Senast uppdaterad

2022-08-25

Satsa på studie- och yrkesvägledarna

Sveriges studie- och yrkesvägledare behöver få bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete. Lärarförbundets förbundsstyrelse har därför identifierat sju områden som kommuner och fristående skolor behöver satsa på.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Studie- och yrkesvägledningen är en omistlig del av utbildningssystemet och kraftfulla insatser krävs för att fler ska vilja bli och förbli studie- och yrkesvägledare!

Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

En framgångsrik studie- och yrkesvägledning!

Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ha tillgång till personal som kan vägleda inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Behovet av studie- och yrkesvägledning har ökat de senaste decennierna, bland annat eftersom arbetsgivarna idag har större krav på formell utbildning. I dessa tider av osäkerhet och omställning har vägledning blivit än viktigare. Den kommunala vuxenutbildningen står inför en historisk utbyggnad som även kommer öka behovet av studie- och yrkesvägledare där.

Att eleverna ska kunna granska och ta ställning till framtidsfrågor är viktiga mål som rör hela skolans personal. Vägledning ska inte bara förekomma inför elevernas gymnasieval, utan löpa genom hela elevens utbildning.

För att det ska kunna ske på bästa möjliga sätt behöver studie- och yrkesvägledarna bli fler, ges goda förutsättningar att samtala med varje elev, och att samverka med skolans lärare och övrig personal. De behöver dessutom få möjligheter att planera, följa upp och utveckla sitt arbete systematiskt med både skolan och huvudmannen.

Ansvaret för den obligatoriska praon i grundskolan ska ligga på huvudmannen och inte på den enskilda skolan eller eleven. Studie- och yrkesvägledarna ska alltså inte vara de som får bära ansvaret, utan varje skola måste få förutsättningar att samarbeta kring praon.

Även före och under studier inom vuxenutbildningen ska eleverna kunna få vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesval. För varje elev ska det finnas en individuell studieplan, med utbildningsmål och planerad omfattning av studierna.

Det här driver Lärarförbundet

  • att huvudmannen ska säkerställa att det finns tid och förutsättningar för studie- och yrkesvägledning genom hela skolgången.
  • att antalet studie- och yrkesvägledare ska bli fler.
  • att tid för planering och uppföljning med lärare och SYV måste finnas i varje årskurs och arbetslag.
  • att huvudmannen säkerställer att det finns tid för återkommande studie- och yrkesvägledning för varje enskild elev.
  • att prao ska hanteras av huvudmannen och inte av den enskilda skolan.
  • att den undervisningstid som praon innebär, ska planeras och följas upp genom samarbete mellan SYV och berörda lärare.
  • att studie- och yrkesvägledningen får de resurser som krävs för att kunna skapa individanpassade vägledningsprocesser som präglas av kontinuitet och har fokus på motivation och långsiktiga mål.

Välkommen som medlem!

Lärarförbundet ser skolan som en helhet där studie- och yrkesvägledningen är en viktig del. Därför är också studie- och yrkesvägledarna en självklar medlemsgrupp i förbundet. Välkommen!