:1 samt 3:2.

Lovskola

Vilka villkor ska gälla om jag ska jobba på lovskola?

I den bästa av världar är det här redan avklarat i och med tjänsteplaneringen, du vet vad som gäller för arbetsåret och att en del av din arbetstid är förlagd för arbete med lovskola i juni. Om inte kan det vara så att din arbetsgivare har ett lokalt kollektivavtal med Lärarförbundet där villkoren för hur det ska gå till regleras.

Skulle det vara så att du med kort varsel får frågan om att jobba på lovskola gäller vanliga övertidsregler. Om du får förslag på att göra en enskild överenskommelse – stäm av den med oss på Lärarförbundet innan du accepterar den.

Vad ska göra om jag får frågan om att jobba på lovskola?

Prata med ditt ombud och din avdelning. Är det så här det brukar gå till? Vi vill hellre ha kollektivavtal än många enskilda överenskommelser för att ge lika och rimliga villkor för dem som ska arbeta i lovskolan.

Vad borde jag tänka på?

Du ska jobba 194 dagar per år (heltidstjänst med ferieanställning), och har normalt jobbat den tid du ska när det är dags för sommarledighet. Om du ska arbeta mer än så krävs att du får återhämtning vid annat tillfälle alternativt ekonomisk kompensation. Innebär det arbete utöver ordinarie arbetstid, ska överenskommelser om ersättningen inte vara sämre än den övertidskompensation som kollektivavtalet anger.

Hur kan jag ta reda på om det finns ett lokalt kollektivavtal?

Om arbetsgivaren har ett lokalt kollektivavtal kommer hen troligen att ta upp det med dig och om det är något du undrar över med anledning av det kan du vända dig till din avdelning.

Gäller det här på alla avtalsområden?

Att en årsarbetstid ska planeras med god framförhållning, att lokala kollektivavtal är förstahandsvalet om avvikelser behöver göras från arbetstidsavtalet och att övertid alltid ska ersättas enligt kollektivavtalet, även om arbetsgivaren kallardet frivillig överenskommelse, visstidsanställning vid sidan av din ordinarie anställning eller något annat.

Eftersom villkoren i centrala och lokala kollektivavtal ibland varierar rekommenderar vi dig att läsa just ditt avtal och kolla med just din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt.

Principer för bemanningen av lovskola – kommunal ferieanställning

Frågan var aktuell i de senaste kommunala avtalsförhandlingarna. Lärarförbundet och SKR kom överens om att det finns principer kommunerna bör följa:

Lösning: Inom planeringen

Med god framförhållning gör arbetsgivaren vid tjänsteplaneringen för kommande läsår en plan för hur många och vilka som ska jobba på lovskola. Arbetsgivaren har 194 arbetsdagar (så kallade A-dagar) per heltidsanställd lärare och år och kan då lägga upp planeringen så att lärarna är tillgängliga för lovskolan inom den tiden. Det betyder att du jobbar mindre en annan tid på året för att i stället jobba på lovskolan.

Lösning: Lokalt kollektivavtal

Det kan uppstå situationer där vissa ämnen efterfrågas på lovskolan som man inte planerat för eller att antalet elever är fler än planerat. Om man då inte kan lösa bemanningen inom ramen för den ordinarie arbetstiden behövs ett lokalt kollektivavtal. Extra A-dagar kan då kompenseras med exempelvis återhämtningsmöjlighet och extra ekonomisk kompensation. Till exempel att du får ett längre jullov i stället för de dagar du jobbar på sommarferien.

Lösning: Beordrad övertid

När ingen framförhållning finns återstår beordrad övertid, och då ska läraren ha kvalificerad övertidsersättning enligt avtalet. Det ska kosta för arbetsgivaren att slarva med planeringen.

Principerna som lärarfacken och SKR är överens om: https://skr.se/download/18.2dc07486167c06de0b1e2dd...

Sommarförskola

Nu börjar sommarens förskola närma sig. Varje år har barn möjlighet att gå på sommarförskola när vårdnadshavare arbetar på sommaren. I år är det en del saker att tänka på i samband med coronapandemin.

Om jag ska jobba på sommarförskola vad gäller för min arbetsmiljö?

Arbetsgivare ska kontinuerligt göra en bedömning av risker i arbetsmiljön. Det pågående utbrottet av covid-19 viruset är en risk som ska riskbedömas. Riskbedömningen ska ske i samråd med skyddsombud. Utifrån riskbedömningen ska sedan åtgärder för en god arbetsmiljö och för att minska smittspridningen vidtas.

Läget ändras snabbt och arbetsgivare och skyddsombud måste hitta former för hur riskbedömningar ska göras även under sommarförskola. Att ha regelbundna träffar med fortlöpande riskbedömning, avstämning och uppföljning av åtgärder rekommenderas. Detta arbete med riskbedömningar görs både på en kommuncentral och skolföretagsnivå samt på arbetsplatserna. Detta arbete ska ligga till grund för planeringen av sommarförskola.

Här kan du läsa mer om riskbedömningar

Hur påverkas sommarförskola under coronapandemin?

Ur ett smittspridningsperspektiv är det viktigt att förutsättningar finns för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda dig och andra. Arbetsgivare måste se till att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs. Det gäller även städningen, men just uppgiften ska inte ligga på förskollärare. Pandemin har ställt krav på arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten men den gör det även när sommarförskolan ska planeras. Det kan finns ytterligare risker att bedöma som ska hanteras tillsammans med din arbetsgivare och skyddsombud.

Här är exempel på frågor som bör ställas vid en riskbedömning:

 • Vid sammanslagning av flera förskolor – vad innebär det ur ett smittspridningsperspektiv? Hur kan man begränsa den?
 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och barn
 • Utgå från lokaler när bemanning och barnantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs? Digitala möten rekommenderas – har vi rätt förutsättningar för att genomföra detta?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
 • Finns handsprit och tillräckliga möjligheter att tvätta händerna?
 • Städrutiner – finns lokalvårdare som ska genomföra detta?

Fortsättningsvis gäller att både barn och vuxna ska vara hemma även vid milda symptom. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte heller hämta och lämna på förskolan.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer:

Här kan du läsa om hur du kan skydda dig och andra

Här kan du läsa mer om förebyggande åtgärder i förskolan

Här kan du läsa mer om vad som är verksamhetens ansvar

Här kan du kan läsa Skolverkets stöd i att organisera arbetet under coronapandemin

Sommarfritids

Om jag ska jobba på sommarfritids vad gäller för min arbetsmiljö?

Något som vi hela tiden kommer tillbaka till är den fortlöpande riskbedömningen. Det räcker inte med att göra en riskbedömning i början av en situation som denna. Läget förändras och tidigare åtgärder behöver utvärderas och nya eller kvarvarande risker tas om hand. Här kommer några exempel på vad som ska riskbedömas fortlöpande:

 • personalsituationen för dagen
 • antalet barn/elever för dagen
 • kan undervisningen säkerställas
 • arbetsbelastningen
 • matsituationen
 • riskgrupper
 • oro
 • smittskydd

Riskbedömningen ska göras nära verksamheten och i samverkan med de som känner den. Eftersom läget ändras snabbt och arbetsgivare och skyddsombud måste hitta former för hur riskbedömningar ska göras även under sommaren. Att ha regelbundna träffar med fortlöpande riskbedömning, avstämning och uppföljning av åtgärder rekommenderas. Detta arbete med riskbedömningar görs både på en kommuncentral och skolföretagsnivå samt på arbetsplatserna. Detta arbete ska ligga till grund för planeringen av sommaren, särskilt viktigt är detta om arbetsgivaren har för avsikt att slå samma olika fritidsverksamheter.

Hur påverkas sommarfritids under coronapandemin?

Hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer om smittskydd ska kunna följas ute i olika verksamheter är något många brottas med. Ur ett smittspridningsperspektiv är det viktigt att förutsättningar finns för att kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att skydda dig och andra. Lärarförbundet har ställt krav på Skolverket att förtydliga hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas mer specifikt i skolan/fritidshemmet med den verksamhet som bedrivs. Pandemin har ställt krav på arbetsmiljöarbetet i den ordinarie verksamheten men den gör det även när sommarfritids ska planeras. Det kan finns ytterligare risker att bedöma, exempelvis:

 • Du möter fler och nya vuxna, både kollegor och vårdnadshavare, och elever
 • Utgå från lokaler när bemanning och elevantal bestäms. Det får inte bli trångt.
 • Vilka möten behövs och hur ser lokalen ut. Kan ni sprida ut er? Digitalt?
 • Kan ni arbeta utomhus?
 • Kan vårdnadshavare hämta och lämna utomhus?
 • Är kommunikationen med vårdnadshavare tydlig om Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
 • Finns handsprit och tillräckligt med möjlighet att tvätt händerna?
 • Städrutiner?

Fortsättningsvis gäller att både elever och vuxna ska vara hemma även vid milda symptom. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte heller hämta och lämna på fritids.

Allmän fakta om semester och ferie

Information om corona i skolan