Senast uppdaterad

2021-10-20

Skolavtal 21

Kollektivavtalet tecknas med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona! Det gäller lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, som tillsammans bildar den profession som ska leda Sveriges skolresultat i rätt riktning. Avtalet gäller 1 april 2021 till och med 31 mars 2024.

Skolavtal 21 ger viktiga verktyg för att åstadkomma de förändringar som våra medlemmar och förtroendevalda ser krävs för att skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar.

Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, baserat på de olika skolformernas uppdrag.

Dessutom ska varje arbetsgivare genomföra löneanalyser per yrke, med fokus på bland annat kompetens och erfarenhet.

Lärares inflytande över arbetstiden ökar, och tydliga insatser tvingas fram där arbetsgivaren ska säkerställa ett mer hållbart och utvecklande lärarliv. Det är hög tid att kommunerna tar sitt ansvar som skolarbetsgivare. Men likvärdighetsproblematiken i svensk skola kan inte lösas endast genom avtal. Arbetet för att staten tar huvudansvaret för likvärdigheten, finansieringen och lärarförsörjningen fortsätter med full kraft!

- Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Detta är Skolavtal 21

HÖK 21, eller Skolavtal 21 som vi kallar det, innehåller flera delar. Utan kollektivavtalet hade endast lagstiftningen gällt, som är betydligt mindre förmånlig och som inte är anpassad till skolans verksamhet. Många av de rättigheter som vi ofta tar för givet är fackliga segrar, vunna genom kollektivavtal. I den här avtalsrörelsen krävde vi åtgärder för bättre arbetsmiljö, löneuppvärdering och kompetensutveckling för hela professionen, i alla skolformer. Alla arbetsgivare ska ta ansvar, inte bara de som vill. Och staten måste också ta ett större ansvar.

Förhandlingarna har till stor del bestått av en dragkamp mellan vår vilja att binda varje arbetsgivare till konkreta åtgärder och SKRs uppdrag att värna kommunernas självstyre och olika ekonomiska förutsättningar. Läs mer om hur det gick för de olika delarna nedan.

Hållbar arbetsmiljö med balans och utvecklingsmöjligheter

I 2018 års avtal skrev SKR under på att de delar vår bild av de utmaningar som skolan har och steg togs för att arbetsgivarna tillsammans med de lokala facken skulle arbeta för att komma tillrätta med kompetensförsörjningen, däribland lärarbristen. Tyvärr tog allt för få arbetsgivare den uppmaningen på allvar. I detta avtal står det därför tydligt att:

Gruppnivå

 • arbetsgivaren nu måste ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Planen ska utgå från varje skolforms uppdrag och vara klar senast 2022-03-31. Det lokala facket ska vara delaktiga.
 • tjänstefördelningen ska förhandlas

Individnivå

 • arbetsgivaren ska säkerställa att varje medarbetare har tillräckligt med tid för att fullfölja sitt uppdrag. Det ska till en tydlig prioriteringsordning och effektiv tidsanvändning.
 • arbetsgivaren ska tillsammans med ferieanställd lärare göra en avstämning minst fyra gånger per år för att jämföra antal inplanerade timmar och A-dagar med den faktiskt fullgjorda arbetstiden, i relation till årsarbetstiden
 • förtydligande om att förtroendearbetstiden för ferieanställda främst är till för för- och efterarbete
 • arbete i lovskola är frivilligt. Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du arbeta i lovskola utöver de 194 A-dagarna ska du få 150 % av lönen per dag. Sker arbetet i lovskola under sommarferien ska du alltså få din intjänande ferielön plus dagslönen x 1,5. Sker arbetet dessutom utöver din årsarbetstid är det istället dagslönen x 2 (alltså 200 %).

Löneuppvärdering för attraktivitet och konkurrenskraft

Löneavtalet innehåller grundläggande principer för lönesättningen. Lönen ska vara individuell och differentierad vilket kort sagt innebär att den ska spegla dina arbetsuppgifter, din erfarenhet och din utbildningsnivå. Löneavtalet ger rätt till årlig löneöversyn. Det har inte fasta siffror för hur många procent som arbetsgivarna ska sätta av till löneökningar, vilket de senaste åren har inneburit att Lärarförbundets medlemmar som grupp fått mer än övriga arbetsmarknaden*.

Även om lönerna har ökat för många medlemmar, är det inte fallet för alla. Kontinuitet och erfarenhet har inte lönat sig tillräckligt, utan många har behövt byta jobb för att få en bättre lön. Detta var en viktig fråga i förhandlingarna att arbetsgivarna ska arbeta med lönestrukturen på ett strategiskt och långsiktigt sätt.

Förändringar:

 • Löneöversyn ska genomföras per den 1 april 2021. Det innebär att vi inte gått miste om någon löneöversyn, som flera delar av arbetsmarknaden gjorde den perioden.
 • Efter löneöversyn ska arbetsgivaren göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. Särskild vikt ska läggas på kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål sett över tid.
 • Alla som omfattas av Skolavtal 21 får 2000 kr i engångsbelopp. Villkoret är att du var anställd samt månadsavlönad 1 april 2021. Engångsbeloppet minskades proportionerligt om du jobbat deltid eller var tjänstledig (sjukfrånvaro och föräldraledighet påverkar dock inte). Medlemmar i Lärarförbundet eller Lärarnas riksförbund som jobbade inom annan kommunal/regional verksamhet utanför skolan, fick också engångsbeloppet. Se mer information här.

Kompetensutveckling som stärker professionen och verksamhetens kvalitet

I avtalet står tydligt att arbetsgivaren ska säkerställa fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser så att kvaliteten i verksamheten upprätthålls. Arbetet med att möta såväl dagens som morgondagens kompetensbehov fortgår också utifrån kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR.

Lärarbristen påverkar i allra högsta grad arbetsmiljön – fler behöriga lärare behövs!

Statens ansvar för skolan

Tillsammans med SKR ska vi starta en dialog med staten i en rad frågor, som alla rör skolan som nationell angelägenhet. Exempel på frågor är

 • hur statsbidrag till lärarlöner kan utvecklas för att bättre fungera ihop med lönebildningen
 • konsekvenserna av utredningen om 10-årig grundskola med särskilt fokus på förskoleklass och fritidshem
 • villkor för VFU (verksamhetsförlagd utbildning)

Att vi tillsammans med SKR möter staten ger ett mycket starkare tryck än om vi uppvaktar staten enskilt.

Villkorsfrågor

Allmänna bestämmelser som innehåller regler om bl.a. arbetstid, ferielön, semester och extra pengar vid sjukskrivning eller föräldraledighet. Kopplat till denna del finns också rätten till tjänstepension och att vara försäkrad på arbetet.

Lärarförbundets ingång i förhandlingarna var att förbättra och behålla goda villkor som passar våra medlemmar och lockar till att jobba som lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Vi stod emot SKRs yrkande om att ge arbetsgivarna mer inflytande över lärarnas arbetstid.

Förändringar:

 • Från 2022-01-01 krävs endast ett halvårs anställningstid, istället för ett helt år, för att kunna få extra pengar vid föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget ger ca 10 % av lönen under högst sex månader.
 • Tydligare skrivning om rätten till ett arbetstidsschema, för att undvika oklara arbetstider.
 • Visstidsanställda får rätt till fast anställning efter kortare tid.
 • Den som inte får sin semester under juni till augusti har rätt till ekonomisk kompensation.
 • OB-ersättning räknas upp med 3 %.

Vad pågår nu?

 • Ett omfattande arbete har startat med att göra skrivelserna i avtalet till verklighet.
  Det kommer att behövas engagemang hos arbetsgivare, lokala fackliga företrädare och medlemmar. Förändring sker inte över en natt och vi behöver tillsammans arbeta för våra förutsättningar. Avtalet ställer bland annat högre krav på att du och din chef ska ha regelbundna avstämningar om balansen mellan krav och resurser. Vi måste alla göra den dolda övertiden och samvetsstressen synlig om arbetsgivarna ska tvingas sluta blunda. Prata ihop dig med kollegorna och med era lokala fackliga företrädare om hur ni går vidare och vad som behövs på just din arbetsplats.
 • Staten behöver fortfarande ta ansvar.
  Ett centralt kollektivavtal kan inte ensamt förändra lärarprofessionens förutsättningar. Därför måste staten gå in och ta ett skarpt huvudansvar över skolans finansiering och likvärdighet. Det är en nationell angelägenhet och vi måste få staten att förstå att det är hög tid - det är en av de kommande årens stora frågor för Lärarförbundet.
 • Lärarförbundet fortsätter påverkansarbetet på alla de sätt som behövs för att förbättra professionens förutsättningar.
  Vi för dialog med beslutsfattare, opinionsbildar genom rapporter och debattartiklar och förhandlar om bättre villkor.

Vanliga frågor och svar om Skolavtal 21