Senast uppdaterad

2021-06-02

Skolavtal 21 - Det här kan du som är ombud göra

Det som gör skillnad hos er är det ni gör hos er. Alla arbetar vi för en bättre lärarvardag. Hur du och ni tillsammans gör det i vardagen avgör hur långt vi når. Som ombud har du en viktig roll i samverkan och arbetsmiljöarbete och kan bidra till att det verkligen händer något på er arbetsplats.

Aktuellt i augusti - Schemakoll och riskbedömning

Följer förslagen till nya scheman arbetstidsavtalet? Ger det förutsättningar för en bra arbetsmiljö?

Använd Lärarförbundets vägledning för att få schemakoll. Det finns också stöd som riktar sig direkt till medlemmar. Tipsa gärna kollegorna – de behöver också engagera sig i schemaläggningen.

När tjänsteplaneringen ska förhandlas eller förhandlas om hittar du en vägledning här.

Vägledningarna är en del av implementeringen av det kommunala Skolavtal 21, men också du som är ombud inom andra avtalsområden kan hitta tips och stöd.

Det är förstås ni på arbetsplatsen som vet vilka frågor som är viktigast för er och som väljer hur ni vill driva dem. De här punkterna utgår ifrån de frågor som många medlemmar lyfter och som varit i fokus i avtalsförhandlingarna. Vi hoppas att de tillsammans med avtalet kan vara ett stöd i arbetet för en bra vardag på jobbet.

Introducera, samordna och följ upp arbetet med schemakoll och samtal

Du och avdelningen kan underlätta, samordna och motivera till arbetet med schemakoll och påverkan i olika samtal genom att:

 • anpassa underlag och information om t ex läsårsdata, beräkningsperioder och avtalets gränser, för att underlätta för medlemmarna att få schemakoll.
 • stötta medlemmar som behöver få brister i planeringen åtgärdade.
 • berätta om hur du som ombud vill få del av medlemmarnas underlag och hur ni tillsammans kan fortsätta påverka i samtal om verksamhet, planering, arbetsmiljö och lön.
 • berätta om hur avdelningen tänker använda resultatet av ert arbete

Under året är det viktigt att medlemmarna men också du som ombud för samtal med chefen

-inför tjänsteplanering och bemanning så att chefen förstår hur besluten påverkar lärarnas vardag och möjligheter att hinna med alla arbetsuppgifter inom arbetstiden.

-inför och under schemaläggning för att kolla att förslag till schema, möteskalendarium och årsplanering ger förutsättningar för en god arbetsmiljö.

-under arbetsåret för att följa upp att schema och planering fungerar, t ex under skyddsrond.

-om hur lönesättning och lönestruktur ska förstås utifrån de uppdrag och förutsättningar som lärarna fått, rimligen arbetet med verksamhetens egentliga huvuduppdrag, hur det utförs, utvecklas och varför.

Samverka, förhandla och riskbedöm

 • Förslag till beslut om bemanning, tjänsteplanering och principer för schemaläggning ska samverkas eller förhandlas enligt MBL § 11 och riskbedömas. Ha medlemmarnas erfarenheter och underlag, gemensamma, individuella och fackliga samtal som utgångspunkt i möten med chefen.


Håll samtalet om uppdrag och förutsättningar levande

 • bidra till att samtal om uppdrag, förutsättningar, planering, uppföljning, lönesättning och utveckling förs kontinuerligt under hela året, på arbetsplatsträffar, i arbetslag, i enskilda samtal, vid skyddsrond och på fackliga möten.
 • om planeringen spricker mer än enstaka gånger eller en enstaka gång på ett oroväckande sätt, se till att tillbudsanmälningar görs. Prata med varandra och med er chef om detta. Det är ett viktigt inslag i ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ger underlag för ert förebyggande och åtgärdande arbete.

Begär att tid avsätts för kompetensutveckling och att innehållet planeras i samverkan

Kompetensutveckling är viktigt för såväl läraren som för verksamheten. För ferieanställda lärare säger avtalet att den ska dimensioneras utifrån ett genomsnittligt riktmärke på 104 timmar/år, och det finns inget som talar om att andra lärare skulle behöva mindre.

 • begär att tid för kompetensutveckling tydligt reserveras när verksamheten planeras och uppdrag fördelas.
 • begär att innehållet i tas fram i samverkan för att ge bra resultat.
 • begär att medel för att genomföra planeringen sätts av i budget.

Tid som avsätts för kompetensutveckling kan inte användas till annat också och behöver alltså tas bort från den tid som finns att fördela till annat arbete när verksamheten planeras. Har en lärare 1360 timmars reglerad arbetstid och 100 timmar avsatta för kompetensutveckling, ska resten av det "reglerade arbetet" hinnas med på 1260 timmar.

Håll samtalet med lokalavdelningen levande, dela erfarenheter och framgångar

 • vänta inte på att avdelningen kontaktar dig, berätta om hur det går hos er, vad ni behöver stöd med, vad som har gått bra och hur ni gjorde.

Viktiga tillfällen för samtal

Tjänsteplanering och bemanning

Tjänsteplaneringen ska förhandlas och arbetsgivaren ska försäkra sig om att varje lärare har tid för sitt läraruppdrag och alla andra arbetsuppgifter inom arbetstidens ram. Det blir lättare så om ni på arbetsplatsen:

 • undersöker hur det fungerar idag¨
 • tar med alla huvudsakliga arbetsuppgifter i planeringen
 • fördelar uppdrag utifrån varje lärares förutsättningar
 • lägger fungerande schema för varje lärare
 • gör lärarna delaktiga i planeringen
 • gör realistiska riskbedömningar, förebygger och åtgärdar risker - före beslut
 • följer upp hur planeringen fungerar

Förbered er tillsammans, du och medlemmarna. Gör en Schemakoll eller använd dialogstödet för att analysera er arbetssituation och behov av åtgärder.

Riskbedömning och förhandling ska göras seröst. Om ni inte är överens efter förhandlingen, ta kontakt med avdelningen för att diskutera hur ni går vidare.

Den tjänsteplanering som ska förhandlas är planeringen av organisationen och bemanningen. Varje lärares uppdrag, förutsättningar och schemaläggning ska också hanteras, t ex i samband med undersökningen/uppdragdialoger/medarbetarsamtal inför tjänsteplaneringen eller inför schemaläggningen. Ta upp med er chef hur och när detta görs.

Vägledning - arbetsmiljöarbete och tjänsteplanering - ombud

Schemaläggning

Varje lärare ska ha ett korrekt arbetstidsschema och en god arbetsmiljö. Schemaläggning och planering ska riskbedömas före beslut.

Ta upp med er chef hur och när arbetsgivaren avser att försäkra sig om att varje lärare har tillräckligt med tid och förutsättningar för sitt läraruppdrag och alla andra arbetsuppgifter. Varje lärares...

 • arbetstidsschema (veckoplanering + årsplanering) ska följa arbetstidsavtalet. (stöd hittar du på schemakoll)
 • planering ska ge utrymme för rast, paus, förflyttning och omställning. Hen ska kunna vara på plats, förberedd och i tid utan att behöva stressa, till all undervisning och alla möten. (stöd hittar du på schemakoll)
 • alla arbetsuppgifter ska kunna hinnas med under arbetstiden.

Arbeta tillsammans, du och medlemmarna. Alla gör sin egen Schemakoll. Sen kan ni analysera om ni ser systematiska eller enskilda brister och behov av åtgärder.

Uppföljning

När ni har arbetstidsscheman och en planering som ser realistisk ut gäller det att följa den och ha koll på att den fungerar.

Planeringen kan behöva ändras under året av olika anledningar

 • arbetsuppgifter tillkommer
 • en kollega slutar/tar tjänstledigt
 • arbetsuppgifter tar längre tid än uppskattat
 • elevers/barns/gruppers behov är större än som var känt
 • förutsättningar räknat med i planeringen saknas eller är mindre än väntat

Om ni inser att inte alla arbetsuppgifter hinns med eller att nya tillkommer, var tydlig med om att planerat arbete kan behöva prioriteras bort eller utföras på övertid.

När planeringen behöver ändras, se tillsammans med er chef till att också den nya planeringen följer avtalet och ger möjlighet till en god arbetsmiljö.

Det blir lättare om ni hjälps åt, både med att hålla koll och, om det behövs, säga ifrån när något inte fungerar.

Varje lärare behöver ha koll på och följa sin planering. Använd gärna din Schemakoll för att notera när arbetstidsschemat ändras.

Du som ombud kan påminna om att "hålla koll" men också stämma av läget på ett fackligt möte då och då under terminen, inte minst inför skyddsronder. Uppföljningen är också en bra grund för undersökningen inför nästa tjänsteplanering.

Samtal om lön

För att lönesättningen ska bli begriplig och upplevas som rimlig behöver den tydligt hänga ihop med organisation och tjänsteplanering, era uppdrag, det ni arbetar med i vardagen och hur det går.

 • Finns det uppdrag och ansvar som motiverar en extra hög lön?
 • Finns det löneskillnader som inte går att förklara på ett rimligt sätt?
 • Är de lönekriterier ni använder de samtal ni för så konkreta att de förklarar lönestrukturen i just er verksamhet?
 • Finns det lärare som har uppdrag där inte kriterierna träffar de huvudsakliga arbetsuppgifterna?

Det är viktigt att lönesättningen inte uppmuntrar till att ta på sig mer arbete än som ryms i arbetstiden.

Lönesamtal av god kvalitet är en förutsättning. Det finns andra samtal som också behöver handla om lön. Hur ska tjänsteplaneringen och planeringen av det praktiska arbetet avspeglas i lönestrukturen. Har ni en utvecklad organisation eller har alla mer eller mindre samma uppdrag?

I uppdrags-, utvecklings- och medarbetarsamtal där uppdrag, ansvar, behov, förutsättningar, kompetensutveckling och utveckling diskuteras. Om chefen säger att en lägre ambition räcker eller att läraren inte kan få det stöd, den kompetensutveckling eller andra förutsättningar som behövs är detta arbetsgivarens beslut och ska inte påverka lönen negativt.

Om ni i löpande samtal och uppföljning av planering, arbetsmiljö, gör justeringar av planeringen eller ser att förutsättningarna förändrats / inte räcker till, kan ni behöva prata om hur detta kan påverka eller inte ska kunna påverka lönesättningen.

Stöd och verktyg


Sammanställning efter samtal
Underlag rapport till rektor
Vad gör vi sen?

Checklista för uppdragssamtal
Koll på schema och planering
Snabbkoll arbetstid
Schemakollen
Så här underlättar du arbetet med schemakollen
Övertid för lärare

Aktuellt i augusti - Schemakoll och riskbedömning

Har du frågor?

Behöver du hjälp med svar på en fråga? Du kan alltid kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt med frågor, telefon: 0770-33 03 03. Som ombud har du direktval 3.