Senast uppdaterad

2021-05-25

Skolavtal 21 - Det här kan du som är lärare göra

Det som gör skillnad hos er är det ni gör hos er. Tillsammans arbetar vi för en bättre lärarvardag. Hur du och ni tillsammans gör det i vardagen avgör hur långt vi når. I arbetet för en bra arbetsmiljö, löneprocess och kompetensutveckling är viktigt för dig och er att:

Listan beskriver kort hur du och ni tillsammans kan använda lagar och avtal i vardagen - redan idag!

Klickar du på en av punkterna kommer du till en lite mer utvecklad text.

Längre ner på sidan får du tips och länkar inför de fyra tillfällen i årshjulet där du har extra stor möjlighet att påverka dina villkor.

Det är förstås ni på arbetsplatsen som vet vad som är viktigast för er och hur ni vill driva dem. Listan utgår ifrån frågor som många medlemmar lyfter och som varit i fokus i avtalsförhandlingarna. Vi hoppas att de tillsammans med avtalet kan vara ett stöd i arbetet för en bra vardag på jobbet.

Ha schemakoll, ett arbetstidschema och en planering. Använd dem som underlag för koll, uppföljning och samtal under året.

Med schemakoll kan du sätta gränser för dig själv och får ett konkret underlag för samtal om ditt uppdrag, dina förutsättningar, din arbetsmiljö och din arbetsinsats. Kolla att:

 • Arbetstidsschemat (veckoplanering + årsplanering) följer arbetstidsavtalet. (stöd hittar du på schemakoll)
 • Planeringen ger utrymme för rast, paus, förflyttning och omställning. Du ska kunna vara på plats, förberedd och i tid utan att behöva stressa, till all undervisning och alla möten. (stöd hittar du på schemakoll)
 • Alla arbetsuppgifter kan hinnas med under arbetstiden.

Använd schemakollen eller ett dialogstöd

-i uppdragsdialog med din chef inför beslut om bemanning och tjänstefördelning så att hen förstår hur besluten påverkar din vardag.

-vid schemaläggning för att kolla att förslag till schema, möteskalendarium och årsplanering ger förutsättningar för en god arbetsmiljö.

-för att hålla koll under året på att schema och planering fungerar.

-i lönesamtal för att återknyta till de uppdrag och förutsättningar du fått så att samtalet handlar om det du faktiskt ägnar din tid åt, hur det går och varför.

Beslut om bemanning, tjänsteplanering och principer för schemaläggning ska förhandlas och riskbedömas. Dela med dig av din schemakoll till ditt ombud inför förhandlingar och skyddsronder.

Följa schema och planering. Ta rast och paus. Sluta jobba när arbetstiden är slut.

Det är ett enkelt sätt att få koll på om uppdrag och förutsättningar är i balans. Att visa för din arbetsgivare när förutsättningarna brister är att ta långsiktigt ansvar för verksamheten.

 • Följ ditt arbetstidsschema. Ta rast och paus. Sluta arbeta när arbetstiden slutar.
 • Behöver schemat ändras, se till att ta bort och lägga till lika mycket.
 • Om schemat ändras med kort varsel, följ avtalet om övertid eller förskjuten arbetstid.
 • Har du förtroendearbetstid – ha koll på den.

Prioritera och berätta vad du behöver välja bort. Säg till när planeringen inte fungerar.

 • Arbetsgivaren är ansvarig för verksamhetens kvalitet, för de förutsättningar du ges och för din arbetsmiljö. Om du inte hinner eller orkar med hela ditt uppdrag inom arbetstiden behöver din chef få reda på det för att kunna ta sitt arbetsgivaransvar.
 • Din chef kan vilja göra andra prioriteringar än du och i slutändan är prioriteringen hens beslut. Men har du för mycket att göra är frågan vad som ska prioritera bort.
 • Det kan visa sig att planering och förutsättningar i praktiken inte ger utrymme för en god arbetsmiljö, t ex att arbetsuppgifter inte hinns med eller att planeringstid tas i anspråk för annat arbete. På sikt kan det leda till ohälsa och bör tillbudsanmälas. Diskutera med ditt skyddsombud och dina kollegor om när och hur ni gör det.

Utgå ifrån att din tid är fullt planerad – tillkommer något behöver troligen annat tas bort.

 • När planeringen inför året eller perioden är klar ska uppdrag och förutsättningar vara i balans. Det betyder att du har förutsättningar att hinna med hela uppdraget men också att planeringen tar hela din arbetstid i anspråk. Tillkommer nya arbetsuppgifter behöver ni se till att balansen för hela uppdraget finns kvar efter förändringen.

Utgå från samma vardag i samtal om uppdrag, förutsättningar, lön och arbetsmiljö

Din schemakoll kan visa hur du har det (uppföljning), hur du kan få det (planering), behov av utveckling (kompetensutveckling) och påminna om hur just ditt uppdrag och dina förutsättningar ser ut. Inte minst när det gäller lönesättningen är det viktigt att dina och chefens samtal hänger ihop så att ni då faktiskt pratar om samma verklighet som när ni planerar och genomför arbetet. Använd schemakollen i samtal om:

 • nästa års planering (uppdragsdialog och tjänsteplanering)
 • den praktiska planeringen (”schemaläggning”)
 • när arbetsmiljö och verksamhet följs upp (t ex skyddsrond)
 • i medarbetar- och lönesamtal när du pratar om hur du utvecklas och utför ditt arbete utifrån de förutsättningar du har
 • när din och skolans kompetensutveckling planeras

Välja och stötta era ombud

En del av inflytandet på arbetsplatsen bygger på att det finns fackliga företrädare som deltar i arbetsmiljö- och samverkansarbetet. Ta vara på det, utse och stötta era ombud. Era ombud har viktiga roller och kan samordna och leda det fackliga arbetet men det är ni, alla lärare som tillsammans avgör hur stark vår röst är på arbetsplatsen.

Viktiga tillfällen för samtal

Uppdragsdialog

När planeringen görs för nästa verksamhetsår är det viktigt att din chef vet hur din och er vardag fungerar.

 • Gör en schemakoll eller reflektera över din arbetsmiljö med hjälp av dialogstöden. Planeringen ska ge tid för läraruppdraget, alla andra arbetsuppgifter, paus och ställtid inom arbetstiden.
 • Om det finns brister, beskriv hur de konkret visar sig och vilka förändringar som skulle kunna åtgärda dem.
 • Begär att få samtala med din chef om det du kommit fram till - i god tid innan tjänsteplaneringen görs.
 • Informera också ditt ombud och berätta hur samtalet med chefen gick.

Gör helst det här arbetet tillsammans, alla lärare och ombud. Då blir ni starkare, gör arbetsmiljöarbetet mer systematiskt och kan se tydligare var problemen ligger i organisationen.

Verktyg
Schemakoll - vecka
Schemakoll - år - ferie
Schemakoll - år - semester
Dialogstöd belastning - chef-medarbetare
Dialogstöd arbetstid - chef-medarbetare

Webb
Så får ni en bra tjänsteplanering
Sex steg för att hinna vara lärare
9 steg för koll på schemat - förskollärare
9 steg för koll på schemat - lärare i fritidshem
9 steg för koll på schemat - grund-/gymnasielärare
Medarbetarsamtal

PDF
Checklista för uppdragssamtal - PDF
Schemakoll - kort PDF
Schemakoll, instick - kort PDF

Schemaläggning

Hjälp din chef att lägga schemapusslet så att din arbetsmiljö blir bra. Det finns minst två viktiga perspektiv på schemat.

Arbetstiden: Arbetstidsschemat talar om när arbetsdagen börjar, slutar och när du har rast. Rätt antal timmar ska vara utlagda på rätt sätt enligt lag och avtal.

Arbetsmiljön: Planeringen som styr vad som händer och när, inom arbetstiden, t ex när du undervisar (barnens/elevernas schema) eller har möten, ska möjliggöra en god arbetsmiljö med ställtid, tid för paus och återhämtning.

Inför schemaläggningen

 • Gör en schemakoll/ta fram den du gjort tidigare.
 • Behöver något göras annorlunda inför nästa år, visa det för din chef

När du får förslag på schema inför kommande år

 • Gör en schemakoll.
 • Behöver något göras annorlunda, visa det för din chef

Förslagen till schema och planering ska riskbedömas. Var tydlig med brister och risker du och ni ser och stå på er tills de åtgärdas!

När arbetstidsschemat är klart behöver det fastställas av din chef. På så sätt kan ni ha samma uppfattning om när din arbetstid är utlagd, när den tar slut och när ytterligare arbete innebär övertid.

Gör helst det här arbetet tillsammans, alla lärare och ombud. Då blir ni starkare, gör arbetsmiljöarbetet mer systematiskt och kan se tydligare var problemen ligger i organisationen.

Mer webb

Övertid för lärare

Koll

När du har ett arbetstidsschema och en planering som ser realistisk ut, följ den och ha koll på att den fungerar. Använd gärna din Schemakoll för att notera när arbetstidsschemat ändras.

Om planeringen behöver ändras under året, se till att också den förändrade planeringen följer avtalet och ger möjlighet till en god arbetsmiljö.

Om arbetsuppgifter tillkommer var tydlig med om annat planerat arbete behöver prioriteras bort eller utföras på övertid.

Om planeringen inte stämmer, t ex för att...

 • arbetsuppgifter tar längre tid än uppskattat
 • elevers/barns/gruppers behov är större än som var känt
 • förutsättningar räknat med i planeringen saknas eller är mindre än väntat

...ta upp det med din chef och bestäm hur ni anpassar planeringen utifrån det ni nu vet.

Lönesamtal

Din lön ska spegla dina arbetsuppgifter, dina ansvar och hur du utför dem.

Då är det förstås viktigt att ditt lönesamtal (och andra samtal om lön på arbetsplatsen) handlar om de arbetsuppgifter och ansvar som du (och ni) faktiskt har och som ni pratar om i tjänsteplanering, schemaläggning och i det dagliga arbetet.

Dina förutsättningar har betydelse för hur du kan utföra dina arbetsuppgifter och behöver därför också vara en del av dina (och era) samtal om lön och lönesättning.

Ofta finns det lönekriterier som talar om vad som ska påverka din lön. Ibland är de direkt användbara i samtalen men ofta behöver de tolkas, översättas och konkretiseras för att riktigt fungera i samtalet med just dig eller på din arbetsplats. Oavsett om det finns kriterier eller ej är det viktigt att din lönesättning går att förstå utifrån ditt arbete, i den organisation som finns på din arbetsplats!

När du förbereder dig inför lönesamtal, t ex utifrån våra 8 tips, påminn dig därför om vad som sagts i uppdragsdialog, medarbetar-, utvecklings-, planerings- och tidigare lönesamtal och hur din arbetsvardag ser ut.

Verktyg
Min lön

Webb
Åtta värdefulla tips inför lönesamtalet
Lön för förskollärare - 7 tips på hur du höjer den
Lönesamtal - tips för din löneutveckling

Stöd
Personlig lönecoachning

Andra sidor om Skolavtal 21

Mer stöd och verktyg

Behöver du hjälp med svar på en fråga? Du kan alltid kontakta din avdelning eller Lärarförbundet Kontakt med frågor, telefon: 0770-33 03 03.


Att göra – ombud
Att göra – skolledarmedlem
Att göra – avdelning/klubb