Senast uppdaterad

2021-04-08

Skolavtal 21 - skolledare

Ett nytt kollektivavtal är tecknat med Sveriges kommuner och regioner och Sobona! Det gäller lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare som tillsammans bildar den profession som ska leda Sveriges skola i rätt riktning. Avtalet gäller 1 april 2021 till och med 31 mars 2024.

Nu flyttar vi fram positionerna för de kommunalt anställda skolledarna och ser till att deras arbetsgivare tar ansvar för bättre arbetsmiljö och lön!

- Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare.

Det nya Skolavtal 21 ger viktiga verktyg för att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar. Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, baserat på de olika skolformernas uppdrag. Dessutom ska varje arbetsgivare genomföra löneanalyser per yrke, med fokus på bland annat kompetens och erfarenhet. Ny lön ska sättas från och med 1 april 2021.

Observera att för skolledare gäller att Lärarförbundet förhandlar för dem i deras roll som anställda. Det är SKR som förhandlar för arbetsgivaren och gör avtalsåtaganden för denne. Det är därför SKR/arbetsgivaren som meddelar vilka eventuella förändringar som gäller för skolledare i deras arbetsgivarroll och som ansvarar för att förutsättningarna finns.

Detta är Skolavtal 21

HÖK 21, eller Skolavtal 21, är det ledande avtalet på skolans område. Utan avtal gäller endast lagstiftning, som är betydligt mindre förmånlig och som inte är anpassad till skolans verksamhet. Många av de rättigheter som vi ofta tar för givet är fackliga segrar, vunna genom kollektivavtal.

I den här avtalsrörelsen krävde vi åtgärder för bättre arbetsmiljö, löneuppvärdering och kompetensutveckling för hela professionen, i alla skolformer. Alla arbetsgivare ska ta ansvar, inte bara de som vill. Och staten måste också ta ett större ansvar.

Förhandlingarna har till stor del bestått av en dragkamp mellan vår vilja att binda varje arbetsgivare till konkreta åtgärder och SKRs uppdrag att värna kommunernas självstyre och olika ekonomiska förutsättningar. Läs mer om hur det gick för de olika delarna nedan.

Hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjligheter

I 2018 års avtal skrev SKR under på att de delar vår bild av de utmaningar som skolan står inför och steg togs för att arbetsgivarna, tillsammans med de lokala facken, skulle arbeta för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen. Däribland lärarbristen och omsättningen på skolledare. Tyvärr tog allt för få arbetsgivare den uppmaningen på allvar. I detta avtal står det därför tydligt att:

Gruppnivå

 • arbetsgivaren nu måste ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Planen ska omfatta den anställde skolledaren, utgå från varje skolforms uppdrag och vara klar senast 2022-03-31. Det lokala facket ska vara delaktiga.

Individnivå

 • arbetsgivaren ska säkerställa att varje skolledare har tillräckligt med tid för att fullfölja sitt uppdrag.

Löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft

Löneavtalet innehåller grundläggande principer för lönesättningen. Lönen ska vara individuell och differentierad. Det innebär att den ska spegla dina arbetsuppgifter, din erfarenhet och din utbildningsnivå.

Löneavtalet ger rätt till årlig löneöversyn. Det har inte fasta siffror för hur många procent som arbetsgivarna ska sätta av till löneökningar, vilket de senaste åren har inneburit att Lärarförbundet Skolledares medlemmar som grupp fått betydligt mer än övriga arbetsmarknaden*.

Omsättningen på skolledare är nu alarmerande. Och även om lönerna har ökat för många medlemmar, är det inte fallet för alla. Kontinuitet och erfarenhet har inte lönat sig tillräckligt, utan många har behövt byta jobb för att få en bättre lön. Det var en viktig fråga i förhandlingarna att arbetsgivarna ska arbeta med lönestrukturen på ett strategiskt och långsiktigt sätt.

Nyheter:

 • Löneöversyn ska genomföras per den 1 april 2021. Det innebär att vi inte gått miste om någon löneöversyn, som flera delar av arbetsmarknaden gjorde i höstas.
 • Efter löneöversynen ska arbetsgivaren göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestruktur för skolledare. Särskild vikt ska läggas på kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål sett över tid.
 • Medlemmar får 2000 kr i engångsbelopp. Villkoret är att du var medlem i Lärarförbundet eller Lärarförbundet Skolledare, anställd samt månadsavlönad 1 april 2021. Engångsbeloppet minskas proportionerligt om du jobbar deltid eller är tjänstledig (sjukfrånvaro och föräldraledighet påverkar dock inte).

Kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens kvalitet

I avtalet står tydligt att arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser så att kvaliteten i verksamheten upprätthålls. Arbetet med att möta såväl dagens som morgondagens kompetensbehov fortgår också utifrån kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR.

Omsättningen på skolledare och lärarbristen påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön – skolledare måste få förutsättningar att stanna på sina arbetsplatser och fler behöriga lärare behövs!

Statens ansvar för skolan

Tillsammans med SKR ska vi starta en dialog med staten i en rad frågor, som alla rör skolan som nationell angelägenhet. Frågorna är:

 • Anordnande av och deltagande i verksamhetsintegrerad utbildning.
 • Möjlighet till utbildning som del i anställningen inom ramen för en förlängd visstidsanställning.
 • Nationell kartläggning och samordning av villkor och förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning.
 • Formerna för deltagande i, och genomförande av, ett professionsprogram för skolledare och lärare när ett sådant har presenterats.
 • Hur statsbidrag för lärares kompetensutveckling kan utgöra en del i kvalitetsarbetet i syfte att stötta skolans kompetensförsörjning.
 • Hur statsbidrag avseende lärarlöner kan utvecklas så de kan utgöra en integrerad del i lönebildningen.
 • Konsekvenser av utredningen om 10-årig grundskola med särskilt fokus på förskoleklass och fritidshem.
 • Att vi tillsammans med SKR möter staten ger ett starkare tryck än om vi uppvaktar staten enskilt.

Villkorsfrågor

Allmänna bestämmelser som innehåller regler om bl.a. arbetstid, ferielön, semester och extra pengar vid sjukskrivning eller föräldraledighet. Kopplat till denna del finns också rätten till tjänstepension och att vara försäkrad på arbetet.

Lärarförbundets ingång i förhandlingarna var att förbättra och behålla goda villkor som passar våra medlemmar och lockar till att jobba som lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Nyheter:

 • Det krävs endast ett halvårs anställningstid, istället för ett helt år, för att kunna få extra pengar vid föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ger ca 10 % av lönen under högst sex månader.
 • Tydligare skrivningar för att undvika oklara arbetstider.
 • Den som inte får sin semester under juni till augusti har rätt till ekonomisk kompensation.
 • OB-ersättning räknas upp med 3 %.

Vad händer nu?

 • Ett omfattande arbete startar nu med att göra skrivningarna i avtalet till verklighet
  Det kommer att behövas engagemang hos arbetsgivare, lokala fackliga företrädare och medlemmar. Förändring sker inte över en natt och vi behöver tillsammans arbeta för våra förutsättningar. Avtalet ställer bland annat högre krav på att skolledaren och dennes chef ska ha regelbundna avstämningar om balansen mellan resurser och uppdrag. Vi måste alla göra den dolda övertiden och samvetsstressen synlig om arbetsgivarna ska tvingas sluta blunda. Prata ihop dig med kollegorna och med era lokala fackliga företrädare om hur ni går vidare och vad som behövs på just din arbetsplats.
 • Staten behöver fortfarande ta ansvar
  Ett centralt kollektivavtal kan inte ensamt förändra lärarprofessionens förutsättningar. Därför måste staten gå in och ta ett skarpt huvudansvar över skolans finansiering och likvärdighet. Det är en nationell angelägenhet och vi måste få staten att förstå att det är hög tid - det är en av de kommande årens stora frågor för Lärarförbundet.
 • Lärarförbundet Skolledare fortsätter påverkansarbetet på alla de sätt som behövs för att förbättra skolledares förutsättningar. Vi för dialog med beslutsfattare, opinionsbildar genom rapporter och debattartiklar och förhandlar om bättre villkor.