Senast uppdaterad

2022-01-03

Skolavtal 21 i korthet - det här säger ditt kollektivavtal

Korta beskrivningar av vad kollektivavtalet säger om vanliga frågor. Avtalet innehåller fler villkor och det är förstås avtalstexten som gäller. Läs den aktuella avtalstexten för att få koll på det exakta innehållet, även om du har en uppfattning om vad som gäller och hur det brukar vara.

Kollektivavtalet tecknas av Lärarförbundet och LR genom Lärarnas samverkansråd och gäller från 2021-04-01 till 2024-03-31 för lärare, skolledare samt studie och yrkesvägledare, anställda i kommuner, regioner och företag inom Sobona (tidigare KFS-företag omfattas fr o m 2022-01-01). Samtliga skolformer och utbildningsverksamheter hos dessa arbetsgivare omfattas. De flesta av våra medlemmar finns i för-, grund- gymnasie- och kulturskolor.

I HÖK 21 finns bland annat

 • Bilaga 1 - Löneavtalet som beskriver löneprocessen och eventuella siffror för utfallet
 • Bilaga 2 - Övriga anställningsvillkor, Allmänna bestämmelser (AB)
 • Bilaga M - Arbetstidsregleringen för lärare i terminsbunden verksamhet
 • Bilaga L - Villkoren för arbete i lägerskola och liknande
 • Bilaga 6 – Om möjligheter att avtala om avsteg från bilaga M

Klicka på en rubrik i listan för att komma till rätt avsnitt.

Löneöversyn

 • Löneöversynen omfattar normalt dig som är tillsvidareanställd vid löneöversynstillfället. Det kan finnas andra lokala överens­kommelser. Tala med din lokalavdelning om vad som gäller för dig.
 • Den nya lönen gäller normalt från 1 april.
 • Lönen sätts individuellt, inga kollektiva eller individuella garantier finns.
 • Löneöversynerna sker genom lönesättande samtal + avstämning eller förhandling eller enligt lokalt överenskommen process.

Bilaga 1

Lön ferieanställda

 • Som föräldra- eller studieledig kan du på vissa villkor återgå i tjänst med lön på elevernas lov. Det kräver ofta återgång i arbetet 7 dagar innan lovet (gäller inte förtag som tidigare tillhörde KFS). Tala med Lärarförbundet om för- och nackdelar innan du bestämmer dig.
 • Är du ledig med sjuk-, föräldra- eller rehabiliteringspenning under ferier får du också intjänad ferielön.
 • Får du då inte ut din semester under sommaren (25, 31 eller 32 dagar beroende på ålder), begär snarast att få ta motsvarande ledighet under året (då får du inte lön).

Bilaga M

Arbetstid

Semesteranställning

 • omfattar 40 timmar/vecka
 • beräkningsperioden får vara högst 16 veckor
 • ett arbetstidsschema ska meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar gälla och det ska eftersträvas att schema för hela beräkningsperioden meddelas innan beräkningsperiodens början

AB - § 13

Ferieanställning enligt bilaga M

 • omfattar 1767 timmar i genomsnitt/år
 • 1360 timmar regleras av arbetsgivaren
 • övrig tid är förtroendearbetstid
 • arbetstiden ska planeras till minst 4 avstämningsperioder
 • tid för kompetensutveckling ska avsättas med 104 timmar/lärare som riktmärke

Bilaga M

För alla

 • Övertid, mertid och OB ersätts – men inte under förtroendearbetstid.
 • Övertid ersätts per övertidstimme med 180/240 % av timlönen eller - efter överenskommelse - 1,5/2 timmars kompensationsledighet. (enkel/kvalificerad övertid)
 • Mertid ersätts med 120 % av timlönen eller timme för timme
 • Ersättning för övertid och mertid betalas ut månadsvis
 • OB ersätts enligt tabell
 • Förskjuten arbetstid ersätts för semesteranställda
 • Vi är överens med SKR om att jour och beredskap normalt inte tillämpas i skolan, i synnerhet inte för lärare.

AB - §§ 20 - 23

Semester och ersättningar

Semesterförmåner enligt semesterlagen om inte annat anges.

 • Antal semesterdagar är enligt, 25. Från 40 års ålder 31 dagar och vid 50 år 32 dagar.
 • Du får som mest ha 30 sparade semesterdagar. Har du fler ska de minskas till 30 senast under 2025.
 • Du tjänar in semester under hela kalenderåret. Efter sommaren kan du därför ha en ”semesterskuld” fram till nyår.
 • Får du på arbetsgivarens initiativ din semester förlagd till tidpunkt före eller efter juni-augusti, kompenseras du med ett engångsbelopp samt extra semesterdagar. Med högst 14 semesterdagar under sommaren ska du få 5 000 kr plus två betalda semesterdagar extra. För förläggning av 15–19 dagar är motsvarande kompensation 3 000 kr samt en extra semesterdag.
 • Finns lokalt kollektivavtal gäller det fortsatt till dess att avtalet sägs upp av lokal part.
 • Semesterdagstillägget för dig som har månadslön motsvarar ungefär en timlön/dag. (mer exakt; 0,605 % av fast kontant lön/dag).
 • Har du inte månadslön är semesterlönen 12 % av semesterlöneunderlaget.
 • Är du ferieanställd finns flera avvikelser från bestämmelserna om semester.

AB - § 27 och Bilaga M

Sjuklön o d

 • Vid ledighet p g a sjukdom betalar arbetsgivaren enligt lag, sjuklön dag 1 - 14. I början av ledigheten görs ett karensavdrag. Fr o m dag 15 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning.
 • Dag 15 - 90 med sjuk-/rehabiliteringspenning får du 10 % av lönebortfallet.
 • Har du lön över ”taket” i sjukförsäkringen (31 740 kr/månad 2021), kan du få sjuklön/rehabiliteringstillägg för en stor del av lönebortfallet över ”taket”. (mer exakt; anställda med fast kontant lön över 66,67 % av pbb* kan få tillägg med belopp som motsvarar skillnaden mellan 77,6 % av lönebortfallet och högsta belopp för sjukpenning på normalnivå och vid beviljad förlängd sjukpenning/ rehabiliteringspenning 72,75 %).
 • Om du av din arbetsgivare förbjuds att arbeta p g a smittorisk behåller du samtliga avlöningsförmåner.
 • Drabbas du av en arbetsskada kan du få ersättning från en avtalad försäkring.
 • Om sjukpenning dras in av Försäkringskassan kan du få ersättning från en kollektivavtalad försäkring under högst 180 dagar. Ersättningen är inte SGI-grundande. Kontakta arbetsförmedlingen och Lärarförbundet samma dag om du får besked om indragen sjukpenning!

AB - § 28

*Pbb = prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken

Föräldrapenningtillägg

 • Har du varit anställd sammanhängande minst 180 dagar före ledigheten kan du få föräldrapenningtillägg med 10 % av lönebortfall under max 180 dagar fram till dess barnet är 24 månader.
 • Visstidsanställning på bilaga M under en hel termin anses i det här sammanhanget motsvara 6 månaders anställning.
 • Detta gäller föräldraledighet med föräldrapenning över lägstanivån.
 • Du som tjänar mer än ca 30250 (beräkning på 2022 års pbb) kan också få ett extra tillägg, föräldralön, under högst 270 dagar. (enligt avtalet; anställd, minst 180 dagar sammanhängande före ledigheten, med lön över 83,33 % av pbb kan få ersättning som motsvarar skillnaden mellan 77,6 % av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning under högst 270 dagar)

AB - § 29

Ledig med lön

 • Vid nära anhörigs sjukdom, bortgång, begravning och bouppteckning kan ledighet med bibehållen lön beviljas under högst tio dagar/år.
 • Om det är nödvändigt att det sker på arbetstid har du rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
 • Som blivande förälder kan du få besöka barnmorskemottagning med ersättning motsvarande 100 % lön vid högst två tillfällen.

AB - §§ 32, 28 och 29

Ledighet vid utbildning

 • Vid utbildning, konferens etc. i tjänsten i högst sju dagar, behåller du OB som skulle ha utgått vid ordinarie tjänstgöring
 • Utbildning på del av dag som inte är ordinarie arbetstid, kompenseras timme för timme (om nödvändigt, mertidslön). Detta avser i Lärarförbundets tolkning sådan utbildning, kurs, konferens, etc. som inte arbetsgivaren styr över och som du som anställd får beviljat att delta i på arbetstid. När arbetsgivaren själv anordnar verksamheten eller ger dig i uppdrag att delta, gäller samma villkor som för övrigt arbete, avseende lön och kompensation för eventuell övertid.

AB - §§ 21 och 7

Anställning

Förutom Lagen om anställningsskydd (LAS) finns

 • Provanställning 6 månader när prövobehov finns.
 • Vikariatsanställning kan ske även under rekrytering.
 • Visstidsanställning hel termin enligt bilaga M räknas som sex månaders anställning vid företrädesrätt.
 • Projektanställning i verksamhet av tillfällig natur, utöver den löpande verksamheten, för en tydligt avgränsad tid (högst 4 år) samt med finansiering genom externa eller avskilda interna budgetmedel. Anställningen i sig övergår inte till en tillsvidareanställning men anställningstiden får tillgodoräknas för konvertering om du senare får en allmän visstidsanställning eller vikariat.
 • Konvertering till tillsvidareanställning sker efter 18 månader (548 dagar) för vikariatsanställning respektive allmän visstidsanställning var för sig.

AB - § 4

Uppsägning m m

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller om inte annat anges.

 • Har du varit anställd minst 12 månader och är tillsvidareanställd är uppsägningstiden för dig tre månader och för arbetsgivaren sex.
 • Om du slutar före uppsägningstidens slut kan du förlora motsvarande 14 dagars lön.

Börjar din arbetsgivare tala om uppsägning(ar), kontakta Lärarförbundet bums!

AB - § 33

Skriftlig varning

 • Skriftlig varning kan tilldelas för fel eller försummelse.
 • Lärarförbundet kan begära överläggning inom sju dagar.

Börjar din arbetsgivare tala om varning, kontakta Lärarförbundet bums!

AB - § 11

Viss tjänstgöring i totalförsvaret

 • Du kan efter ansökan om ledighet som ska lämnas in senast tre månader i förväg får ersättning om du är berättigad till dagpenning enligt socialförsäkringsbalken vid tjänstgöring inom totalförsvaret. Ersättningen liknar den utfyllnad som återfinns i § 28 mom. 7.

AB - § 30